+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Anlamlı kısa dualar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Anlamlı kısa dualar
  Anlamlı kısa dualar


  Rabbimiz! Unutursak veya hata yaparsak bizi sorumlu tutma.

  Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

  Rabbimiz! Zorlanacağımız yükü bize taşıtma.

  Günahımızı affet! Bizi bağışla! Bize ikramda bulun!

  Bizim velimiz sensin. Kâfirlere karşı bize yardım et." (Bakara, 2/286) 2. Asel
  Bayan Üye

  kısa dualar


  1-”Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.”
  (Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike)
  2-Selamün kavlen min Rabbin Rahim. ..Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
  3-Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke amentu bike muhlisan leke fi dini inni esbahtü (emsaytü) ala ahdike ve va’dike mesteta tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bizunubilleti la yağfiruha ila ente
  4-Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azim.

  5-Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azim

  6-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve hayyun la yemutu biyed’ ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.

  7-La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim…..La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin

  8-Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
  9-Allahümme ecirnî minennâr, ….. Estagfirullahi el Azim
  10-Allahumme inni es’elüke hubbeke ve hubbu men yuhibbüke….
  11-Allahumme el himniy rüşdi ve eızni şerre nefsi
  12-Kuddüs’ üt tahiru min külle suin .. Rabbin surni alal gavmil mufsidin
  13-İnnallahe la yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru ma dune zalike limen yeşa.
  14-Rabbi inni zalemtu nefsiy zulmen kebirya ve la yağfiruz zunube ila ente yağfirli mağfireten min indike verhamni inneke entel gafirur rahim

  15-Estağfirullah ellezi la ilahe illa Hu el Hayyul Kayyum ve etubu ileyh
  16-Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe’aslıhlî şe’nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.
  17-Allahummeğfirli zenbi küllehu ve dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve ala niyyetehu ve sırrahu….Allahümmehşürna fi zümretis salihin….
  18-Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisanî yefğahu ğavli
  19-”Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî ve makami.”
  20-”Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.”
  21Bismillahirrahmanirrahim.Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

  21-BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU MA’ASMİHİ ŞEY’ÜN FİL ERDİ VE LA FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ALİM.. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fağirun.
  22Vezkur abdenâ Eyyûbe, iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâbin.
  23-Rabbi euzü bike min hemezeti’ş şeyatin ve eûzu bike rabbi en yahdurûn.

  24-Estagfirullah min külli ma kerihallah… Ve hıfzan min kulli şeytanîn mârid
  25-Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim..
  26-Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kebiyra ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente, fağfirli mağfireten min indike, verhamni, inneke entel gafûrur rahîm.

  27-Allâhümmağfirli hatıyeti ve cehli ve israfı fi emri ve ma ente â’lemu bihî minni.

  28-Allâhümmağfirli hezli ve ciddi ve hatai ve amdi ve küllü zâlike indi.

  29-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hüve
  Hayyun la yemut. Biyed’ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir

  30- Sübhane Rabbiye’l-Azim…Semi Allahu Limen Hamide.. Rabbena leke’l-hamd..

  31-Allahümme yâ ğaniyyu yâ hamîîdu yâ mübdiu yâ mûîdu yâ rahîmû yâ vedûd. Eğninî bi halâlike an harâmike ve bi-fadlike ammensivâk.

  32-Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh (3 defa)

  33-Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlun Kuddusun . (ve dua edilmeli)

  Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya,asfiya ve onların iman etmiş ailelerine, ümmetlerine,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine,Ehli Beyti Mustafa’ya, ailelerimize, sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, akrabalarımıza,erenlere,şakirtlere,müritlere,cenne t ehline,bütün alemlerdeki iman ehline,Senin rızan için çalışanlara,meleklere,zebanilere;Yarattıkların adedince,atomlar, rüzgarlar,moleküller,ışık huzmeleri, yağmurlar,karlar ,kumlar, yapraklar,sayılar,harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar,nefesler,hareketler adedince,Seni tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar,dualar,salavatlar ve Efendimizin Şefaatiyle birlikte Rabbim Senin Sıfatların büyüklüğünce selamımız ve hediyemiz olsun.El Fatiha
+ Yorum Gönder


kısa dualar türkçe,  kısa türkçe dualar,  günün duası kısa,  kısa en anlamlı dualar,  kısa türkçe dua,  günlük kısa dualar