+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Aşık Ömer Kimdir - Aşık Ömer Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. AGMEHMET
  Administrator

  Aşık Ömer Kimdir - Aşık Ömer Hayatı
  Aşık Ömer Kimdir

  asikomer.jpg
  Doğum yeri ve tarihi hakkında çeşitli rivayetler vardır; bunların içinde doğruya en yakın görüneni, onun Konya'nın Hadim ilçesinin Gezleve köyünde 1651 yılında doğmuş olduğu yolundaki rivayettir. Düzenli bir medrese tahsili görmediği anlaşılmakla birlikte devrin kültür muhitleri içinde bulunmak suretiyle kendi kendini yetiştirmiş ve aynı devrin diğer aşıklarına göre daha seçkin bir yer kazanmıştır. Şerifî adlı bir şairden ders aldığı, başta Fuzûlî olmak üzere klasik edebiyatın belli başlı büyük şahsiyetleri yanında Hâfız'ın divanı ile Sa'dî'nin Gülistân'ını okuyacak kadar Farsça öğrendiği anlaşılmaktadır. Yazdıklarına ve rivayetlere bakılarak orduya girdiği, sınır kalelerinde bulunduğu, hatta bazı savaşlara katıldığı tahmin edilmektedir. IV. Mehmed'in 1678'de Çehrin Kalesi'ni fethi münasebetiyle bir manzume yazdığı gibi, II. Ahmed'in saltanat yıllarındaki Rus, Venedik ve Avusturya seferleri ve II. Mustafa'nın bir gazasıyla ilgili bazı manzumeler de yazmıştır. Şiirlerinden İstanbul, Bursa, Yama, Sakız, Sinop ve Bağdat gibi yerleri dolaştığı anlaşılmaktadır. Başlangıçta divan şairlerini taklide özenerek Adlî mahlasını kullanmış, Ömer mahlasını daha sonra benimsemiştir. Şiirlerinde Bağdat'tan Tuna'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya yer almakla beraber bazı şiirlerinin hayal mahsulü olduğu tahmin edilmektedir. 1707'de İstanbul'da öldüğü ve Yemiş İskelesi'nde bir türbesinin bulunduğu da yine rivayetler arasındadır.  asikomer2.jpg

  XVII. yüzyılda Gevherî ve Karacaoğlan 'la birlikte Türk saz şiirinin önde gelen isimleri arasında yer alan Âşık Ömer, geniş halk kitleleri tarafından benimsenme açısından da müstesna bir yere sahiptir. Kendisinden sonra gelen âşıklardan birçoğu ona nazireler yazmış, bestelenmiş şiirleri çeşitli meclislerde çalınıp okunmuştur. Âşıkâne ve sûfıyâne mahiyetteki bazı manzumeleri ise bir tür ilahi gibi uzun zaman tekke ve zaviyelerde terennüm edilmiştir. Asker ocağında bulunması dolayısıyla hem serhat boylarının biraz serbest ve maceralı hayatını yaşayarak dile getirmiş, hem de klasik şiirin mecaz, vezin, kafıye ve edebi sanatlarını, hatta biraz da dilini kullanarak o çevrelerin havasını yansıtmıştır.
  Kendisinden önce gelen saz şairlerinden farklı olarak klasik Türk edebiyatından büyük ölçüde etkilenen Âşık Ömer, bilhassa aruz vezniyle yazdığı divan'larda divan şiirinin kalıplaşmış mazmun ve hayal dünyasına büyük ölçüde yer vermiştir. Daha sağlığında üstat kabul edildiği için kendisinden sonraki şairler arasında onun gibi yazmak bir moda haline gelmiş, bu da halk şiirinin kendi içinde tabii bir şekilde gelişmesini engellemiştir. Onun açmış olduğu divan şiirini taklit cereyanı yüzünden saz şiirinin eski saflığı ve dili farkedilir şekilde bozulmuştur. Geriye bırakmış olduğu 2000'den fazla şiirle Türk edebiyatının en çok yazan şairlerinden biri olarak tanınan Âşık Ömer hece vezniyle söylediği şiirlerde daha başarılıdır.

  Âşık Ömer divanının en önemli iki yazmasından biri Konya Mevlana Müzesi Müzelik Eserler bölümünde bulunan, Hüseyin Ayvansarayânîn istinsah ettiği nüsha ile (Envanter nr. 99) şimdi Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan (Hacı Mahmud Ef. nr. 5097) İstanbul Yahya Efendi Dergâhı nüshasıdır.

  Ayrıca cönklerde de pek çok şiirine rastlanmaktadır. Şiirleri, hayatı hakkında geniş bir incelemeyle birlikte S. Nüzhet Ergun tarafından yeni harflerle de yayımlanmıştır (İstanbul 1936).

  Eserlerinden bazıları:

  1
  Şu karşıdan gelen dilber
  Gelir amma neden sonra
  Bir selama kail oldum
  Verir amma neden sonra

  Bahçede açılan güller
  Dalında öten bülbüller
  Bizi zemmeyleyen diller
  Çürür amma neden sonra

  Gördüm yarimin yüzünü
  Öptüm dostumun gözünü
  Aradım buldum izini
  Buldum amma neden sonra

  Kolumdan uçurdum bazı
  Yeter ettin bana nazı
  Aşık Ömer'in niyazı
  Geçer amma neden sonra


  2
  Bu gün ben bir güzel gördüm
  Yeşiller giymiş ağ üzre
  Aklımı başımdan aldı
  Durabilmem ayağ üzre

  Beni mest eden camıdır
  Gonca gülün eyyamıdır
  Her biri bir haramidir
  Kirpikleri kapağ üzre

  Mah cemaline bakılır
  Ben kulun yanup yakılır
  Söyledikçe bal dökülür
  Leblerinden dudağ üzre

  Cemali hüsnü alişan
  Ol Yüsufdan almış nişan
  Siyah zülüfler perişan
  Dökülmüş al yanağ üzre

  Aşık Ömer geldi ise
  Hak inayet kıldı ise
  Ferhad dağı deldi ise
  Ben koyam dağı dağ üzre


  3
  Ela gözlerine kurban olduğum
  Yüzüne bakmağa doyamadım ben
  İbret için gelmiş derler cihana
  Noktadır benlerin sayamadım ben

  Aşkın ateşidir sinemi yakan
  Lütfuna irer mi cevrini çeken
  Kolların boynuma dolanmış iken
  Seni öpmelere kıyamadım ben

  Terk eyledim ağalarım beylerim
  Bozbulanık seller gibi çağlarım
  Anın içün ben ah idup ağlarım
  Ayrılık oduna doyamadım ben

  Kaldı deli gönül kaldı hep yasta
  Mevla'm erdir beni murada kasda
  Aşık Ömer eydur sevgili dosta
  Allah'a ısmarladık diyemedim ben

  4
  ŞAİRNAME'DEN
  Olmak ister isen gönül züfünün
  Deruni zikr eyle gani Yezdan'ı
  Be-emr-i sani'i sun'i Kaf u Nun
  Yarattı alem-i kevn u mekanı

  Geldi dil bülbülü medh-i Iisane
  Kasdı şuarayı çekmek beyane
  Gar ne aşıklar var gelmiş cihane
  Dilde yad edelim hep şairanı

  Hafız-ı Şirazi Rumi Fuzuli
  Anları geçince yeğdir Usuli
  Okunur dillerde nazm-ı Kabuli
  Her demde şad ola ruh-ı revanı

  Niyazi hakikat kılmada niyaz
  Yunus her dem eder keşif ile raz
  Yok Eşrefoğlu'nun sözünde güdaz
  Nutki irşad eder işiden cam

  Şerifi değil mi cümleye üstad
  Ol değil mi bizi eyleyen irşad
  Haşimi şi'rine verdi özge tad
  Birbirin yekreği Kandi, Lisani

  Evvel Katibi'den idelim ağaz
  Kamil'in sözlerin derununa yaz
  Köroğlu çalardı perdesizce saz
  Kuloglu'nun belli nam u nişanı

  Emirzade evliyaya verdi şan
  Bağzade nushasız olmazdı revan
  Ahi ile Gedayi de bir zaman
  Bursa'da sürdüler dem ü devranı

  Bursalı Halil'de sadedir lisan
  Güzel medh etmede yok ana akran
  Bir gün cam içerken saki-i devran
  Oldurup zehr ile sundu Yegani

  Bir zaman gurbette sürüldü sefa
  Ayaklar altından geçti çok cefa
  Nice şairlerin Dağlı Mustafa
  Kopardı sözinen tozu dumanı

  Öksüz Aşık deyişleri aseldir
  Karacaoğlan ise eski meseldir
  Ezgisi çığrulur keyfe keseldir
  Biz şair saymayız öyle ozanı

  Deli Balta hasma gösterir hüner
  Ararca sözlerle Urfe sefer
  Sipahi'dir cümIesine ser nefer
  Mekan tutup kıldl ol Karaman'ı

  Belli dedikleri her cane kalmam
  Bin cevap söylese aynıma almam
  Kamilin yanında bir nesne bilmem
  Hele ben böylece ettim iz'am

  Der ki Aşık Ömer sade sözleriz
  İlm-i hakikatte biz can özleriz
  Postumuzun abdalıyız gözleriz
  Tekye-i aşk içre yolu erkanı
 2. Mesport
  Moderators

  Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
  Aşık Ömer

  Bugün ben bir güzel gördüm
  Yeşiller giymiş ağ üzre
  Aklımı başımdan aldı
  Durabilmem ayağ üzre

  Beni mest eden câmıdır
  Gonçe gülün eyyâmıdır
  Her biri bir harâmidir
  Kirpikleri kapağ üzre

  Mah cemaline bakılur
  Ben kulun yanup yakılur
  Söyledikçe bal dökülür
  Leblerinden dudağ üzre

  Cemâl ü hüsnü âlişan
  Ol Yusuf’tan almış nişan
  Siyah zülüfler perişan
  Dökülmüş al yanağ üzre

  Aşık Ömer geldi ise
  Hak inayet kıldı ise
  Ferhad dağı deldi ise
  Ben koyam dağı dağ üzre
  Aşık Ömer

 3. Mesport
  Moderators
  Dedim Dilber Yanakların Kızarmış
  Aşık Ömer

  Dedim dilber yanakların kızarmış
  Dedi çiçek taktık gül yarasıdır
  Dedim tane tane olmuş benlerin
  Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır

  Dedim dilber sana yazıldı kanım
  Dedi niçin dersin benim sultanım
  Dedim kimler sarmış ince miyanın
  Dedi kendin sardın kol yarasıdır

  Dedim bu Ömer'in aklını aldın
  Dedi sevdiğine pişman mı oldun
  Dedim dilber niçin sararıp soldun
  Dedi hep çektiğim dil yarasıdır

 4. Mesport
  Moderators
  Ela Gözlerine Kurban Olduğum
  Aşık Ömer

  Ela gözlerine kurban olduğum
  Yüzüne bakmaya doyamadım ben
  İbret için gelmiş derler cihana
  Noktadır benlerin sayamadım ben

  Aşkın ateşidir sînemi yakan
  Lûtfuna erer mi cevrini çeken
  Kolların boynuma dolanmış iken
  Seni öpmelere kıyamadım ben

  Terkeyledim ağalarım, beylerim
  Bozbulanık seller gibi çağlarım
  Anın içün ben ah edip ağlarım
  Ayrılık oduna doyamadım ben

  Kaldı deli gönül kaldı hep yasta
  Mevla'm erdir beni murada kasda
  Aşık Ömer eydür sevgili dosta
  Allah'ısmarladık diyemedim ben


 5. Mesport
  Moderators
  Ey Şahin Bakışlı Yükseğe Bakma
  Aşık Ömer

  Ey şahin bakışlı yükseğe bakma
  İndirirler seni kola bir zaman
  Sadık âşıkları odlara yakma
  Hiç lûtfun olur mu kula bir zaman

  Âşıka ettiğin başka fen gibi
  Hiç görmedim kalbi âhen sen gibi
  Seni aşk oduna yaka ben gibi
  Açılan güllerin sola bir zaman

  Bir âhu gözlüye gönül veresin
  Bakmaya pâyine yüzler süresin
  Ettiğin işlere pişman olasın
  Herkes ettiğini bula bir zaman

  Aşık Ömer eydür ey perî-resmim
  Eğrilmiş hilâle döndürdün cismim
  Şimdi âr edersin anmağa ismim
  Hatırından çıkmaz ola bir zaman


 6. Mesport
  Moderators
  Gam Yükleri İle Yükümüz Tuttuk


  Aşık Ömer

  Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
  Hicran katarının kervanıyız biz
  Feleğin ağusun aşında bulduk
  Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

  Hakikat yolunu tutmuş gideriz
  Kemlik edenlere iy'lik ederiz
  Hazret-i Hüda'nın emrin tutarız
  Rah-ı hakikatın rehvanıyız biz

  Ey Ömer aşk ile irfan yoluyuz
  Serv-i tubaların servi dalıyız
  Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
  Sevmiyenin şah ü hakanıyız biz


 7. Mesport
  Moderators
  Garip Bülbül Kılur Zârı
  Aşık Ömer

  Garip bülbül kılur zârı
  Varup gülşene yaslanmış
  Temaşa eyledim hârı
  Gül-i handâna yaslanmış

  Bugün ben yârimi gördüm
  Tâzelendi eski derdim
  01 siyah kâkülün ördüm
  Mâh-ı tâbâna yaslanmış

  Bir nazar kıldım ol şaha
  Saçı sümbül yüzü mâha
  Gönül Yusuf gibi şâha
  Düşüp zindana yaslanmış

  Ömer derde düşüp ağlar
  Anı kâmil olan anlar
  Katar katar siyah benler
  Gümüş gerdana yaslanmış


 8. Nesrin
  Devamlı Üye
  Aşık Ömer bilindiği gibi türklerin önemli ve yetenekli tanınmış olan halk şairlerinden birid.r bunun dışın da Aşık Ömerin tam olarak nereli olduğu bilinmemektedir ancak bir çok rivayet vardır. son olarak ünlü saz şairimiz Aşık Ömer bilindiği gibi tam olarak 86 yaşın da ölmüştür.

+ Yorum Gönder


aşık ömer,  AŞIK ÖMER