+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekatın farz olması için hangi şartların bulunması gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Zekatın farz olması için hangi şartların bulunması gerekir
  Zekatın farz olması için hangi şartların bulunması gerekir hakkında


  Bir kimseye zekâtın farz olması için şu şartların bulunması gerekir:

  a) Mükellef olmak. Hanelilere göre, zekâtla yükümlülük için, müslüman olmanın yanında, akıllı olmak ve ergenlik çağına ulaşmış bulunmak da gereklidir. Çünkü gayrimüslimler, akıl hastaları ve çocuklar namaz ve oruç gibi ibadetlerle yükümlü olmadıkları gibi zekâtla da yükümlü değildirler. Zekât bir ibadettir. Ibadede sorumluluk ise ergenlik ve temyiz çağma ulaşmakla başlar.

  Hanefîler dışındaki mezhep imamlarına göre ise, zekâtın farz olması için ergen ve akıllı olmak şart değildir. Bu yüzden çocuğun ve akıl hastasının mallarından da zekât vermek gerekir. Zekâtı bunlar adına velî veya vasileri öder. Dayandıkları delil şu hadistir: "Malı bulunan bir yetimin velisi olan kimse, bu malı ticaretle çalıştırsın, mak bırakıp da zekat onu tüketmesin."543 Bu müctehidere göre zekât, mala bağlı bir yükümlülük olup, akraba-lık nafakasında olduğu gibi, müslüman ailenin bir ferdi olan mal sahibinde, ehliyet şartiarı aranmaksızın gerekli olur.

  Ancak yukarıdaki hadisi şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Buluğ çağına gelip zekât }yükümlülüğü başladığı halde, yeterili olgunluk kazanamayan kimsenin maknı velisi rüşd çağına kadar ona teslim etmeyip kendisi yönetir. Rüşd yaşı da ergenlikten sonra 18-20 yaşma girmek gibi 8-10 yıl kadar devam eden bir süreci ifade eder. İşte bu sürede ergen olup, henüz reşid olmayanın zekâtı velisi eliyle ödenir. Hadiste kastedilen bunlar olmakdır. Hanefîlerin yaklaşımı bu şekildedir.

  b) Nisap miktarı mala sahip olmak. Temel ihtiyaçlardan ve borçtan başka nisap miktarı veya daha fazla bir mala sahip olmak gerekir. Zekât dışı tutulan temel ihtiyaçlar şunlardır: Mesken olarak oturulan ev, evin eşyası, giysiler, binit aracı, mesleği ifa amacıyla kullanılan kütüphane, iş âlederi, üretim için kullanılan fabrika binası, makine, tezgâh vb. aletler, yine kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin bir aykk- daha sağlam görülen başka bir görüşe göre bir yıllık- mutat harcamaları zekâttan muaftır.

  Zekâtla yükümlü olmanın asgarî sınırı sayılan nisap miktarları, zekâta tâbi her mal için, Hz. Peygamber tarafından bekrlen-miştir. Bu asgarî miktarlar o dönem İslâm toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginkk ölçüsünü gösterdiği gibi, sonraki dönemlerde de "zekât nisabı" adıyla aynen korunmuşlardır. Buna göre fakihler toprak ürünleri dışında, zekâta tâbi bütün mallarda nisabın şart olduğunda görüş birliği içindedirler.

  Hadislerde mal çeşitlerine göre bekrlenen nisap miktarları şöyledir: Altinın nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı iki yüz dirhem, koyun ile keçinin nisabı kırk, sığır ile mandanın nisabı otuz, devenin nisabı da beştir. Ebu Hanife dışında çoğunluğa göre, tarım ürünlerinden de beş vesk (yaklaşık 653 kg., Kûfeliler'e göre yaklaşık 1 ton) nisap olarak belirlenmiştir. Bu miktarlara ulaşmayan mallar için zekât gerekmez. Nisap miktarları, bu çeşit mallara sahip olanlar bakımından zenginlik sınırını ifade eder. Şah Veliyyullah Dehlevî (ö. 1176/1762) zekât nisap miktarlarının Hz. Peygamber döneminde kan, koca, bir çocuk ve hizmetçiden oiuşan çekirdek ailenin bir yıllık geçim harcamalarına denk olduğunu beürtir.344


  343 Tirmizî, zekât, 15; Mâlik, Muvatta', zekât, 12. Bu hadis zayıf olup Tirmizî ile Beyhakî, Amr b. Şuayb'dan babası ve dedesi yolu ile rivayet etmiştir. Şafiî ile Beyhakî bunu sahih bir isnatla Yusuf b. Mahik yolu ile Hz. Peygamber'den mürsel olarak rivayet etmişlerdir. Ayrıca Beyhakî aynı hadisi Hz. Ömer'den mevkuf olarak nakletmiş ve isnadı sahihtir, demiştir, bk. Zeylaî, Nasbu't-Râye, II, 331 vd.
  344 Dihlevî, Huccetulhhi'l-Bâliga, Beyrut 1990, II, 110-114, Tere. M. Erdoğan, II, 131-135; Eardâvî, age, II, 157. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zekat'ın farz olabilmesi için ergenlik yani büluğ çağına ulaşmış gençler,maddi durumu iyi olan insanlar,müslüman olmak,akıllı olmak ve benzeri durumlarda zekat bu kişilere farz kılınmış bir ibadettir.
+ Yorum Gönder