+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ticaret mallarının zekâtı îie ilgili ne gibi hükümler vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ticaret mallarının zekâtı îie ilgili ne gibi hükümler vardır
  Kur'ân-ı Kerim'de ve hadislerde ticaret mallarının zekâtı îie ilgili ne gibi hükümler vardır sorusu hakkında bilgi

  Kur'ân-ı Kerim'de zekâttan genel olarak söz edilir. 30 kadar ayette zekât kelimesi kullanıkr. 8 ayette namazla birlikte, "Namazı kıkn, zekâtı verin." şeklinde emir siygası ile ifade edüir. Genel olarak zekâtın zenginlerden aknıp yoksullara verilmesini bildiren ayette şöyle buyrulur: "Onların mallarından sadaka al ki, onunla kendilerini arındırıp, temizleyesin" (Tevbe, 9/103)
  ticaret-mallar-n-n-zek-t-.jpg
  Bu ayet zekâtın farz kılınmanın delili sayılmakla birHkte, hangi çeşit malları kapsadığı konusunda açık değildir. Ancak ayet, zekâtin devlet eüyle toplanıp, bu sûrenin 60'ncı ayetinde sıralanan sekiz sınıfa dağıtılması gerektiğini de bildirir. Nitekim Hz. Peygamber de Medine döneminde, tarım ürünleri ve hayvanların (mevâşî) zekâtinı, düzenk olarak görevlendirdiği "zekât memurları (âmiller)" eüyle toplatmıştır. Nakit para, altin ve gümüşün zekâtını ise, yükümlüler kendüeri hesaplayarak getiriyordu. Bu konuda }üikümlünün beyanı yeterk görülüyordu.
  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: ticaret mallarının zekâtı.jpg
Görüntüleme: 48
Büyüklüğü: 41.8 KB (Kilobyte)
  Genel olarak nakit para, altin, gümüş ve ticaret maUarı ile topraktan çıkan ürünlerden zekâtın gerekmesi şu ayete dayanır: "Ey iman edenleri Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın." (Bakara, 2/267). Bu ayette geçen "kazandıklarınızın temizlerinden infak edin" anlamındaki ifade, fakihlerin çoğunluğu tarafından "ticaret yoluyla elde ettiğiniz kazançtan zekât verin" şeklinde anlaşılmıştır." Çünkü bu ayet, ticaret maüarının ve tarım ürünlerinin zekâtı üe ilgili olarak inmiştir.345

  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Deve ve sığırdan zekât vardır, kumaştan da zekât vardır."346

  Semüre Ibn Cündeb (radıyallahu anh) şöyle demiştir: "Rasûlüllah (sailaUahu aleyhi ve sellem) ticaret için hazırladığımız mallardan zekât vermemizi bize emrederdi."347

  Ibn Kudâme ticaret mallarına zekât uygulaması ile ilgili olarak şöyle demiştir: "Bu yaygın olan bir olaydır. Ashab-ı kiram'dan da kimse buna karşı çıkmadığı için icmâ meydana gelmiştir. Bu, Hz. Ömer, Ibn Ömer ve Ibn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Hasan, Câbir ibn Zeyd, Tavus, Nehaî, Sevrî, Evzaî, Ebu Hanife, Şafiî, Mâlik ve Ahmed Ibn Hanbel'in görüşü de böyledir.348

  345 İbn Kesîr, Muhtasar Tefsir, I, 240.
  346 Kâsânî, age, II, 20, 21; Şirbinî, Muğnî'l-Muhtâc, I, 397; İbn Kudâme, age, III, 30.
  347 İbnü'l-Hümâm, age, I, 526, Ebû Dâvûd'dan naklen, bk. Tirmizî, II, 357.
  348 İbn Kudâme, age, III, 35; Kardâvî, age, I, 329. 2. Acil

  Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ticaret mallarının zekâtı îie ilgili ne gibi hükümler vardır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder