+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Kentleşme Nedir, Bilinçsiz Kentleşme nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Kentleşme Nedir, Bilinçsiz Kentleşme nedir

  Kentleşme Türleri

  Kentleşme Nedir, Bilinçsiz Kentleşme2.jpg.

  Kentleşme türleri insanların göç etmesi sonucu oluşmaktadır.
  Kentleşme olgusunun başlangıcı, insanlığın "avcılık ve çobanlık" evresinden "yerleşik hayata" geçiş dönemine kadar uzan*maktadır. Bu bağlamda da kentlerin ortaya çıkışı uygarlıkların doğuşu ile özdeşleşmektedir(l). Nitekim uygarlık, organize edilmiş bir toplumsal yaşam olarak tanımlandığında, bu yaşam biçimini yoğun olarak kentlerde görmek olasıdır.

  Antik çağlarda bazı kent yerleşmelerinin olduğu bilinmekle beraber, bu kentlerin büyüklüklerine ilişkin fazla bilgi bulunmamak*tadır. Ancak M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllarda nüfusu 100.000 den fazla olan Babil, Syracuse, Roma, Atina gibi kentlerin olduğu bilinmektedir. Bu dönemde yerleşimdeki en önemli etken uygun doğal koşullar olmuştur.

  Orta çağlarda da hızlı bir kentleşme yaşanmamıştır. Bu dönem kentlerinde ya siyasal ve kültürel işlevler ya da sadece ekonomik işlevler egemen olmuştur.

  Kentleşme sürecinin hız kazanmasında en önemli etken sanayi devrimi olmuştur. İngiltere'de başlayan sanayi devrimi belirli aralık*la, Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Batı da Sanayi Devrimi ile başlayan bu değişim iki yüzyıl sürmüş, günümüzde ise bu toplumlar bir kent toplumu haline dönüşmüşlerdir.

  Kentleşme, günümüz toplumlarının başlıca özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Nitekim günümüzde toplumların kentleşme oranlan gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olarak kullanıl*maktadır. Çünkü sanayi devrimi sonrası kentleşme, sanayileşmenin bir yan ürünü olarak gerçekleşmektedir. Bu bağlamda da kentleşme ve sanayileşme birbiriyle yakından ilişkili iki olgu olarak kabul edilmektedir.

  Hiçbir uygarlıkta, kent yaşamı, ticaret ve sanayiden bağımsız ol.arak gelişmemiştir. Ne antik çağda ne de modern zamanlarda bu kuralın dışında kalan bir durum olmamıştır

  Bu evrensellik, zorunlulukla açıklanmaktadır. Gerçekten, bir kent grubu, ancak yiyecek maddelerini dışarıdan getirerek yaşayabilir. Ancak, bu dışalımın, buna denk düşen ya da bununla eşdeğerdeki mamul ürünlerin dış satımıyla dengelenmesi zorunludur. Böylece, kentle çevresindeki kırsal bölge arasında sıkı bir hizmet ilişkisi kurulur. Bu karşılıklı bağımlılığın sürdürülmesi için ticaret ve sanayi vazgeçilmez öğeler dir; sürekli alışverişi sağlamak için birincisi, değişim amacıyla mal sağlamak için de ikincisi olmasaydı kent yok olup giderdi(2).

  Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi kentleşme sanayileşmenin bir yan ürünü olduğu kadar, tarımsal gelişmeyle de yakın*dan ilişkilidir. Nitekim sanayi etkinliklerin yoğunlaşması sonucu kentlerin giderek büyümesi tarımda verim artışının sağlanması ile olanaklı olabilmiştir(3). XVI. ve XVII. yüzyıllarda Batı Avrupa'da tarımsal yapıda ortaya çıkan değişmeler kentleşme ile sonuçlanmıştır. XIX. yy. Batı Avrupa'da sanayileşme, kentleşme ve ticaretin gelişme çağı olmuştur. XX. yy. ise gelişme halindeki ülkelerin bir çoğunda kentleşme olgusunun yoğun bir biçimde yaşandığı yüzyılı oluşturmaktadır. 2. Özberk
  Yeni Üye

  kentleşme insanlar yerleşik hayata geçtiğinden beri var olan bir şeydir.kentleşme önce birkaç evle başlar ardından diğer insanlarda bu bölgeye ev kurar ve çevre kalabalıklaşır bu böyle devam eder ve kentler kurulur. ancak belirli bir plana göre kentleşme yapılmazsa çarpık kentleşme olur.
+ Yorum Gönder


bilinçsiz kentleşme nedir ,  biliçsiz kentleşme nedir