+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Günün ve Haftanın Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Günün ve Haftanın Duası
  DUA

  Her şey için edilecek dua.
  Değişik zorluklar içinde sıkıntı çekenlerin bütün dertlerini gideren, gamlı ve kederli olanlara nefes aldırıp onları ferahlandıran, mahzunların hüznünü mutluluk ve sevince çeviren Güzeller Güzeli Rabbimize sonsuz hamd ü sena, Cenab-ı Hakk'ın O'na itaati Kendine itaat kabul ettiği biricik kıblenümâ Efendimiz'e, onun pak ailesine, tertemiz ashabına salât ü selam ediyor, günahlarımızın rahmet deryasında eriyip gideceği recasıyla el açıp yalvarıyoruz:

  Merhameti sonsuz biricik Rabbimiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kularına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle.. bu mücrim bendelerini nefislerimizin, insî ve cinnî şeytanların ilkâ etmeye çalıştıkları vesveselerden, şehvet ateşinden, gaflet zilletinden uzak tut.. rahmetinle muamele buyur da, bizi günahlardan koruyacak elbiselerle donat.. bize mehafet ve mehabet duygularıyla beraber müşahede imkanı lutfet, lutfet de bütün varlığın Senin birliğine şeffaf bir ayna olduğu hakikatini görebilelim.. kulaklarımıza ve gözlerimize de hakkı görmeyi ve hakikati duymayı müyesser kıl.

  Bizi cehalet vadilerinin dar ve boğucu atmosferine de terketme!

  Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!.. 2. Asel
  Bayan Üye

  Günün ve Haftanın Duası
  BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHIİM

  Femen yüridillahü en yehdiyehü yeşrah sadrahu lil islemi. Bismillehirrahmenirrahıim .Rabbişrahli Sadri ve yessırli emri vahlül ukdeten min liseni yefgahü gavli. Bismillehirrahmenirrahıim . Efe men şerahallahü sadrahu lil islemi fe hüve ala nurin mir rabbihi . Bismillehirrahmenirrahıim . Elem neşrahleke sadrak ve ve dağne anke vizrak. Ellezi engada zahrak. Vera feğna leke zikrak. Fe inne meal usri yüsra. İnne meal usri yüsra. Fe ize ferağte fensab. Ve ile rabbike ferğab.  **Cana, Mala, Evlada Gelecek Zararın Def’i İçin Her Zaman Okunacak Ayet  BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHIİM

  Allahüllezi halekas semeveti vel erda ve enzele minessemei meen fe ehrece bihi minessemerati rizkal leküm. Ve sehhara lekümül fülke litecrıye fil behrı bi emrı. Ve sehhera lekümül en her. Ve sehhera lekümüş şemse vel gamera deibeyn. Ve sehhera lekümül leyle venneher.ve eteküm min külli me seeltümüh. Ve teuddü niğmetellahi le tühsuhe. İnnel insene le zalümün keffar.

  *** Evden çıkarken okunacak dua:

  Bismillehi tevekkeltü alallahi le havle vela guvvete ille billeh.  *** Tehlikelerden koruyan dua:

  Bismillehillezi le yedurru maas mihi şey’ün fil erdı vela havle vela fissemei hüvessemi’ul alim.  *** Bir tehlike ile karşı karşıya kalan okur:  Bismillehirrahmenirrahıim – vela havle vela guvvete ille billehil’aliyyil azıym.  *** Nazara karşı okunan ayet:  Vein yekadülleziyne keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuzzikra ve yekülüne innehü le mecnun. Ve me hüve ille zikrul’lil alemiyn.  *** Nazardan korunma duası:

  Üızü bi kelimetillehit temmeti min külli şeytanin ve hemmetin ve min külli aynin lemmeh.
+ Yorum Gönder