+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Döviz fiyatlarını belirleyen unsurlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Döviz fiyatlarını belirleyen unsurlar nelerdir
  Döviz fiyatlarını Etkileyen Faktöreler

  Yatırımcılar, yöneticili er ve piyasa katılımcılarını ilgilendiren en önemli konu kontratlar veya genel olarak döviz kurları değil.En önemli temel sorun, döviz kurlarının gelecekte ne olacağının tahmin edilmesiyle ilgili. Uluslar arası piyasalarda yapılan mal, hizmet v.b. alışverişlerde kullanılan ödeme araçlarım döviz olarak adlandırmıştık. Peki bu alışverişlerde kullanılacak farklı ülkelerin dövizlerinin değerleri, birbirleri karşısında hangi esasa göre belirlenecektir? İşte bu değerleri tespit eden, dövizin bir başka döviz ile değiştirilmesinde esas alınan orana döviz kuru denilmektedir. Başka bir deyişle, bir ulusal paranın diğer bir ulusal para cinsinden fiyatı bize döviz kurunu verir. Bu da, bize bir ulusal paranın değiştirilebileceği yabancı para miktarını gösterir.

  Bir ulusal paranın başka bir ulusal para karşısında belirlenen fiyatı yani döviz kuru, gerçek değerinden daha fazla olarak belirlenmişse, burada yabancı paranın, o ülkedeki satın alma gücü düşeceğinden, o ülkelere mal satmak zorlaşacak ve ihracat azalacak belki de hiç yapılamayacak, bunun aksine ise ithalat ucuzlayacaktır. Bu duruma ulusal paranın yabancı paralar karşısında aşın değerlenmesi denilmektedir. Aşırı değerlenmenin getirdiği olumsuzluklardan kurtulabilmek için, paranın dış değerinin düşürülmesi gerekmektedir. Paranın dış değerinin, aniden ve iradi bir şekilde, hükümetler tarafından düşürülebilmesi için kullanılan döviz kuru politikasına devalüasyon adı verilir. Ancak, iç piyasada oluşan enflasyon sonucu, ulusal paranın alım gücünün ve dolayısıyla değerinin düşmesi ve bunun sonucunda yabancı paraların alım gücünün yükselmesi ise iradi bir durum olmadığından devalüasyon olarak kabul edilmemektedir.

  Yukarıdaki durumun aksine, bir ulusal paranın başka bir ulusal para karşısında belirlenen fiyatı yani döviz kuru, gerçek değerinden daha düşük olarak belirlenmişse, burada yabancı paranın, o ülkedeki satın alma gücü artacağından, o ülkelere mal satmak kolaylaşacak ve ihracat artacak ama diğer taraftan ülkenin parasının alım gücü düşük olacağından ise, ithalat azalacak ve belki de hiç yapılamayacaktır. Bu duruma da, ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşük olması denilmektedir. Böyle bir durumda, paranın dış değerinin yükseltilmesi için kullanılacak olan döviz kuru politikasına ise, revalüasyon adı verilmektedir.

  Ülkeler ihracatlarını artırarak, ithalatlarım azaltıp, ödemeler bilançosu açıklarını kapatabilmek için paralarının değerlerim bilinçli olarak, dış paralar karşısında düşük tutarlar. Ulusal paranın dış paralara göre değerini düşük olarak belirlenmesi, sabit kur sistemlerinde, hükümetler tarafından yapılır. Serbest kur sistemlerinde ise, devlet, döviz piyasasından sürekli döviz alımı yaparak veya yabancı ülkelere sermaye akışı olmasına izin vererek ulusal paranın değerinin düşük olmasını sağlar.

  Döviz kurları, döviz piyasalarında iki şekilde gösterilmektedir. Birinci şekilde, döviz kuru, bir birim ulusal para ile değiştirilebilen yabancı para olarak gösterilmektedir. Bu yönteme "dolaylı kotasyon" yöntemi adı verilir. Bu yönteme göre, 1TL= 1/600.000$ olarak ifade edilerek, Türk Lirası'nın değeri, $ cinsinden belirtilmektedir, ikinci yöntemde ise, döviz kuru, bir birim yabancı para ile değiştirilebilen ulusal para olarak ifade edilmektedir. Bu yönteme de "doğrudan kotasyon" yöntemi adı verilmektedir. Bu yönteme göre ise, 1$=600.000TL olarak ifade edilerek, $'nın değeri TL olarak gösterilmektedir.

  Bu iki yöntem arasındaki tercih, ülkenin ulusal parasının diğer ülkenin parasının karşısındaki değerinin yüksek ya da düşük olmasına göre yapılmaktadır. Yukarıdaki örnekte de görüleceği üzere, TL'nin, $ cinsinden fiyatının belirlenmesinde, "doğrudan kotasyon" yöntemim kullanmak hesaplamanın rahat yapılabilmesi açısından, daha kolay olacaktır. Aksine, ABD için ise, "dolaylı kotasyon" yöntemim tercih etmek daha akılcı olacaktır.

  Diğer taraftan, döviz kurlarının hesaplanmasında da iki ayrı yöntem kullanılmaktadır. Birinci yöntemde, iki ulusal paranın değerleri doğrudan doğruya belirtilmekte ve hesaplanmaktadır. Sadece, iki ulusal paranın değerinin dikkate alındığı bu yönteme "düz kur" adı verilir 1$=600.000TL). İkinci yöntemde ise, bir ülkenin ulusal parasının diğer ülkelerin ulusal paraları karşısındaki değerleri esas alınarak, diğer ülkelerin paralarının birbirleri karşısındaki değerleri hesaplanır. Üç ulusal paranın söz konusu olduğu bu yönteme ise, "çapraz kur" adı verilmektedir (l$=600.000TL, 1$==108 Japon Yeni ise, l Japon Ye-ni=5555,5TL). Günümüzde, uluslar arası piyasalarda, hemen hemen tüm ülkeler, çapraz kur hesaplarında, ABD Dolarını($) kullanırlar.

  2.2 Döviz Kuru Çeşitleri


  2.2.1 Nominal Kur

  Yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatına nominal kur denir. Günlük gazetelerde yayınlanan iki taraflı kurlar böyle nominal kurlardır.

  2.2.2 Reel (Gerçek) Kur
  Reel kur, nominal kurların iç ve dış enflasyon oranlarına göre ayarlanmış şekline denir. Diğer bir tanımlama da reel kur; ülkeler arasındaki enflasyon farklılıklarını göz önüne alacak şekilde hesaplanan nominal döviz kurudur. Yabancı paraların serbestçe alınıp satılabildiği, milli parası kolayca devredilebilir ve konvertibl olan ülke piyasalarında ise bu kur esastır. Sonuç itibariyle buna gerçek kur denmektedir. Nominal kurlar iç fiyat seviyesine bölüp, yabanca fiyat seviyesine bölüp, yabancı fiyat seviyesiyle çarparak reel döviz kurlarına ulaşırız. R = Ep/p, R burada ikili reel döviz kurunu temsil etmekte E nominal döviz kurunu göstermekte olup, p yabancı fiyat seviyesidir. p ise ülkenin kendi fiyat seviyesidir.

  2.2.3 Efektif Kur

  Ülkenin ticari ilişkide bulunduğu ülkelerin paralarındaki değişmelerin ülkenin döviz kurlarına yansıtılması yoluyla elde edilir. Ticaret ağırlıklı bir endekstir. Buradaki ağırlıklar ikili ticaret ağırlıkları veya çok taraflı ticaret ağırlıklarıdır. İkili ticaret ağırlıklarında ülkenin ithalat ve ihracatı kullanılırken, çok taraflı ağırlıklarda endekse dahil yabancı ülkelerin tümünün toplam ticaretinde her ülkenin payları kullanılır. Buna göre nominal efektif kur hesaplanmasında iki temel unsur. Ticari ilişkide bulunulan ülkelerin nisbi önemini gösteren ticaret paylarına göre hazırlanmış tartılar ve Bu ülkelerin döviz kuru değişmeleri. Reel efektif kurlarda ise, bu iki temel unsura üçüncü unsur olarak, ülkelerin nisbi fiyat değişmeleri eklenmektedir.
  Efektif kurlar: bir ülke döviz kurunun diğer ülke döviz kurlarındaki değişmelerin ortalamasına göre ifade edilmesidir.

  2.2.4 Çapraz Kur

  Birden fazla ulusal paraların aralarındaki kurların bir temel para üzerinden hesaplanmasıdır. Yani bir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden değeri, dövizlerin başka döviz cinslerine dönüşüm oranına çapraz kur denir. Her ülkede kurların genellikle dolar cinsinden ifadesi, kurların hesaplanmasında kolaylık sağladığı için, genellikle dolar üzerinden hesaplanır. Ülkemizde de aynı yol izlenmekte, Merkez Bankası dolar tabanlı çapraz kurlar ilan etmektedir.

  2.3 Döviz Kuru Sistemleri

  Döviz fiyatlarının, yani döviz kurlarının belirlenmesine yönelik olarak, kullanılan sistemlere döviz kuru sistemleri adı verilmektedir. Döviz piyasasının işleyişi ve döviz kurlarının belirlenişi konusunda kimlerin ne ölçüde söz sahibi olduğu, (resmi otoriteler veya piyasa mekanizması) döviz kuru sistemlerim birbirlerinden ayıran temel özelliktir. Günümüze kadar uygulanmış olan ve halen de uygulanan çeşitli döviz kuru sistemleri bulunmaktadır.

  Bunlar "Sabit Döviz Kuru Sistemi" ve "Serbest veya Esnek Döviz Kuru Sistemi" olarak iki başlık etrafında toplanabilir. Ayrıca, sabit ve esnek kur sisteminin karışımından oluşan karma döviz kuru sistemleri de bulunmaktadır.

  2.3.1 Sabit Döviz Kuru Sistemi

  Sabit Döviz Kuru Sisteminde, ulusal paraların diğer ulusal paralarla değişim oranları, yani diğer dövizler cinsinden fiyatı resmi otoriteler tarafından belirtilir. Ve uluslar arası dönemlerde belirlenen bu fiyatlar esas alınır. Döviz arz veya talebinde herhangi bir değişiklik olup olmaması, döviz kuru üzerinde etkili olmaz. Serbest bir döviz piyasasının mevcut olmadığı bir sistemde, döviz kurları sadece, gerek görüldüğü takdirde, hükümetler tarafından yükseltilir veya düşürülürler.

  Sabit kur sisteminde döviz kurlarının istikrarı Merkez Bankasının Döviz Piyasasına Alıcı ve Satıcı olarak müdahalesi ile sağlanır. Bunun için Merkez Bankasının elinde yeteri kadar altın ve yabancı döviz stokunun (rezervinin) olması gerekir. Örneğin; döviz kurları yükselmeye başladığı zaman Merkez Bankası piyasaya döviz sürer. Tersine, döviz kurları düşmeye başladığı zaman Merkez Bankası tanzim satışları yaparak döviz kurlarını sabit tutar. 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  dözviz fiyatlarına genelde o ülkenin kendi para birimindeki azalma belirliyor ama bağzen bu durum size bağlı olmadan dış devletlerin durumu etkileyebiliyor özellikle amerika istediği şekilde parasına yön verebiliyor
+ Yorum Gönder


döviz fiyatlarını belirleyen unsurlar,  content