+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Ali Şir Nevai Nin şiirleri ve anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ali Şir Nevai Nin şiirleri ve anlamı
  Ali Şir Nevai'nin şiirleri ve anlamı, Ali Şir Nevai'nin 50 ye yakın eseri bulunmaktadır. En önemli eseri Muhakemetül Lügateyn dir ve bu eser Divanı Lügatüt Türkten sonra Türk dil tarihinde en önemli ikinci kitaptır. Çağatay edebiyatının oluşumunda öenmli rol oynamıştır. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Ali Şir Nevai ile ilgili Bilgi


  Ali Şir Nevai'nin Çağataycaedebiyatının oluşmasında büyük bir rolü vardır Çeşitli konularda yazılmış 30'a yakın eseri bulunmaktadır Eserlerinden bazıları şunlardır: Çağatayca Divan (5 tane), Farsça Divan (5 tane), Çihil Hadis (Kırk Hadis) ve Muhakemet'ül Lugateyn (İki sözlüğün karşılaştırılması)'dır

  On beşinci yüzyılda Çağataycanın (Çağatay Türkçesinin) klasik bir yazı dili olarak kimlik kazanmasında Ali Şir Nevai'nin önemi bilinmektedir Nevai öncesinde ve Nevai’nin çağında, Timurlular devletinde Türkçe yazan sanatçılar azdır Nevai, Türkçeyi edebi dil olarak kullanmayan, Farsça yazan çağdaşlarına çatar Çağdaşlarının Farsçanın karşısında edebi dil olarak Türkçeyi yetersiz görmelerini eleştirir; eğer emek verilirse Türkçenin de Farsça kadar, hatta daha fazla anlatım inceliklerine sahip olduğunun görüleceğini belirtir Bu görüşlerini Muhakemetül-lugateyn'de görürüz[2]

  Türk dili tarihinde Divân-ı Lügat-it Türk'ten sonra ikinci önemli kitaptır[kaynak belirtilmeli] Hamse sahibi ilk Türk şairidir (hamse 5 mesneviden oluşur) Tezkire sahibidir(günümüz edebiyattaki biyografi): "Mecalüs'ün Nefais" Şehrengizoğup büyüdüğü "Herat" kentinin doğal güzelliklerini anlatır

  Şiirlerin yaşamının değişik dönemlerine göre sınıflandırıp kronolojik olarak divanında toplamıştır

  Farsça'nın resmi dil olduğu, Türk aydınlarının bu dille eser vermeyi hüner kabul ettiği bir zamanda Nevai, Çağatayca'nın Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunmuştır Bunu da eserleri ile kanıtlamış ve kendinden sonrakileri bu yolda eserler vermeye teşvik etmiştir

  Türkçe yazdığı şiirlerde kalem adı Nevāī (نوائى anlamı "ağlayan") adı altında, Ali Şir Nevai baş yazarların arasında, yazınsal Türk dilleri ailesi yararına büyük değişlik yapmıştır Nevai kendisi başlıca Çağatay dilinde yazar ve 30 yıllık bir dönemin üzerinde 30 eser üretir, böylece Çağatayca Yazınsal dil olarak çok saygın ve önemli kabul edilmiştir Nevai ayrıca Farsça yazdığı şiirlerde ise, Farsça dilinde (فانى‎ ; Fāni kalem adı altında, anlamı Arapça "fena" sözünden: yok oluş; mecazi mânâsı ise Allah'ın aşkıyla kendinden geçme, yok olma veya "gelip geçici"), Arapça ve Hintçe çok daha az bir sayıda eser yazmıştır Ali Şir Nevai'nin en çok tanınmış şiirleri onun dört divan'nında, veya kabaca 50,000 şiir koleksiyonu bulunur

  Bedâiü'l-Bidâye;
  Nevai bu ilk 842 şiir bulunan divanını 1470 yılında yazar Bunlardan 585'i gazel, üçü müstezad, dördü muhammes, ikisi müseddes, üçü terci'-i bend, kırk dokuzu kıt'a, yetmiş sekizi rubâî, onu çistân, elli ikisi muamma, onu tuyuk, kırk altısı müfred'dir

  Nevâdirü'n-Nihâye;
  1476 - 1483 yıllarında yazdığı şiirlerini bu ikinci divanında topladı

  Muhakemet-ül-Lügateyn (محاكمة-اللغتين, Muḥākimāt al-luġatīn);
  1499 yılında yazdığı bu kitabı, devrinde olduğu gibi bugün de Türk dünyası için önemli olan, Türk dilinin gücünü ve yerini anlatan büyük bir eseridir

  Ghara’ib al-Sighar (Garâîbü's-Sığar) şairin 7-20 yaşları arasında yazdığı gençlik şiirleridir
  Navadir al-Shabab (Nevâdirü'ş-Şebâb); 20-35 yaşları arasında yazdığı şiirlerdir
  Bada'i' al-Wasat, ("Orta yaş harikaları");
  Bedâîü'l-Vasat orta yaş, yani 35-45 yaşları arasında yazılmış şiirlerden meydana gelir

  Fawa'id al-Kibar (Fevâyidü'l-Kibar)
  ise 45-60 yılları arasında yazılmış şiirlerdir
  Mizan-ül-Evzan (ميزان الاوزان, ‎Mīẓān al-auẓān), (Vezinlerin Terazisi) aruz vezni hakkında eseri Türkü sözcüğünün ilk olarak Ali Şir Nevâî’nin bu eserinde geçtiği bilinmektedir[3]
  Hamset-ül-Mütehayyirin (خمسة-المتحيرين, ‎Chamsat al-mutaḥirīn);
  Piri, üstadı ve dostu Nureddin Abdurrahman Cami hakkında "Hamsetü'l Mutehayyırın" ismindeki eserini 1492-94 yılları arasında yazmıştır

  Târîh-i Mülûk-i ‘Acem (طاَرِكهء مُلُكء ادسثهَم, Tārikh-e Muluk-e Adscham),
  1488 yılında Astrabad valisiyken yazdığı "Târîh-i Mülûk-i ‘Acem" (İran Memleketleri Tarihi) kitabı, bunlardan biridir Nevai, bu eserinde "Arjasp Binni Efrasiyab kim, Türk Padişahi erdi[4] şeklinde Alp Er Tunga'dan söz eder

  Mecalis-ün-Nefais (مَجَلِس ال نَفِس, Majalis al-Nafais);
  Bir derleme, 450 üzerinde çoğunlukla çağdaş ozanların (şairlerin) yaşam öyküsü (biyografik) kısa hikâyeleri içeren, çağdaş Timur kültürü tarihçilerine altın bir bilgi kaynağı oluşturur

  Divān-e Fānī, Farsça yazdığı şiirlerin toplandığı bu eseri gazel biçiminde yazılmış ve mısra sayısı 12 bindir
  Nazm-ül-Cevahir 1485 yılında,
  Tuhfet-ül-Müluk (Farsça),
  Münşeat (Türkçe);
  Hüseyin Baykara'ya ve başkalarına yazdığı mektupların toplandığı bu eserini 1498 yılında yazmıştır

  Sirâcü'l-Müslimin 1488 yılında,
  Tarih-i En-biya ve Hükema (Türkçe),
  Mahbub-ül-Kulub fil-Ahlak 1500 yılında,
  Seyf-ül-Hadi,
  Rekabet-ül-Münadi,
  Mekârimü'l-Ahlâk;
  Bu kitabında Nevai'nin yaptırdığı imaret, hânegâh, havuz, ribât (kervansaray) vb eserlerin listesini veriyor

  Hâlât-ı Pehlâvân Muhammed, Pehlivan Muhammed hakkında yazdığı eseri Nevai ayrıca "Vaq-fiye" (1482), "Risâle-yi Tir Endâhten" eserlerinin de sahibidir "Seb'at Abhur" (Yedi Deniz) adlı bir de sözlük yazmıştır

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Türkçeyi yüksek bir sanat dili halinde işlemeye çalışmış ve bu görüşü savunan ve Türk diline büyük bir önem kazandıran büyük bir edebiyatçı ve devlet adamıdır. Ayrıca yazdığı divanlarla ve en önemli eseri olan iki sözlüğün karşılaştırılması ile edebiyata büyük eserler kazandırmıştır.
+ Yorum Gönder


ali şir nevai şiirleri ve anlamları,  ali şir nevai nin gazelleri,  ali şir nevai şiirleri kısa,  ali şir nevai hasret şiirleri