+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Peygamberimizin Sabah Namazı Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Forumacil
  Devamlı Üye

  Peygamberimizin Sabah Namazı Duası
  Peygamberimizin Sabah Namazında Okuduğu Süreler Ve Dualar


  Sabah namazında hangi süreler okunur ve nasıl dua etmeliyiz ?
  Sabah namazından sonra Besmele ile Fatiha, Ayetül Kürsi, İhlas, Felak ve Nas Surelerini okuyup şu duayı edip ulaşabildiğimiz her yerimize süreriz.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir rahatsızlık duyduğunda ve her gece yatağına yatması esnasında Felak, Nas ve İhlas surelerini okuyup, ellerine üfleyerek başını ve yüzünden başlıyarak aşağıya doğru ellerinin yetiştiği her yerini sıvazlar ve bunu 3 defa tekrarlardı.

  ***

  Fatiha Suresi:

  E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.
  Koğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allâh'ın adıyla.

  * Elhamdü lillahi Rabbil âlemin.* Er'Rahmânir-Rahim. * Mâliki Yevmiddin * İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestein * İhdinas-sırâtal müstekim * Sıraatallezine en'amte aleyhim * Gayril mağdubi aleyhim ve led-dâllin * Amin.

  Anlamı: Bütün Hamdler (övgüler ve sükürler) âlemlerin Rabbi ALLAH'a dır. O, rahmândır ve rahîmdir. O, Ceza gününün sahibidir. ALLAH’ım ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım umarız. ALLAH’ım bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Dualarımızı kabul eyle ALLAH’ım)

  Âyetel Kürsî:

  E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîym. Bismillâhirrahmânirrahîym.
  Koğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allâh'ın adıyla.

  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm, lâ te’huzühû sinetüv velâ nevm, lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfe'u 'indehû illâ bi iznih, Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bi şey immin 'ilmihî illâ bimâ şâe. Vesi'a kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel 'aliyyül 'azîym.


  Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (ezeli ve ebedidir - hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (bütün işleri düzenleyen - kayyum)dir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilmezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, en yücedir, en büyüktür.

  ***

  İhlas Sûresi:

  Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  Anlamı: (Ey Muhammed!) 1.De ki: O, Allah birdir. 2.Allah samed’dir.(Herşey ona muhtaç olduğu halde, O hiçbirşeye muhtaç değildir) 3. O, doğurmamış ve doğmamıştır. 4.Onun hiçbir dengi yoktur

  Felak Sûresi

  Okunuşu: Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

  Anlamı : (Ey Muhammed!) 1.De ki: "Sabahın Rabbine sığınırım, 2.Yarattığı şeylerin şerrinden, 3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
  4.Ve düğümlere üfleyip büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

  Nâs Sûresi

  Okunuşu: * Kul euuzü birabbinâs * Melikinnâs * İlâahinnâs * Min şerril vesvâsil hannâs * Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâs * Minel cinneti vennâs

  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanların Rabbine, İnsanların yegane Hükümdarına, İnsanların ilahına sığınırım. o sinsi şeytanın şerrinden, o ki insanların kalplerine vesvese verir, o şeytan, cinlerden de olur insanlardan da.

  Hadîs-i serîflerde buyuruldu ki:

  “Her kim, Vâkia sûresini her gece bir defa okumayi âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”

  “Vâkia sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadinlariniza ve çocuklariniza ögretiniz.”

  Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti: 284.285)


  Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadim mir rusülih, ve kalu semi'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr


  La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahizna in nesina ev ahta'na, rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih, va'fü anna, vağfir lena, verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin


  Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”


  Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

  ***

  SABAH NAMAZI DUASI


  Ya Rabbi okuduğum Fatiha Şeriflerin, Ayetel Kürsilerin ve ihlas, felak ve nas surelerinin hürmetine hayatımı, sıhhatimi, sevdiklerimi ve bütün dünya varlığımı sana emanet ediyorum. Dünyadaki her türlü hayırlı işlerimin kapısını aç yarabbi. 2. Asel
  Bayan Üye

  Dediler ki: Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

  Arâf, 7/23
+ Yorum Gönder