+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Toplumsal dayanışma soru ve cevap Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toplumsal dayanışma soru ve cevap
  çok acil toplum hayatında dayanışmaylan ilgili 10 soru ve ceapları lazım.lütfen yardımcı olurmusunuz. 2. Mine
  Devamlı Üye

  Toplumsal dayanışma hakkında bilgi


  Soru 1 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından nasıl iş talep edilir?

  Cevap 1 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olduklarından bu vakıflara personel alımı Vakıf Mütevelli Heyetlerince gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, her il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfında çalışmak isteyenlerin, doğrudan ilgili Vakfa iş başvurusunda bulunması gerekmektedir.

  Soru 2 - Bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışan personel, başka bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına nasıl geçebilir?

  Cevap 2 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında İş Kanunu hükümlerine göre personel çalıştırıldığından, vakıf personelinin bir vakıftan diğerine nakli mümkün bulunmamaktadır. Ancak, ilgilinin çalışmak istediği vakfa başvurması halinde, bu vakfın personel ihtiyacı dikkate alınarak Mütevelli Heyeti kararıyla aynı unvanla bu vakıfta istihdam edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Soru 3- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK-(II) sayılı cetvelde, bulundukları İl/İlçe nüfusları esas alınarak belirlenen Norm Kadroların dolu olması halinde, Vakfın iş yoğunluğu nedeniyle geçici personel istihdam edilebilir mi?

  Cevap 3 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların 8 inci maddesinin 4 ncü fıkrası çerçevesinde, Vakfın belirli süreli işlerinde 9 ayı geçmemek üzere, Mütevelli Heyeti kararıyla geçici personel istihdam edilebilir.

  Soru 4- Daha önce bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında, "Vakıf Müdürü", "Muhasebeci", "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" unvanlarını alarak çalışmış olan kişilerde, yeniden bu görevlere dönmek istediklerinde " KPSS3 puan türünden en az 60 puan ve dört yıllık üniversite mezunu olmak " şartı aranır mı ?

  Cevap 4 - Daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmış olan kişilerin, bu Vakıfta aldığı unvanlar (Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Yardımcı Hizmet Görevlisi unvanları) ile, Vakıf Mütevelli Heyet kararıyla " KPSS3 puan türünden en az 60 puan ve dört yıllık üniversite mezunu olmak " şartı aranmaksızın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yeniden istihdam edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Soru 5- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeline, verilen geçici görevler sebebiyle görev yolluğu (harcırah) ödenebilir mi?

  Cevap 5 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarda yolluk ücreti (harcırah) ödenmesine ilişkin bir düzenleme olmadığından, konunun Vakıf Mütevelli Heyetince değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Soru 6- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmakta iken kendi isteğiyle ayrılan personele çalıştığı dönemlere ait Kıdem Tazminatı ödenebilir mi?

  Cevap 6 - 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde, kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hükme bağlanmıştır.

  Soru 7- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Yardımcı Hizmet Görevlisi olarak çalışan personelin unvanının Büro Görevlisi olarak değiştirilebilir mi?

  Cevap 7 - Hizmet gerekleri dikkate alınarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Vakıf Mütevelli Heyetince personelin görev unvanlarının değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Soru 8- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışan personeli Vakıf Mütevelli Heyeti kararıyla ikramiye, aile ve çocuk yardımı, yemek ücreti, giyim ve yakacak yardımı gibi sosyal yardımlar verilebilir mi?

  Cevap 8 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarda, ikramiye, aile ve çocuk yardımı, yemek ücreti, giyim ve yakacak yardımı gibi sosyal yardımların ödenmesine ilişkin bir düzenleme olmadığından, konunun Vakıf Mütevelli Heyetince değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Soru 9- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında belirli süreli sözleşmeli olarak (en fazla 9 ay süreyle) çalıştırılan personelin, görev süresinin bitiminde çıkışı yapılarak ikinci defa belirli süreli sözleşme ile istihdam edilebilir mi?

  Cevap 9 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında en fazla 9 ay süreli olarak istihdam edilen geçici personelin, görev süresi bitiminde çıkışı yapıldıktan sonra yeniden istihdam edilebilmesi hususunun, Vakfın personel ihtiyacı dikkate alınarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Vakıf Mütevelli Heyetince değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Soru 10- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli için belirlenen taban - tavan ücrete asgari geçim indirimi dâhil mi?

  Cevap 10- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 32 nci maddesinde, "Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır"hükmü yer almaktadır.

  Bu hükme göre, vakıf personeline eş ve çocuk durumu da dikkate alınarak, aylık ücretleriyle birlikte asgari geçim indirimi adı altında vergi iadesi yapılması gerekmektedir.

  Bu sebeple, vakıf personeline ödenecek aylık net ücret belirlenirken, asgari geçim indirimiyle birlikte yapılacak toplam ödemenin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki Ücret Skalası Cetvelinde belirlenen tavan ücreti aşmamasına dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir.(Güncelleme Tarihi 02.03.2011)

+ Yorum Gönder


dayanışma ile ilgili sorular,  toplumsal dayanisma ile ilgili sorular,  dayanışma soruları