+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Yatırım niyetiyle alınan arsalara zekât düşermi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yatırım niyetiyle alınan arsalara zekât düşermi
  Yatırım niyetiyle alınan arsalara zekât düşer mi kısaca bilgi

  Cevaplar

  Bir mala zekât düşebilmesi için o malın ticaret niyetiyle alınması veya elde bulundurulması gerekir. Malın ticari mal olması ise satış için ilan vermek veya başkasına satış için yetki vermek gibi bir fiil olmadıkça gerçekleşmez. Sadece kalple niyet etmekle de bu mallar zekâta dâhil olmazlar.


  mala-zek-t.jpg


  Özet ola*rak, bir şe*yin ti*ca*ret ma*lı sa*yı*lıp, bun*dan zekâtın ge*rek*me*si için; ma*lın ni*sap mik*ta*rı*na ulaş*ma*sı, üze*rin*den bir yıl geç*me*si, ni*yet*le bir*lik*te fiilî ola*rak da ti*ca*re*te baş*la*nıl*mış ol*ma*sı, ay*rı*ca mal*la*rın ti*ca*ret ni*ye*ti*ne el*ve*riş*li bu*lun*ma*sı şart*tır. (Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali)

  Şu hususu da hatırlatmakta fayda var: Yatırım niyetiyle elde tutulan satışa arz edilmemiş arsalar, hukuken zekâta tabi değilse de, âlimlerimiz bu tür malların ahlâken zekâtının verilmesini uygun görmüşlerdir. Bu açıdan bakıldığında imkân varsa bu tür malların değeri üzerinden zekât verilebilir. Bu takdirde yine zekâttan elde edilecek sevaba nail olunmuş olacaktır.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Yatırım amacı ile alınan arsalara zekat kesin olarak düşmese de verilmesi hayırı olacağı için diyanet zekat verilmesini önermektedir. Eğer imkanınız varsa gayrimenkuller için 40te 1 kadar zekat vermelisiniz.
+ Yorum Gönder


yatırım için alınan arsaya zekat düşer mi