+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Büyüklerimize karşı sorumluluklarımız ile ilgili bir kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Büyüklerimize karşı sorumluluklarımız ile ilgili bir kompozisyon
  ben büyüklerimize karşı sorumluluklarımız ile ilgili bir kompozisyon istiorum 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  BÜYÜKLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
  Büyüklerimize karşı sorumluluklarımız ile ilgili kompozisyon örneği
  Gerek mesleki gerekse çevresel kimyasallara karşı bireyin verdiği cevabı değiştiren
  bir çok etmen bulunmaktadır.
  Genel olarak kimyasalın etkisini değiştiren özellikler
  konakçıya, çevreye ve toksik maddenin kendisine ait özellikler olmak üzere üç gruba
  ayrılarak sıralanabilir:
  1. Konakçıya ait özellikler
  - Tür, ırk, genotip
  -Yaş
  - Cins
  - Enfeksiyon öyküsü
  - Bağışıklık öyküsü
  - Aktivite düzeyi
  - Beslenme durumu
  - Toksik madde ile karşılaşım öyküsü
  2. Çevresel özellikler
  - Sıcaklık
  - Işık: Işık döngüsü, şiddeti ve spektrum dağılımı
  - Hava: Akım hızı, iyon kapsamı, nem oranı
  3. Kimyasala ait özellikler
  - Dağıldığı orta m-biyolojik etkileme düzeyi
  - Fiziksel özellikleri
  - Kimyasal özellikleri

  Çocuklar fizik, biyolojik ve sosyal çevreden önemli boyutlarda etkilenen önemli
  bir gruptur
  . Gelişmekte olan ülkelerde her yıl 5 yaşından küçük 14 milyon çocuk sağlıksız
  içme suyu, yetersiz sanitasyon, çevre kirliliği, yaygın hastalıklar ve beslenme yetersizliği
  sonucu ölmektedir. (1) Bu nedenler 3 milyon çocuğun da özürlü olarak yaşamalarına
  yol açar
  .
  Yaşlılar, bebekler ve çocuklar çevresel kimyasallara karşı daha duyarlıdır. Bütün
  bağlantılarda olduğu gibi yaşla çevre arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik çalışmalar
  önce ilaçların etkisiyle ilgili çalışmalarla kurulmuştur
  .
  Birçok kimyasalın gelişme döneminde embriyo ve fetüs üzerindeki olumsuz etkisi

  öteden beri bilinmektedir. Fetal gelişme sırasında kimyasal etkilenimler malformasyonlara,
  büyümede gecikmeye, embriyo veya fetüste ölüme neden olmaktadır. Doğumdan
  sonra gelişme değişikliği, ve kanser gelişiminde söz konusu etkilenimler önem taşımaktadır.
  Fetüsün özellikle kurşun, civa ve poliklorine bifenillerden etkilendiği bilinmektedir
  .
  Bebek ve küçük çocuklarda hızlı hücre bölünmesi, ağırlığa göre vücut yüzeyinin
  büyük olması, yüksek metabolizma hızı, yüksek oksijen tüketimi ve konakçı
  savunma mekanizmalarının gelişmemiş olmasının bunda en önemli etmenler olduğuna
  inanılmaktadır.
  Çocuk anne karnında ve doğumdan sonra bulaşıcı hastalık etmenlerinin etkilenimine
  açıktır. Biyolojik çevrenin bir çok öğesi çocukta önemli sağlık sorunlarının ortaya
  çıkmasına yol açar. Normal ve sağlıklı bir çocuğun aşı ile korunulabilir hastalıklardan
  etkin aşılama ile korunabilmesi mümkündür
  . Ancak bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlarçocuğun
  bu güvenceden de yoksun kalmasına yol açar. Çocuklar kendi öykülerini veremediklerinden
  değerlendirilmelerinde hekimin yaklaşımı ve ailenin verdiği öykü çok
  önemlidir. Hatalı tanı, hatalı tedavi yaklaşımları önemli sorunlar yaratabilmektedir.
  Hastalıkların olumsuz sonuçlarından etkilenme riski çocuklar için oldukça yüksektir.

  Kızamık sonrası zatürre, ishal sonrası dehidratasyon gibi durumlar doğrudan çocuk ve
  çevre etkileşimiyle ilintili sorunlardır. Çocuğun yaşamasını veya yaşamamasını belirleyen
  önemli etkileşimlerdir
  .
  Evde beslenen hayvanların sağlığı çocuk sağlığı ile yakından ilişkilidir. Evde evcil
  hayvan beslemek özel bir sorumluluk ve standart gerektirir. Bu standartlar:
  1. Hayvanın sağlıklı yiyeceklerle beslenmesi, bulaştırıcı olma olasılığı yüksek yi
  yeceklerin hayvanlara verilmemesi, özellikle çiğ et ve sakatatın taşıdığı riskin iyi anlaşılması
  gerekir.
  2. Evcil hayvan atıklarıyla çevrenin kirlenmesi engellenmelidir.
  3. Evcil hayvan dış asalaklarının çevreyi kirletmesi engellenmelidir.
  Bütün bunlar hayvanların düzenli bir sağlık denetiminde olmasını gerektirmektedir.
  Söz konusu standartların sağlanması belirli bir sosyoekonomik düzey gerektirmektedir
  .
  Bunların sağlanamaması durumunda evde evcil hayvan beslenilmesinden
  kaçınılmalıdır.
  Fetüs ve yenidoğanın çevresel kimyasallardan etkilenmesinin boyutu sanıldığından
  çok daha fazladır.
  Belirli bir çevre girişimi bugünkü kuşakların gereksinimini karşılarken gelecek kuşakların
  yaşamlarıyla ilgili tehlikeler yaratmakta mıdır sorusunun sorulması ve yapılacak
  çevre girişiminin ona göre yapılması esasına dayanmaktadır. Henüz doğmamış
  kuşakların kendi haklarını savunmasını yapamayacakları açıktır.
  Bu nedenle onların

  gelecekteki haklarının savunulmasının ve gözönüne alınmasının günümüz kuşaklarının
  sorumluluğu olduğu belirtilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı çocuklar açısından
  ortaya atılmıştır.
  1989 yılında yayınlanan çocuk hakları sözleşmesine göre daha erken yaşta reşit
  sayılmalarını sağlayan özel yasaların dışında, bu sözleşme kapsamında 18 yaşından
  küçük olan herkesin çocuk sayılacağını belirtmektedir. İLO ve Birleşmiş Milletler nüfus
  bölümü ise 15 yaşına kadar herkesi çocuk saymaktadır.
  Dünyada 15 yaşından küçük 1.7 milyar çocuk bulunmaktadır.
  Dünya nüfusunun
  % 32 sinden fazlasını bu kesim oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde çocukların
  genel nüfusa oranı gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir.(l)
  Çocuklar çevresel koşullara karşı büyüklere göre daha duyarlıdır. Çocuklar bedensel
  ve zihinsel gelişim içerisindedir. Bu nedenle çevresel etmenlerin kalıcı etki yapabilme
  riski oldukça yüksektir(2)
  Anne ve babanın normal öyküsü alınırken çoğu kez fetüs ve bebek akılda tutulmaktadır.
  Fetüs ve bebeğin olası durumlarıyla ilgili ipuçlarının yakalanmasına çalışılmaktadır.
  Yine anne ve babanın çevre öyküsü çocuk ve bebek için özellikle önem
  taşır.
  Çevre öyküsü ev, apartman yapım teknolojisi, inşaat malzemeleri, mobilyaları ve
  donanımı, ısıtma yöntemi, evde etkileyebilecek kimyasalların niteliği, ev ve bahçe kimyasalları,
  hobiler, evcil hayvanlarla ilgili ayrıntılı bir değerlendirmeyi taşınabileceği unutulmamalıdır.
  (7) Kimi zaman bir çocuğun değerlendirilmesinde babasının iş öyküsü
  veya annenin iş öyküsünün alınması yararlı olacaktır. Yine çocuklarla ilgili değerlendirmelerde
  anne ve babanın çevre öykülerinin alınması gerekebilir. Çevre öyküsü alınması
  özellikle bebek, çocuk, yaşlı ve yatalaklar açısından çok büyük önem taşımaktadır^)
  Çocuğun doğum öncesi çevresi anne vücudu ve rahimdir. Bireyin genetik yapısı
  birçok özelliklerinin belirlenmesinde katkıda bulunur. Ancak tek etken genetik yapı değildir.
  Bu gelişme sırasında çevresel etmenlerin de çok önemli etkileri bulunmaktadır.
  Bebeğin doğum ağırlığındaki değişimin büyük oranda çevresel etmenlerle ilişkili olduğu
  bilinmektedir.
  (3) Annenin beslenmesi, plasenta kan dolaşımı yeterliliği önemlidir.
  Anne beslenmesiyle düşük doğum ağırlıklı bebek doğumu arasında yakın ilişki bulunmaktadır.
  Anne beslenme düzeyi anne karnındaki fetüs ve emzikli bebek için önemli
  bir çevre etmenidir.
  Hamilelikleri sırasında kimyasal birtakım etkenlerle karşılaşan annelerin çocuklarında
  önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. İlk etkiler kurşun etkilenimine yol açan annelerde
  gözlenmiş bu annelerde düşük, ölü doğum, doğan bebeklerde yenidoğan ölümü,
  yaşayan çocuklarda konvulsiyonlar rapor edilmiştir
  (1) Günümüzde kurşunlu iş yerlerinde
  kadınların çalışması yasaklanmıştır. Anne karnında iken kimyasal maddelerle karşılaşmaya bağlı olarak genetiksel yapı değişiklikleri, kanser gelişimi, doğuştan gelişme
  bozuklukları söz konusu olabilir.
  Prenatal dönemde düşük miktarda kurşun etkisinde kalmanın mental büyümede
  olumsuz etki yaptığı belirlenmiştir.
  Herbisit olarak kullanılmakta olan 2-4 diklorofenoksi asetik asit, 2,4,5, riklorofenoksiasetik
  asit ve Silvex gibi maddelerin içerisinde bol miktarda dikosin bulunmaktadır.
  Dioksin embriyotoksik etkilere sahiptir. Poliklorobifeniller de plasenta aracılığı ile
  geçerek embriyoya zarar vermektedir
  .
  Annenin içtiği sigaraya bağlı olarak bebeğin yüksek düzeyde karbonmonoksit,
  hidrojen siyanür, kadmiyum, nikotin, benzo-a-pyrene gibi polisiklik aromatik hidrokarbonların
  etkisinde kaldığı bilinmektedir. Bunların hepsi plasentadan bebeğe geçer.
  Bütün doğumların % 2-3 ü doğuştan gelişim bozukluğu ile olmaktadır. Bunun %
  25'i genetik nedenlidir. % 5-10 unun nedeni ise radyasyon, virüs, ilaç ve kimyasal etkenlerdir.

 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Etki genellikle kimyasal etkenin miktarına, etkileme süresine ve cinsine bağlıdır.
  Japonyada 1953 ve 1964 yıllarında deniz ürünlerinde metil civa zehirlenmesi sonucu
  bebeklerde beyin felçleri ortaya çıkmıştır. Bu Minimata hastalığı olarak
  bilinmektedir. Üstelik bebekte anne kanındakine oranla daha büyük oranda bir civa
  konsantrasyonunun söz konusu olduğu belirlenmiştir. Anne kanındakine göre bebekte
  civa % 47 oranında daha yüksek olabilmektedir. DDT, DDE, Lindane, Dieldrin gibi
  tarım ilaçları plasentadan bebeğe geçebilmektedir.
  Herbisit olarak kullanılmakta olan 2-4 diklorofenoksi asetik asit, 2,4, 5 - riklorofenoksiasetik
  asit ve Silvex gibi maddelerin içerisinde bol miktarda dikosin bulunmaktadır.
  Dioksin embriyotoksik etkilere sahiptir. Poliklorobifeniller de plasenta aracılığı ile
  geçerek embriyoya zarar vermektedir.(l)
  Karbonmonoksit gazı annedekinden % 10-15 oranında daha fazla olmaktadır.
  Karbonmonoksit hemoglobinin oksijen ve karbondioksit taşıma kapasitesini olumsuz
  etkilemektedir. Annenin alkol almasının fetüsteki etkileri, alkolik anne bebeğinde görülen
  semptomlar eskiden beri bilinmektedir.
  Annenin içtiği sigaraya bağlı olarak bebeğin yüksek düzeyde karbonmonoksit,
  hidrojen siyanür, kadmiyum, nikotin, benzo-a-pyrene gibi polisiklik aromatik hidrokarbonların
  etkisinde kaldığı bilinmektedir. Bunların hepsi plasentadan bebeğe geçer.
  Doğumdan sonraki çevre ise annesiyle birlikte yaşadığı kapalı ortamdır. Sanitasyon,
  yetersiz havalandırma ve aşırı kalabalık bu çevreyi olumsuz etkilemektedir.
  Anne eğitim düzeyinin geliştirilmesi, ağızdan sıvı tedavisi, temel ilaçlar ve bağışıklama
  gibi uygulamalar söz konusu çevrenin olumsuz etkilerinin önlenilmesinde ve
  ortadan kaldırılmasında büyük önem taşımaktadır. Ana babaları sigara içen
  bebeklerde zatürre ve bronşit vakaları içmeyenlerdekinden iki kat daha fazla orandadır.

  Bebeklerin metabolik ve oksijen tüketim hızları yüksektir. Vücut ağırlıkları başına
  daha büyük oranda havalandırmaktadırlar. Ağırlıklarıyla karşılaştırıldığında vücut
  alanları daha fazladır.Çeşitli organ ve dokular tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle
  kimyasal etkenlere karşı daha az dirençlidirler.
  Çocuğun dış çevresi (bazı kaynaklarda buna mezo çevre denmektedir) su kirliliği,
  asit yağmurları, hava kirliliği, kimyasal kirlenme ve orman tahribinden büyük oranda
  etkilenmektedir. Su ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi, kirliliğin denetimi, eğitim
  olanaklarının artırılması, yeşil alanların yaygınlaştırılması en önemli müdahaleleri
  oluşturmaktadır. Çocuk ve bebek sağlığı düzeyini gösteren bir çok ölçütün doğrudan
  ve dolaylı olarak çevre etmenleriyle bağlantılı olduğu bilinmektedir.
  Çocuğun makro çevresi iklimin giderek ısınması, ozon tabakasının incelenmesi
  ve denizlerin yükselmesinden etkilenmektedir. Uluslararası anlaşmalar, ulusal mevzuatın
  geliştirilmesi, çevre denetimin etkinleştirilmesi en önemli uygulamalardır.
  1. Fizik çevrenin çocuklar üzerindeki etkileri
  1.1. Toprak Kirliliği ve Erozyon : Toprak kirliliği ve erozyon; besin maddelerinin
  azalması, besin kaynaklarının kirlenmesi, nedeniyle çocuk sağlığını etkiler. Gelişmekte
  olan ülkelerin çoğu giderek artan bir çölleşme ve ormansızlaşma süreci içerisindedir.
  Toprak kirliliği su kirliliği ile birlikte çocukların oyun alanlarını kirleterek te etkili olmaktadır.
  Çeşitli nedenlerle besin kaynaklarındaki kısıtlanma çocuk sağlığı düzeyini
  çok hızlı etkilemektedir. Beslenme yetersizliği bebeğin ve çocukların enfeksiyonlara direncinin
  azalmasına neden olmaktadır. Bebeğin gelişmesi açısından anne sütünün
  önemi büyüktür.Ancak çevresel bir çok kirleticinin anne sütüne ve anne sütü aracılığı
  ile bebeğe geçebilmesi de mümkündür.
  DDT ve türevleri, kadmiyum, kurşun, civa gibi maddeler yüksek oranda süte geçebilmektedir.
  Bebeğin karaciğeri, böbrekleri zehirli kimyasal maddelere karşı daha
  duyarlıdır. Yine yağda çözünmekte olan kimyasal maddelerin kalıcılığı daha yüksek olmaktadır.
  Çevresel kirleticilerin inek sütüne de geçebilmeleri mümkündür. İnek sütünde yoğunlaşma
  özelliği olabilmektedir. Bazı antibiyotikler ineklere yüksek dozda verilmeleri
  nedeniyle sütte yüksek oranda bulunabilir.
  Radyoaktif serpintilerle toprağa düşen stronsiyum 90 gibi ağır kirleticiler bitkiler
  aracılığı ile süt veren hayvanlara bunlardan da sütle beslenen çocuklara geçmektedir.
  İskandinav ülkelerinde stronsiyum kirliliği çocuk süt dişlerindeki konsantrasyon değişimiyle
  izlenmektedir.
  Çocuk parklarının kirlenmesine bağlı olarak birtakım parazitlerin, zoonotik hastalıkların
  çocuklara geçebilme riski yüksektir. Çocuk parklarında salmonella vb etkenlerin
  ürediğinin gösterilmesi de önemli bir riski ortaya koymaktadır.(1)Günümüzde
  16
  çocuk parklarının hayvan gezinti yeri olarak kullanılması, hayvanların çocuk kum havuzlarını
  veya park içerisindeki kumlu oyun alanlarını dışkılama yeri olarak kullanmaları
  önemli risklere yol açabilir.
  1.2. Su Kirliliği: İçme, kullanma suyundaki kirletici etkenler çocuklara zarar vermektedir.
  Kuyu suyu ve diğer su kaynaklarından alınan nitritler, bunun bakteriyel ve metabolik
  etkilerle nitrite çevrilmesi methemoglobinemi yapmaktadır.
  Yaşamın ilk birkaç ayında gastrointestinal sistemde asidite düşüktür. Gastrik asiditein
  düşük olması nitrat indirgeme özelliği olan bakterilerin üremesini hızlandırmaktadır.
  Alınan nitrat bileşikleri daha toksik etkiye sahip olan nitrite çevrilmektedir. Emilen
  nitrit ise methemoglobinemi yapar. Yenidoğanda methemoglibinemi yapan diğer
  neden yenidoğan kan hücrelerinin metabolizmasıyla ilgilidir.
  Kırsal kesimde yaşayan bebeklerde bu sorun sanıldığından daha yüksek orandadır.
  Yüzeysel kuyular nitratlardan ve bunları nitrite çeviren bakterilerden zengindir.
  Kimyasal gübrelerin kuyuya akabilmesi nitrat oranının artmasında en önemli etmenlerden
  birisidir. Tuvalet, ahır ve ambar sızıntıları nitrat oranını arttırmaktadır. Kırsal kesimde
  yaşamakta olan bebeklerde methemoglobinemi olasılığı akla gelmelidir. Bebeklerin
  nitrit alımlarının azaltılmasına çalışılmalıdır. Gelecekte çocuk ve bebek sağlığı ile
  ilgili uygulamalarda çevresel etkilenim daha büyük boyutlarda ele alınmak zorunluğu
  doğacaktır..
  Nitratların aminlerle reaksiyona girmeleri sonucu oluşan nitrozaminlerin kanserojen
  olduğu hayvan deneylerinde gösterilmiştir. Emzik ve biberon ağızlıklarında kullanılan
  kauçuk hammaddesinin vulkanizasyonuyla İlgili hızlandırıcı işlemlerine bağlı olarak
  nitrozaminlere ve nitratlanabilir maddelere dönüşüm söz konusu olabilmektedir.
  Mama ile beslenen bebekler açısından da su kirliliği özellikle önemlidir. Gerek
  kullanma, gerekse içme suyu olarak kullanılan su önemli biyolojik etkenlerin bebeğe
  geçmesine yol açabilir.
  1.3. Besin Kirliliği : Doğrudan, ya da su ve toprak kirliliğine bağlı olarak ortaya
  çıkan besin kirliliği çocuk sağlığı açısından önemli sorunlar yaratmaktadır.
  Besinle bebeklerin ve çocukların vücuduna giren kimyasal kirleticilerin birisi de
  kadmiyumdur. Önemli kaynaklardan birisi sigara kullanımıdır. Uzun süreli kadmium
  kullanımına bağlı olarak böbrek fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilmektedir.
  1940 lı yılların sonunda kadmiyumla kirlenen ırmak suyu ile sulanan pirinci yiyenlerde
  itai-itai hastalığın ortaya çıkması konuya ilginin artmasını sağlamıştır.(1) Kemik
  bozuklukları ve böbrek bozuklukları ile belirgin bir hastalıktır. Kadmiyum plasentanın
  koruyucu etkisine rağmen plasentadan az miktarda da olsa geçebilmektedir. Birikim
  miktarı anne kanındakinin biraz altındadır.

  1.4. Kapalı Ortam Hava Kirliliği ve Konut
  Sigara önemli bir kapalı ortam kirleticisi olarak ta etkili olmaktadır. Odun, tezek
  vb gibi organik içeriği yüksek olan yakıtların yakılması sonucu benzo-a-pyrene, karbonmonoksit,
  formaldehit gibi plasentadan geçerek bebeği olumsuz etkileyen bir çok
  gaz ortaya çıkmaktadır.
  Kapalı ortam havasında bulunan tüm dış ortam hava kirleticileri bebek ve çocukları
  önemli boyutta etkilemektedir. Kapalı ortamda bunların konsantrasyonlarının daha
  yüksek boyutlarda olması, bebek ve çocukların konut ortamında daha uzun süreli kalması
  etkilenmenin boyutunu artırmaktadır.
  Kapalı ortam havasında bulunan kirleticiler bebekleri büyük oranda etkiler. Özellikle
  organik yakıtların yanmasına bağlı dumanlar büyüklere göre daha büyük oranda
  hava solumakta olan bebekleri daha çok etkilemektedir.
  Konut içi teknolojik yetersizlikler afet bölgelerine yapılan konutların afet etkisinde
  kalması çocukları daha büyük oranda tehlikeye atmaktadır.
  1.5. Hava Kirliliği: Dış ortam havası ve kapalı ortam havasının kirliliği çocuklar
  da üst solunum yollarının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Üst solunum yol
  larında koruyucu mekanizmanın bozulmasına bağlı olarak enfeksiyon etkenlerinin yer
  leşimi de daha kolay olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde her yıl solunum yolu
  enfeksiyonlarına bağlı olarak meydana gelen 4.2 milyon ölümde hava kirliliği önemli
  bir etkendir.
  1952 yılında Londra'da oluşan hava kirliliği olayında 1 yaşından küçük bebeklerin
  ölümü iki katına çıkmıştır.(l)
  1985 yılında yapılan tahminlere göre kentsel alanda yaşamakta olan iki milyar insanın
  hemen hemen yarısı, kükürt dioksit değerlerinin hava kirliliği tehlike sınırını aşan
  bölgelerde yaşamaktadır. Bunun ise dörtte birine yakını çocuklardır.
  6 yaşına kadar çocuklar buldukları şeyleri ağızlarına götürmeleri nedeniyle kurşun
  etkisinde kalma riski en yüksek grubu oluşturmaktadır. Havadaki kurşun kirliliğine
  sanayi kuruluşlarından havaya verilen ve otomobil egzoslarından çıkan kurşundur.
  Kurşun yakıt olarak kullanılan benzine tetra etil kurşun bileşiği olarak katılmaktadır.
  Bunun sonucunda inorganik kurşun aerosol olarak havaya egzos gazları ile verilmektedir.
  Doku ve kemiklerde bulunan kurşunun yarılanma ömrü 10 yıl veya üzerindedir.
  (4,5) Yapılan çalışmalar kanlarında kurşun düzeyi litrede 200 mikrogramın üzerine
  çıkan çocuklarda hematolojik etkilerin ortaya çıktığını göstermektedir. 400-500 mikrograma
  çıktımda sinir sistemi etkilenmektedir. Havaleler, davranış değişiklikleri zihinsel
  gerileme, dengesizlik ve sakarlık, kaza eğiliminin artması, sinirlilik başlıca belirtilerdir.
  Düşük düzeylerde kurşunun zeka üzerindeki etkilerinin belirlemeye yönelik yöntemler
  geliştirme çabaları sürdürülmektedir (1,4,5) ABD'de çocuklarda kandaki kurşun düzeyi

  ile ilgili üst sınır litrede 250 mikrogram olarak belirtilmektedir. Açıkta satılan yiyeceklerin
  üzerine konan tozlarda bulunan egzos bulaşığı kurşunun da çocuklarda kan kurşun
  konsantrasyonunu artırıcı bir etken olduğu belirtilmektedir.
  1.6. İnsan ve Hayvan Atıkları: İnsan ve hayvan atıklarının sağlığa uygun olarak
  yokedilmesinin en önemli sonucu ortaya çıkan biyolojik kirlenmedir. Birçok hastalık
  etken bu nedenle çocuklara kolayca ulaşabilmektedir. İshalli hastalıkların temel nedeni
  insan ve hayvan atıklarının sağlıklı bir biçimde yokedilmemesidir. Kişisel hijyen alış
  kanlık ve davranışlarının yetersiz olduğu durumlarda gıda ve su kirliliğine yol açan bu
  etmenler öncelikli olarak kontrol edilmelidir.
  1.7. Kimyasal Kirlenme : Kimyasal kirlenme, ağır metaller çocuklara büyükler
  den daha büyük oranda zarar vermektedir.
  Özellikle bebekler olmak üzere çocuklarda organlar büyük bir hızla gelişmektedir.
  Bu nedenle çevresel etkilenim riski yüksektir.Çocukta ortaya çıkabilecek tüm etkiler
  ömür boyu sürecek izler bırakabilir.
  Kimi zaman tedavi ve özel amaçlı kullanılan bir çok kimyasalın önemli sorunlar
  ortaya çıkardığı görülmüştür. Prematüre bebekler, yenidoğan ve tüm çocuklar bu açıdan
  özel risk grubu olarak ele alınmalıdır.
 4. Ziyaretçi
  çok mükemmel gerçekten

+ Yorum Gönder


büyüklerimize karşı sorumluluklarımız,  büyüklerimize karşı görevlerimiz,  büyüklerimize karşı sorumluluklarımız nelerdir,  büyüklere karşı sorumluluklarımız