+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Günümüzde meslek edinme HAKKINDA BİLGİ Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Günümüzde meslek edinme HAKKINDA BİLGİ
  hiçbir şey bulamdım konuylla ilgili 2. Mine
  Devamlı Üye

  Günümüzün En Gözde Meslekleri


  AB Uzmanlığı

  Avrupa Birliği ile ilişkisini sürdüren Türkiye önümüzdeki yıllarda müzakere tarihleri ve kabul süreciyle birlikte bu konuda uzman kişilere ihtiyaç duyacaktır. Avrupa Birliği konusunda uzmanlaşmış, en azından iki yabancı dil bilen gençler geçmiş yıllara oranla önümüzdeki dönemde daha çok ilgi göreceklerdir.

  Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyum süreci, özel sektör ve KOBİ'lerde AB uzmanı ihtiyacı yarattığından AB uzmanlığı önümüzdeki 10 yılın en gözde alanı olarak görülüyor.
  AB uzmanları sadece devlet teşkilatı ve Dış İşleri Bakanlığı'nda değil, aynı zamanda özel sektörde de aranan

 3. Mine
  Devamlı Üye
  Elektronik Haberleşme Mühendisliği


  Elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde, çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Haberleşme, elektronik cihaz üretimi, bilişim teknolojileri, tıbbi elektronik, ses görüntü sistemleri, proje-tasarım ve yazılım uygulamaları, internet servis sağlayıcıları, güvenlik teknolojileri sistemleri, test ve ölçüm aletleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir. Elektronik ve haberleşme mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;

  - Elektronik alet ve sistemleri tasarlar, projelendirir,
  - Araştırma, geliştirme çalışmaları yapar,
  - Tasarlanan ürünlerin üretimi ile sistemin düzgün çalışmasını sağlar,
  - Üretilen ürünlerin satışı, pazarlaması konusunda çalışır,
  - İşletmelere bakım onarım konusunda teknik destek sağlar,
  - Danışmanlık, hizmetiçi eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilir.

  Elektronik ve haberleşme mühendisleri; endüstrinin ve teknolojinin gelişerek yaygınlaşmış olduğu (elektronik, internet ve kablolu TV gibi alt yapının bulunduğu) yerlerde, özellikle büyükşehirlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi, ulusal ve çok uluslu şirketlerde, radyo-TV yayın, internet hizmeti ile ilgili kuruluşlarda, bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

 4. Mine
  Devamlı Üye
  Enformatik Hakkında Bilgi

  Bilgisayarın hayatımızın bütün alanlarına yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Enformatik, her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan çesitli formattaki bilginin (resimler, görüntüler,metinler,v.b.) üretilmesi, toplanması, sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Enformatik bilgi sistemleri üretimini konu edinir. Öncelikle üretilecek bilgi sistemin ne olduğu, nasıl tasarlanacağı ve daha sonra da bu tasarımın ne ile gerçekleştirileceği belirlenmek suretiyle, tam, eksiksiz ve kullanışlı bilgi sistemleri üretmeyi hedefler. Enformatik birçok bilim dalının teori ve uygulamasının birleştiği disiplinler arası bir alandır.

  Daha spesifik olarak enformatik bilgisayar, haberleşme ve yönetim bilimlerinin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Bir meslek dalı olarak enformatik, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Enformatik bölümünün amaci ise enformasyon teknolojilerini üniversite içinde tüm bilim dalları ve üniversite dışında tüm organizasyonlar düzeyinde yaymaktır.


 5. Mine
  Devamlı Üye
  Finans Uzmanlığı


  Finans uzmanları bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal (parasal) destek seçeneğine karar vermesinde firmaya danışmanlık yapan kişilerdir.

  Ülkemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması, ekonomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi, finans sektörünün tüm Türkiye genelinde büyümesini sağlamakta, dolayısıyla da her geçen gün finans uzmanları için yeni iş alanları artmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar, özel finans kurumları, danışmanlık şirketleri, firmaların yatırım veya finansman bölümleri finans uzmanlarının çalışabileceği alanlardan sadece birkaçıdır.

  İnternet Gazeteciliği

  Geleneksel gazetecilik piyasanın isteklerini karşılayamaz hale gelmiştir. Artık gazetecilikte amaç sadece haberleri aktarmak değil yorumlamaktan geçiyor. Günümüzde “iletişim” çağımızın kilit kavramlarından biri haline gelmiştir. Teknolojinin bu denli ilerlemesi tıp, gazetecilik, bilim, sanat, reklam sektörlerinde kendini göstermiştir. İnternet gazeteciliği kültürünün yaşatılması ve tanıtılması, online gazete uğraşı içinde olan muhabirler, editörler, araştırmacıların eğitilmesiyle, yetiştirilmesiyle olacaktır.

  İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı Programı mezunları, gazeteler, radyo ve televizyon kuruluşları, internet haber üniteleri ve internet haber siteleri, reklam şirketleri, medya ve yapım şirketleri gibi kuruluşlarda görev alabilirler

  Moleküler Biyoloji ve Genetik

  Bugün bütün dünyada genlerin tam yerlerini saptamak, kimliğini belirlemek ve biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerdeki işlevleri üzerinde araştırmalarda bulunmak için büyük miktarlarda kaynak harcanmaktadır.

  Gelişmiş ülkelerde modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuş, bundan sonra biyoteknoloji ve biyolojinin diğer uygulamaları düzenli ve verimli olarak çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Bu durum dikkate alınarak dünyada birçok ülkede moleküler biyoloji eğitim, öğretim ve araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Türkiye'nin yukarıda sözü edilen temel alt yapı ve moleküler biyoloji bilgileri ile donatılmış şekilde yetişmiş moleküler biyologlar hususunda çok büyük bir açığı olduğu gerçektir.

  Moleküler biyologlar insan ve "doğa" sağlığının korunması ve bunu sağlayıcı yeni yöntem ve ürünlerin oluşturulmasında etkin rol oynayacaktır.


 6. Mine
  Devamlı Üye
  Psikoloji

  Teknolojinin hızla gelişimi beraberinde bazı olumsuzlukları da getirmektedir. Bu nedenle teknolojik gelişmeler yaşanırken bir yandan onun getirdiği olumsuzlukları da bertaraf etmek için sosyal bilimlerde ve özellikle psikoloji alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır.

  Psikoloji eğitiminde araştırma metotları, beyin ve davranış ilişkisi, gelişim, kişilik, bilinç, duyum ve algı, öğrenme, hafıza, düşünme ve zekâ, sosyal davranış, motivasyon, duygu ve heyecanlar, psikolojik sağlık, psikolojik bozukluklar ve tedavi yöntemleri gibi konuları kapsayan derslerde eleştirel düşünmeye önem verilir. Ekonomik ve teknolojik gelişme ile toplum hayatının karmaşıklaşması, değişikliklere uyum sağlama açısından insan davranışlarını bilimsel olarak anlamayı gerektirmektedir. Bu nedenle, bir zihin yönelişi olarak gözlem verilerini dikkatle saptama, açıklayıcı fikirleri tasarımlama ve ulaşılan fikirleri yine gözlem alanında test etme biçimindeki bilimsel yaklaşım, psikoloğun doğal düşünme biçimi olacaktır.

  Uluslararası İlişkiler

  Dünya'nın globalleşmesi ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde eskiye oranla daha aktif olması ile uluslararası ilişkiler uzmanlarına duyulan ihtiyaç artıyor. Bu bölümde okuyan öğrencilere yüksek seviyede yabancı dil eğitimi verildiğinden hem kolay iş bulma hem de dünya vatandaşı olma şansını elde ediyorlar.

  Eğitim hayatları bitiminde mezunlar gerek çok uluslu şirketlerde gerekse özel sektörde kolaylıkla iş bulabilirler.


 7. Mine
  Devamlı Üye
  Yazılım Mühendisliği

  Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan yazılım mühendisleri, çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar.

  Günümüzde birçok mühendislik mezunu yazılım mühendisliğinin eğitimini almamalarına rağmen bu mesleği sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, konularında yetkin kişilerin bu alanda çalışmalarına verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kendini yenileyebilen yazılım mühendislerine büyük ihtiyaç vardır.

  Yönetim Bilişim Sistemleri

  Bu alanda çalışanlar bilgisayar programlama, sistem tasarımı, veri iletişimi, organizasyon, ekonomi pazarlama, finans gibi konularda eğitilirler. Mezunlar genellikle kuruluşların insan kaynakları, işletme ve bilgisayar, organizasyon, pazarlama ve finans hizmetlerinde üst kademede çalışırlar.

  Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler. Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.


 8. Ziyaretçi
  çok saolun ödevimi teslim ettim ve sayenizde 100 aldım hepinize teşekkürler

+ Yorum Gönder


günümüzde meslek edinme,  günümüzde meslek edinme nasıldır,  günümüzde meslek edinme yolları,  günümüzde meslek edinme ile ilgili bilgi,  günümüzde meslek edinme vikipedi,  günümüzde meslek edinme slayt