+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Kentleşme ve temel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Kentleşme ve temel özellikleri

  Çarpık Kentleşme Nedir  Çarpık Kentleşme Nedir.jpg.


  Çarpık kentleşme, şehirlerin herhangi bir denetim gücü olmadan ve plansız olarak rastgele ve her türlü planlamadan uzak bir biçimde büyümesidir. Herhangi bir estetik kaygı gözetilmeden, insanların doğal ihtiyaçları dikkate alınmadan ve mevcut tarihi dokunun korunması düşünülmeden gerçekleşen bu kentleşme türü mevcut yerleşim biri.mlerinin tarihsel, kültürel ve doğal kaynaklarının tahrip olmasına veya yol açmasına sebebiyet vermektedir. Örneğin: Gecekondular.

  Çarpık Kentleşme Nedir

  Çarpık kentleşme, kentlerin, nüfus patlaması sonucunda, plansız ve denetimsiz olarak, gelişigüzel, altyapısız, her türlü estetik kaygıdan uzak bir şekilde merkezden dışa doğru adeta bir ur gibi büyümesidir. Bu durum çevrede, insanca yaşamaya olanak vermeyen ilkel yerleşmelerin kenti kuşatmasına, merkezde ise mevcut dokunun tahribine, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin yok olmasına yol açmaktadır.
  Sonuç, kentlerin ölümü, insanların mutsuzluğu ve fakirliği, toplumun düzensizliğidir.
  Batıda 19. yüzyılda, endüstrileşme ile başlayan kentlere göç olayı Türkiye'de 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşandı. Şehirlerimiz son kırk yılda, daha önceki nüfuslarının beş on misli nüfus artışları ile karşıkarşıya kaldılar.
  Belki, çok daha zengin ülkelerde dahi böylesine büyük bir artışı kısa zamanda sağlıklı çağdaş kentler inşa ederek barındırmak mümkün değildi. Ancak Türkiye'deki çarpık kentleşme, hiçbir mazeretin affettiremeyeceği kadar, insan onuruna yakışmayan ilkellikte olmuştur.
  --------------------------------------------------------------------------------

  Çarpık Kentleşmenin Nedenleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hızlı kentleşme, acaba neden hızla çarpık kentleşmeye dönüştü?

  Nedenleri kısaca özetleyelim:
  Şehre göç Türkiye'de her türlü tahminin üstünde bir hızla gerçekleşmiştir ve devam etmektedir. Hükümetler, Türkiye çapında doğru ve gerçekçi yerleşme kararları almamış ve uygulamamıştır. Göç zorlaştırılacağına özendirilmiştir. İmar
  afları, arsa dağıtıp tapu vermeler hep özendirici olmuştur.
  Artık kente sadece iş ve aş için değil, kent toprağının yağmalanması için de gelinmektedir.
  Planlar yapılmıştır; ancak bu planlar anormal büyüyen nüfusun ve ihtiyaçların gerisinde kalmış, kentleşme planlamayı izleyeceğine, planlama kentleşmeyi izlemiştir. çoğu kez de planlama, kaçak yapılaşmayı yasallaştırmak için kullanılmıştır.
  Siyasi irade hemen hiçbir zaman planlamayı yeterince ciddiye almamıştır. Ana kararları Devlet politikasıyla saptanmamış planlar, yönetimlerin kendi politik görüşleri doğrultusunda, otorite boşluğundan yararlanan keyfi uygulamalara dönüşmüştür.
  Değişen yönetim kadroları, daha önceki bilgi ve deneyim birikiminden yararlanmak yerine, yeniden fikir üretmeye çalışmışlardır.
  Böylece, kentleşme-planlama konularında da ülkenin hemen tüm konularında olduğu gibi süreklilik sağlanamamış, bir başka deyişle ortak bilinç oluşmamıştır.
  Planlama ile başarıya ulaşamayıp kentler yaşanmaz hale gelince siyasi iradenin günlük, keyfi, operasyonel müdahalelerine başvurulmuştur: Menderes ve Dalan imar hareketleri gibi. Ancak bu hareketler, benimsenmiş planlara dayanmadığı için inandırıcı olamamış, benimsenmemiş, sonuçta toplumsal muhalefetle karşılanmıştır.
  --------------------------------------------------------------------------------

  Çarpık Kentleşmenin Topluma Maaliyeti

  --------------------------------------------------------------------------------
  Kentlerin büyümesi artık sadece o kentte yaşayanların sorunu olmaktan çıkmıştır. Çarpık kentleşmenin yarattığı sorunlar, tüm ülke ekonomisini ve toplumsal barışı olumsuz etkilemektedir.
  Kent merkezleri her bakımdan tıkanmakta ve yaşanmaz duruma gelmektedir.
  Ulaşımın tıkanması ve işlememesi, büyük zaman, işgücü, para kaybına neden olmakta, bu da merkezden kaçışı hızlandırmaktadır. Kentler bu nedenle de daha çok yayılmakta, merkezdeki büyük yapı stoğu atıl kalmaktadır.
  Kent işgücünün büyük bir yüzdesi, kent sınırlarının çok dışındaki uzak mesafelerden gidip gelmek zorundadır.
  Kente yeni göç eden nüfusun çevredeki düzensiz yerleşmesi, her türlü insanca yaşama koşulundan uzak, altyapısız, dizboyu çamur ya da toz içinde kent parçaları yaratmaktadır.
  Başlangıçta masum bir barınma çözümü gibi görünen tek katlı gecekondular, zaman içinde spekülasyon aracı olarak yerlerini beş altı katlı apartmanlara bırakmakta, şehir çevresinde şehri boğan sağlıksız, yoğun yerleşmeler oluşturmaktadır.
  Bunun sonucunda yalnızca görünüş çirkinliği değil, mutsuz, huzursuz, toplum.a hatta kendilerine düşman sağlıksız bir toplum yaratılmaktadır.
  Böyle bir toplumun üretken ve verimli olması beklenemeyeceği gibi, sağlıklı insan kaynağına dayanmayan bir kalkınmanın gerçekleştirilemeyeceği de açıktır.
  Çarpık kentleşmenin sonuçta,
  Toplumsal mutsuzluğa,
  Çevre kirlenmesine,
  Tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin yok olmasına,
  Verim kaybına,
  Kaynak israfına,
  Hizmetlerin aksamasına,
  Asayişsizliğe, güvensizliğe,
  Devlet düzeninin kurulamamasına,
  Büyümeyle doğan kent rantlarının kamu dışında yağmalanmasına,
  neden olduğu artık herkesçe bilinmelidir. 2. Gamze
  Devamlı Üye

  Ülkemize yapılan göçler nedeniyle nüfus artışı da meydana geliyor.Nüfus arttığı zaman yerleşim yeri de gerekiyor.bu yüzden çarpık kentleşme meydana geliyor.
+ Yorum Gönder


carpık kentleşme,  kentleşme,  plansız kentleşme,  kentleşmenin özellikleri,  çarpık kentleşme nedir,  ÇARPIK KENTLEŞME