+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Dualar Ne Zaman Nasıl Kabul Olunabilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Dualar Ne Zaman Nasıl Kabul Olunabilir
  Dualar Ne Zaman Nasıl Kabul Olunabilir

  1- Düzgün bir imana, Ehli sünnet itikadına sahip olmalıdır
  Hadis-i şerifte, “Bid'at ehlinin duâsı ve ibâdetleri kabul olmaz” buyuruldu. Bunun için Peygamber Efendimiz ve Eshabı gibi Ehli sünnet itikatına sahip olmamız lâzımdırEhli sünnete göre; Îman artmaz ve azalmaz. Büyük günah işlemekle îman gitmez.Gayba îman esastır Allahü teâlâ Cennette görülecektir. Ameller (İbâdetler) îmandan parça değildir Amelde dört mezhebden birine tâbi olmak şarttır. Eshâb-ı kirâmın ve ehl-i beytin ve Peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek şarttır. Dört halîfenin üstünlükleri, hilâfet sırasına göredir.Namaz, oruç, sadaka gibi nâfile ibâdetlerin sevabını başkasına hediye etmek câizdir. Mîraç; ruh ve beden olarak yapılmıştır Evliyânın kerâmeti haktır Şefaat haktır Mest üzerine mesh câizdir. Kabir suâli vardır Kabir azâbı ruh ve bedene olacaktır.İnsanları ve işlerini de Allahü teâlâ yaratır İnsanda irâde-i cüz'iyye vardır. Rızık, helâldan da olur, haramdan da olur. Velîlerin ruhları ile tevessül edilir ve onların hâtırına duâ edilir (Daha geniş bilgi için “Seadet-i Ebediyye” isimli, bid’atlerden uzak, her türlü dini bilgiye havi ilmihal kitabına müracaat edilmelidir


  2- Farzları yapıp haramlardan, kul hakkından sakınmalıdır!
  İbrâhîm-i Edhem hazretlerine sordular: “Allahü teâlâ, “Ey kullarım! Benden isteyiniz! Kabûl ederim, veririm” buyuruyor. Halbuki, istiyoruz, vermiyor? “
  Bunlara şöyle cevap verdi: “ Allahü teâlâyı çağırırsınız, Ona itaat etmezsiniz Peygamberini tanırsınız, Ona uymazsınız. Kur'an-ı kerimi okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz Cenâb-ı Hakkın nîmetlerinden faydalanırsınız, Ona Şükretmezsiniz. Cennetin, ibâdet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız Cehennemi, âsîler için yarattığını bilirsiniz, Ondan sakınmazsınız Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıblarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına Şükretsin! Daha ne isterler? Duâlarının netîcesi, yalnız bu olursa, yetmez mi?”
  Evet, Allahü teâlâ, Mümin sûresinin altmışıncı âyetinde, “Duâ ediniz, kabûl ederim”, isteyiniz, veririm buyuruyor. Fakat, duânın kabul olması için, beş şart vardır: Duâ edenin müslüman olması, Ehl-i sünnet îtikatında olması, haram işlemekten, bilhassa haram yimekten, içmekten sakınması, farzları yapması, bilhâssa beş vakit namaz kılması, Ramazan oruclarını tutması, zekât vermesi, Allahü teâlâdan istediği şeyin sebebini öğrenip, bunu araması lâzımdır
  Allahü teâlâ, herşeyi bir sebep ile yaratmaktadır Birşey istenince, o şeyin sebebini gönderir ve bu sebebe tesîr ihsan eder. İnsan bu sebebi kullanıp, o şeye kavuşur. Evliyâsının hatırı için, âdetini bozarak, bunlar duâ edince veya Evliyâyı kiram vesîle edilerek duâ edilince, bunlara “Kerâmet” olarak, sebebe hâcet kalmadan, doğruca istenileni verir”
  Abdülhâlık Goncdüvânî hazretleri, duâsı makbûl bir zât idi. İnsanlar, duâsını alabilmek için uzak yerlerden gelirlerdi. Bir gün birisi gelip:
  - Efendim, son nefeste selâmetle gidebilmemiz için duâ buyurun, dediğinde;
  - Her kim farzları edâ ettikten sonra, duâ ederse duâsı kabûl olur Sen farzdan sonra duâ ederken bizi de hatırlarsan biz de seni hatırlarız Bu durum hem sizin, hem de bizim için duânın kabûl olmasına vesîle olur, buyurdu
  Ebül Hasan-ı Harkani hazretleri, sefere çıkan talebelerine, “Sıkışınca benden yardım isteyin!” buyurur. Yolda talebelerini, eşkıya yakalar. Onlar, kurtulmaları için Allahü teâlâya duâ ederler; fakat kurtulamazlar. Bir talebe “Ya Ebel Hasan, imdat!” der. O talebeyi eşkıya göremez. Diğerlerinin nesi varsa alırlar. Seferden dönünce hocalarına, “Biz Allahtan yardım istediğimiz hâlde soyulduk. Fakat şu arkadaşımız, sizden yardım isteyince kurtuldu. Bunun hikmeti nedir?” derler O da, “Siz Allahü teâlâyı, haram giren, haram çıkan bir ağızla, çağırdınız Bu ise, Ebül-Hasen ile tevessül eyledi. Ebül Hasen, kul hakkına dikkat eder, haram yemez, gıybet etmez, haram işlemez Allahü teâlâ, bunun sesini Ebül-Hasene duyurdu. Ebül-Hasen de, bunun kurtulması için duâ etti. Duâsı kabûl oldu. Ben sadece vasıta oldum, duâ ettim. Kurtaran Rabbimizdi”. diye cevap verir
  Allahü teâlâ, evliyâsının duâlarını kabûl edeceğini Kur'ân-ı kerîmde bildirmektedir. Mâide sûresinin yirmiyedinci âyetinde meâlen, “Allahü teâlâ, ancak takvâ sâhiblerinin ibâdetlerini, duâlarını kabûl eder” buyuruldu. Hadîs-i şerîfte de, “Saçları dağınık ve kapılardan kovulan öyle kimseler vardır ki, bir şey için yemin etseler, Allahü teâlâ onları doğrulamak için o şeyi yaratır” buyuruldu.
  Sa'd bin Ebi Vakkas hazretleri Peygamber efendimize dedi ki:
  - Yâ Resûlallah, duâ buyur da, Allahü teâlâ, benim her duâmı kabûl etsin.
  Cevâbında buyurdu ki:
  - Duânızın kabûl olması için helâl lokma yiyiniz! Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri harâmdır. Sonra ellerini kaldırıp duâ ederler. Böyle duâ nasıl kabûl olunur?
  Diğer hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  “On dirhemlik elbisenin bir dirhemlik kısmı haram kazançtan gelse, o elbise ile kılınan namaz kabul olmaz.”
  “Şarap içenin namazı kırk gün kabul olmaz.”
  “Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri harâmdır, sonra ellerini kaldırıp duâ ederler. Böyle duâ nasıl kabûl edilir?”

  3- Kıymetli vakitlerde duâ etmelidir
  Cuma günü ve gecesi, ezân vakti, ezan ve ikâmet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Receb'in ilk gecesi, Şâban'ın onbeşinci gecesi, Bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zevâl vakti, Cuma günü öğle ile ikindi arası kıymetli vakitlerdir. Bu vakitleri ganimet bilmelidir.
  Hastalık hâli, aile ve vatanından uzak kalındığı zaman, farz namazlardan sonra, İhlâs sûresi okunduktan sonra, yağmur yağarken, düşmanla karşı karşıya gelince, oruçlu olduğu zaman, kalbinde incelik hissettiği anda duâ etmelidir. Çünkü kalbdeki incelik rahmet kapısının açık olduğuna işarettir.Rabbimiz, seher vakti, “Duâ eden yok mu kabul edeyim!” buyurur.
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  “Dertli müminin duâsını ganimet bilin!” .
  “Beş vakt farz namazdan sonra yapılan duâ kabûl olur”
  “Gecenin son üçte birinde, dünya semâsını rahmetiyle dolduran Allahü teâlâ buyurur ki: İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duâsını kabûl edeyim.”
  “Oruçlunun duâsı reddolunmaz.”
  “Üç duâ vardır ki, Bunların kabul edileceğinden şüphe yoktur. Mazlumun duâsı, misafirin duâsı ve babanın evladına duâsı “

  4- Kabûl edileceğine inanarak duâ etmelidir.
  Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde “Duâ edin, kabûl edeyim” buyuruyor. Bunun için duânın kabûl edileceğinden şüphe etmemelidir. Şartlarına riâyet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir.
  Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  “Allahü teâlâya, kabûl edileceğine tam inanarak duâ ediniz! Biliniz ki, Allahü teâlâ gâfil bir kalb ile yapılan duâyı kabûl etmez.”
  “Duâ ettim kabul edilmedi demedikçe, duâ kabul edilir”
  Kur'an-ı kerimin ve duânın tesir etmesi için, okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması gerekir. Okuyanın, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır.
  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  “Allahü teâlâ, duânızı kabûl eder. Duâ ettim, hâlâ duâm kabûl olmadı diye acele etmeyiniz! Allah'tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.”
  “Duâ eden, üç şeyden hâli değildir: Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, Yahut âhırette mükâfatını bulur.”
  “Rabbiniz, şüphesiz hayâ ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp kendisinden birşey istedikleri zaman, onların ellerini boş çevirmekten hayâ eder.”
  “Duâda acele edilmezse, duâ kabûl olur.”
  Duâda acelenin nasıl olduğu sorulunca Peygamber Efendimiz “Duâ ettim de kabûl edilmedi demektir” buyurdu.
  Duânın kabûlü için acele etmemelidir. Duâya devam etmeli, usanmamalıdır. Allahü teâlâ, duâ etmeyi ve duâ edeni sever. Kabûl etdiği hâlde, istenileni vermeği gecikdirerek, duânın ve sevabının çok olmasını ister. Duâyı, hiç olmazsa, yedi kerre tekrar etmelidir. Duâ edip de duâsı dünyada kabul edilmeyenlere, Kıyamet günü Allahü teâlâ, “Bu senin falan zamanda ettiğin duâdır. O duânın yerine sana şu sevabları veriyorum” buyuracak, o kadar çok sevab verecek ki, o kimse, “Keşke dünyada hiçbir duâm kabul olmasaydı da, bugün onların karşılıklarını görseydim” diyecektir.

  5- Belâ gelmeden önce çok duâ etmelidir.
  Duâ, sıkıntılı zamanlarda, belâ geldiğinde değil her zaman edilmelidir. Rahat ve huzur zamanlarında çok duâ edenin, dert ve belâ zamanlarındaki duâları çabuk kabûl olur. Sevgili Peygamberimiz, “Şiddet ânında duâsının kabûl edilmesini isteyen kimse, refah zamanında çok duâ etsin!” buyurmuştur.
  Ebû İshak hazretlerinden duâ istediler. Duâ etti. Duâsının kabûl edildiğini gören bir talebesi, “Efendim, bu duâyı bana da öğretin, ihtiyâç hâlinde ben de edeyim” dedi. O da, “Bu duânın kabûl edilmesinin sebebi, otuz yıldır kıldığım namazlar ve devamlı ettiğim duâlar ve harâm lokmadan sakınmamdır.” buyurdu.
  Evliyânın büyüklerinden Râbia-i Adviyye, adamın birinin, duâ ederken “Yâ Rabbî! Bana rahmet kapısını aç!” dediğini işitince; Ey câhil! Allahü teâlânın rahmet kapısı, şimdiye kadar kapalı mı idi de, şimdi açılmasını istiyorsun? dedi
  Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de, giriş kapısı olan kalbler, herkesde açık değildir. Bunun açılması için, sadece sıkıntılı zamanlarda dağil her zaman duâ etmeliyiz! 2. Asel
  Bayan Üye

  Dualar Ne Zaman Nasıl Kabul Olunabilir hakında yazı


  1. Besmelenin Esrarı:
  Besmele “Bismillahirrahmanirrahîm” ayetidir. Fatiha suresinin ilk ayeti olan besmele Kur’ân-ı Kerimde her surenin başında ayrı ayrı nazil olmuştur. Anlamı “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım” demek olduğundan her surede ayrı bir anlam ifade eder. Zira Allah’ın en azam isimleri olan “Rahman” Allah’ın rahmetinin, “Rahim” kelimesi ise “Şefkatinin” unvanı ve özel ismidir. Dolayısıyla her surede o surenin ifade ettiği rahmet ve şefkatin unvanı olduğu için surenin muhtevasına göre farklı manaları ifade etmektedir.

  Peygamberimiz (sav) buyurdular:

  1. Bismillah her hayrın başıdır.
  2. Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur.
  3. İnsanoğlunun avretini cin ve şeytanlardan korumanın yolu “Bismillah” demektir.

  Besmelenin Esrarı:
  1. Besmele 19 harftir, şeddeli ve mükerrer harfleriyle 21 harftir. Cehennemin zebanileri de on dokuzdur. Besmeleye devam eden cehennemden ve bu on dokuz zebaniden kendisini korumuş olur. 19 Asır deccalın geleceği deccaliyet asrıdır. 21. Asır Besmelenin manasının dünyaya hâkim ve hükümran olmasını ifade eder. Daha sonra ise kıyamet kopacak demektir.
  2. Gece yatarken 21 defa okunursa uykusuzluktan ve korkulardan kurtulur.
  3. Zalim birinden korkan 50 defa okursa zulmünden korunur.
  4. Devam eden bir ağrı üzerine üç gün arka arkaya 100’er defa okunursa okunsa ağrısı gider.
  5. Unutkanlığı çok olan bir bardak suya 113 defa okuyup içerse unutkanlığı gider.
  6. Bir kâğıda kopya kalemi ile 40 defa yazar bir bardak suda imha edilir içirilirse hasta şifa bulur. Doğum anındaki kadına içirilirse doğumu kolay olur.
  7. Devamlı başı ağrıyan birisi bir kâğıda 21 defa yazar ve içerse başında gezdirirse baş ağrısı gider.
  8. Bir kâğıda 101 defa yazılır ve tarlaya gömülürse mahsul bol ve bereketli olur, afattan mahfuz kalır.
  9. “Rahîm” ismi-i ilâhisi 190 defa yazılır da üzerinde gezdirilirse silah tesir etmez.

  2. Fatiha Suresi:
  Fatiha Suresi üç defa nazil olduğu rivayet edilmektedir. En azam ve büyük bir suredir. Besmele ile beraber yedi ayettir. Rivayetlerde “Kur’ân Fatiha Suresinde, Fatiha ise ilk ayeti olan Besmele’de toplanmıştır” denilmektedir. Bu nedenle Fatiha Suresi Kur’ânın özü ve çekirdeğidir. İnsanın yaratılış amacı Allah’ı bilmek ve nimetlerine hamd etmek olduğu için bu sure bu amacı tam olarak gerçekleştiren bir suredir.

  Peygamberimiz (sav) buyurdular:
  1. Kur’ânın en azam ve en önemli suresi “Elhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn!” suresidir. O “Seb’al-mesânî ve’l-Kur’âni’l-azîm”dir.
  2. “Elhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn” “Ümmü’l-Kur’ân”dır. “Seb’al-Mesânî”dir.

  Fatiha’nın Esrarı:
  1. Fatiha insanı Allah’ın öfkesinden korur.
  2. Fatiha ölümden başka her derde devadır.
  3. “Hamd” şükrün anahtarıdır. Bu nedenle Fatiha şükrün ifadesidir.
  4. Mühim bir ihtiyâcı olan Fatihayı 40 akşam namazından sonra okursa Allah her muradını verir.
  5. Hz. Ali (ra) önemli bir ihtiyacı olan her namazdan sonra 100 defa Fatiha okumaya devam etsin. En önemli ihtiyaç cehennemden kurtulup cennete girmektir. Buna devam eden ihtiyacını biiznillah karşılanmış bulur.

  3. Âyete’l-Kürsî:
  Kur’ân-ı Kerimde Allah’ın zatından bahseden en önemli ayet “Ayete’l-Kürsî”dir. Bu sureye şeref veren ve faziletli kılan Allah’ın zatından bahsetmesidir. Allah ayete’l-kürsiden daha değeri bir ayet yoktur.

  Peygamberimiz (sav) buyurdular:
  1. Allah’ın kitabındaki en büyük ayet “Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyu’l-kayyûm” dur.
  2. Ayete’l-Kürsî okunan eve şeytan yaklaşamaz.
  3. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ânın zirvesi “Bakara Suresi”dir. Bakara Suresinin zirvesi ise “Ayete’l-Kürsi” ayetidir.
  4. Peygamberimiz (sav) “Sizden biriniz uyumadan önce bin ayet okuyamaz mı?” buyurdu. Sahabeler “buna kimin gücü yeter?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Sizden biriniz uyumadan Âyete’l-Kürsiyi okuyamaz mı? Ayete’l-Kürsi bin ayet değerindedir” buyurdular.
  5. Kim evden çıkarken Âyete’l-Kürsiyi okursa dönene kadar Allah’ın koruması altında olur.
  6. Kim her namazın arkasından “Âyete’l-Kürsi” okursa, sonunda 33’er defa “Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber” derse ölünce mutlaka cennete girer.
  7. İçinde devamlı olarak “Ayete’l-Kürsi” okunan evde şeytan barınmaz, sihir tesir etmez ve Allah o evi de içindekileri de koruma altına alır.

  Ayete’l-Kürsi’nin Esrarı:
  1. Evden çıkarken okunursa o eve 30 gün hiçbir şer dokunamaz.
  2. Eve geldiği zaman okursa Allah o evden fakirliği kaldırır.
  3. Yatarken veya yolculuğa çıktığı zaman 7 defa okur ve altı yöne ve içine nefes ederse Allah onu her tehlikeye karşı korur ve muhafaza eder.
  4. Bir bardak suya 50 defa okur ve üfler sonra onu içerse aklı ve fehmi ziyade olur.
  5. Ezan ve kamet arasında okunursa günahlara kefaret olur.
  6. Her namazdan sonra okunursa çok büyük fazileti vardır.

  4. Yasin Suresinin Fazileti:
  Yasin Suresini sabah ve akşam okumanın pek çok esrarı ve hikmetleri vardır. Peygamberimiz (sav) “Yasin Kur’ânın kalbidir” “Her ne murad için okunursa o ihtiyacı giderilir” buyurmuşlardır.
  Peygamberimiz (sav) Yasin Suresi ile ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır.
 3. Asel
  Bayan Üye
  1. Her şeyin bir kalbi vardır, Kur’ânın kalbi de Yasin Suresidir. Kim “Yasin Suresini” bir defa okursa on defa Kur’an hatmetmiş kadar sevaba nail olur.
  2. Yasin Kur’ânın kalbidir. Yasin Suresini okuyan hiç kimse yoktur ki Allah onu ahirette affetmesin. Ölülerinize Yasin okuyunuz.
  3. Kim her gece Allah rızası için Yasin-i Şerifi okursa kesinlikle affedilir.

  5. Duhan Suresinin Fazileti:
  Duhan Suresinin fazileti konusunda peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır.
  1. Kim bir gece “Hâ-Mîm” ile başlayan Duhan Suresini okursa sabaha kadar 70 bin melek ona dua ve istiğfar eder.
  2. Kim Cuma gecesi Duhan Suresini okursa affedilir.
  3. Kim Cuma gecesi veya Cuma günü Duhan Suresini okursa Allah ona cennette bir saray bina eder.

  6. Mülk Suresinin Fazileti:
  Peygamberimiz (sav) “Mülk Suresi”nin fazileti konusunda şöyle buyurmuşlardır.
  1. Kur’ânda 30 ayetlik bir sure vardır ki bu Mülk Suresidir, kim bu sureyi okursa affedilir.
  2. Mülk Suresinin Tevrattaki adı “Mania Suresi”dir. Ona “Mania” denmesinin sebebi okuyan kabir azabından koruduğu ve kabir azabına mani olduğu içindir.
  3. Peygamberimiz (sav) Tebareke’l-Mülk Suresini okumadan uyumazdı.

  7. Bazı Surelerin Faziletine Dair Hadisler:
  Bakara Suresinin son ayetleri olan “Amenerresûlü” “Âyete’l- Kürsi” “Mü’min Suresi” “Hâvâ-Mîm” Surelerinin fazileti konusunda peygamberimiz (sav) şöyle buyurdular:
  1. Kim “Hâ-Mîm” ile başlayan Mü’min Suresini ve sonrasında “Ayete’l-Kürsi” ile beraber sabah-akşam okursa, sabah-akşam Allah’ın hıfz-u inayeti ile korunur.
  2. Kim Bakara Suresinin son iki ayetini yatmadan önce okursa ona yeterlidir.
  3. Kim gece kalktığı zaman dışarı çıkarak abdest alıp semaya, gökyüzündeki yıldızlara bakarak “Al-i İmran Suresinin” tefekkür ile ilgili ayetlerini okuyarak tefekkür ederse ve sonrasında on bir rekât “Vitir Namazını” kılarsa peygamberin sünnetine uymuş olur. Peygamberimiz (sav) “Bu ayetleri okuyup tefekkür etmeyene yazıklar olsun” buyurmuşlardır.
  4. Kim “Müsebbihât” adı verilen ve “Sebbaha-Yüsebbihu” ile başlayan beş sureyi okursa “Bin ayet” okumuş gibi sevap kazanır.
  5. Kim “Haşir Suresinin” son ayetlerini üç defa “Eûzü billahi’s-semîu’l-alîmü mine’ş-şeytanirracim” cümlesi ile okursa Allah onun için 70 bin melek müekkel kılar da kıyamete kadar ona dua ederler.
  6. Kim Haşir Suresinin son ayetlerini okursa akşam okursa sabaha kadar ölürse şehittir. Sabah okursa akşama kadar ölse manevî şehit olarak ölmüş olur.
  7. Bu gece bana bir sure nazil oldu ki benim için bu sure güneşin üzerine doğup battığı yerlerden bana daha hayırlıdır. Bu sure “İnnâ Fetehnâ Leke” suresidir.
  8. Kim “Kehf Suresi”nin evvelinden ve sonundan on ayet ezberlerse ve okumaya devam ederse deccalın şerrinden korunur.
  9. Kim Cuma günü “Kehf Suresini” okursa onun nuru ona bir hafta, iki Cuma arası yeterlidir.
  10. Her gece “Vakıa Suresi”ni okumaya devam edene ebediyen fakirlik isabet etmez.
  11. “Zilzal Suresi” rubuu’l-Kur’ân, yani Kur’ânın dörtte birine muadildir.
  12. “Kul yâ eyyühe’l-kâfrûn” rubuu’l-Kur’an yani, Kur’ânın dört birine muadildir.
  13. “Kul hüvallahü ahad” sülüsü’l-Kur’ân, yani Kur’ânın üçte birine muadildir.
  14. “İzâ câe nasrullahi ve’l-Feth” küçük Fetih Suresidir ve rubuu’l-Kur’ân, yani Kur’ânın dörtte birine muadildir.

  8. İhlâs Suresinin Fazileti:
  İhlâs Suresi hâlis Tevhit inancını ve Allah’ın zâtî sıfatlarının tamamını içine aldığı için Kur’ânın “Tevhit Hakikatini” tam olarak yansıtır. Tevhidi ders verdiği için bir adı da “Tevhit Suresi”dir. Ancak halis inanç ancak tevhit inancı olduğu için bu sureye İhlâs Suresi denilmiştir. Kur’ânın üç temel iman esası vardır ki bunlar “Tevhid, Ahiret ve Nübüvvettir” İhlâs suresi Tevhidi tam olarak ifade eder. Bu nedenle Kur’anın üçte birine denktir. İslam bilginleri “Üç ihlas bir Fatiha bir hatim sevabı kazandırır” demişlerdir.

  Peygamberimiz (sav) İhlâs Suresi hakkında şöyle buyurur:
  1. Kul hüvallahü ehad Kur’ânın üçte birine denktir.
  2. Peygamberimiz (sav) “Biriniz gece uyumadan Kur’ânın üçte birini okuyamaz mı?” buyurdu. Sahabeler “Buna kimin gücü yeter?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Kul Hüvalalhü Ehad” Kur’ânın üçte birine denktir” buyurdular.
  3. Bir kimse her gün yüz ihlâs okursa elli senelik günahı affolunur. Kendi üzerinde ancak borç hakkı kalır.
  4. Kim ihlâs suresini on defa okursa Allah ona cennette bir saray bina eder.
  5. İhlâs suresini seven ve devamlı okuyanı Allah sever.

  9. Muavvizateyn (Felak ve Nas) Sureleri:
  Peygamberimize (sav) Yahudiler sihir yaptılar. Bir tarağa saçları doladılar. Bir ipe sihir kelimeleri okuyarak on bir düğüm attılar ve götürüp bir kör kuyuya attılar. Peygamberimiz (sav) sihrin tesirinden çok bunaldı ve yerinden kalkamaz oldu. Cebrail (as) geldi ve Onbir ayetten ibaret olan “Muavvizateyn” yani Allah’a sığınma ayetlerini getirdi. Sihir aletlerinin yerini söyledi. Hz. Ali (ra) gitti kuyudan onları aldı ve geldi. Peygamberimiz (sav) Muavvizateyn suresinin ayetlerinin her birini okudukça bir düğüm açıldı ve bitince tüm düğümler açıldı ve rahatladı, sıkıntıdan kurtuldu. Bu nedenle bu surelere “Muavvizateyn” yani Allah’a sığınma ve korunma sureleri denir.

  Peygamberimiz (sav) bu sureler hakkında şöyle buyurdular:
  1. Kul Hüvallahü Ahad ve Muavvizateyni sabah akşam üçer defa okumak her şey için sana yeterlidir.
  2. Peygamberimiz (sav) rahatsız olunca kendi kendine Muavvizateyni okuyarak ağrıyan yerine üflerdi. Ağrısı arttığı zaman bu sureleri okur ve ağrıyan yerini mesh eder ve ovardı.
  3. Her namazdan sonra Muavvizateyn ve ihlâs surelerini okumayı peygamberimiz (sav) emretmişlerdir.

  10. Bazı Surelerin ve Ayetlerin Fazileti Hakkında Rivayetler:
  İslam bilginleri bazı ayet ve surelerin fazilet ve esrarı hakkında şöyle demişlerdir:
  1. İmam-ı Azam “İsm-i Azamın” Fatiha, Ayete’l-Kürsi ve Kadir Suresinde olduğunu beyan etmişlerdir.
  2. Ulema “Beyyine Suresini” münafıkların okuyamayacağını ifade etmişlerdir.
  3. Kim peygamberimizi (sav) rüyada görmek istiyorsa 1000 Kevser Suresi ile beraber 1000 Salavat-ı Şerifeyi okumayı tavsiye etmişlerdir.
  4. Fetih Suresini okumaya gücü yetmeyen Nasr Suresini okumalıdır. Zira o küçük Fetih suresidir.
  5. Kâfirun Suresini sabah akşam ve uyurken okuyan şirk ve küfürden beri olur.
  6. İhlas Sureleleri “Kafirun ve Kul Hüvallahü Ehad” sureleridir.
  7. Gece istediği saatte uyanmak isteyen Kevser Suresi ile beraber Kehf Suresinin son iki ayetini okur uyursa biiznillah uyanır. (Kul lev kane’l-bahru midâden li nefide bahr
  8. Bir vasıtaya bindiğin zaman şu ayetler okunmalıdır. Bunlar emniyet sigortasıdır. “Bismillahi mecrîhâ ve mürdehâ inne rabbi legafûru’r-rahîm.” “Sübhânellezî sahhare lenâ hâzâ ve mâ künnâ mukrinîn…”
  9. Evden çıkarken “Bismillahi ve billâhi ve tevekkeltü ala’llahi ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyu’l-azîm” duası ve “Allahümme ehricnî muhrace sıdkın, ve edhilnî mudhale sıdkın, ve’calnî min ledünke sultânen nasîrâ!” ayeti okunur.
  10. Peygamberimiz (sav) Cuma günü sabah namazında birinci rekatta Secde Suresini, ikinci rekatında “Hel etâ ala’l-İnsan” Surelerini okurdu.
  11. Peygamberimiz (sav) sabah namazının sünnetinde birinci rekatta “Kâfirun” ikinci rekatta “İhlas Suresini” okurdu.
  12. Arafe günü 1000 ihlas-ı şerifi ne niyetle okursan o niyetin gerçek olur. Dişi hiç ağrımayan bir genç 1000 ihlası diş için okursa diş ağrısı görmez. Baş ağrısı için okuyan baş ağrısı görmez.
  13. Muhiddin-i Arabî hazretleri her gün Kur’ândan 3 hizp okunmasını tavsiye etmişlerdir.
  14. Kim evden çıkarken 11 ihlâs suresi okursa Allah o evi her nevi şerden korur.
  15. Kim korku zamanında abdestle sabah 7 Ayete’l-Kürsi, 11 İhlas ve 3’er Muavvizateyn okursa her şey için yeterlidir. Biiznillah zarar görmez.
  16. Saad b. Ebi Vakkas (ra) Duanın kabulünün ön şartı “Helal lokma yemektir” demiştir. Bütün bunlardan faydalanmanın şartları “İman, abdest, helal lokma yemek ve ihlası esas almaktır.”
  17. Her arzu için Allah’ın “Esma-i Hüsnasından” hangisi ihtiyacına taalluk ediyor ise o ismin ebced değeri kadar her gün okumaya devam etmek ile o ihtiyacını mutlaka görürsün.
  18. Besmeleyi her gün yüz defa okuyan veya “Rahman ve Rahîm” isimlerini yüz defa okuyan gafletten ve unutkanlıktan kurtulur ve ahlakı güzelleşir.

  Son Olarak:
  1. Peygamberimiz (sav) “Mü’min kardeşinin duasını almaya devam edin. Siz kimin duası ile necât bulacağınızı ve kurtulacağını bilemezsiniz” buyurmuşlardır.
  2. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir” (Barla Lahikası, 135) demektedir.
  3. Şu unutulmamalıdır ki “Dua eden dua alır.” Bol bol dua edin…
  4. “Dua ibadetin iliğidir”
  5. Yer gök dua üzerinde durur
+ Yorum Gönder


dua ne zaman kabul olunur