+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Adak nedir adak çeşitleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Adak nedir adak çeşitleri nelerdir

  Adak nedir  Adak; Allah Teâlâ'ya ibadet amacıyla, mükellef olmadığı halde mubah olan bir işi yapmayı kararlaşürmak, böyle bir işi kendisine vacip kılmak ve bu konuda Allah'a söz vermek demektir. Arapça'da adağın karşılığı "nezir" olup, çoğulu "nüzür" dür.

  Adak önceki semavî dinlerde de yer almış bulunan bir ibadettir. Kur'ân-1 Kerim'de Hz. Meryem ile ilgili kıssada adaktan şu şekilde söz edilir: "Hani İmrân'm karısı şöyle demişti:

  Rabbim! Karnım-dakini yalnız sana hizmet etmesi için adadım. Bunu benden kabul buyur. Allah'ım! Sen her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi bilensin." (Âi-iimrân,3/35). Ve yine Hz. Meryem'e şöyle hitap edilmişti: "İnsanlardan bitini görürsen; 'Rahman olan Allah'a konuşmama orucu adadım, bugün kimse ile konuşmayacağım' de." (Meryem, 19/26) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

  "Onlar, adaklarını yerine getirsinler." (Hac, 22/29), "Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?" (Saf, 61/2)

  Hz. Peygamber (saiMahu aleyhi ve seiiem) de meşru konulardaki adakla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'a itaat edeceğini adarsa itaat etsin, her kim de Allah'a isyan edeceğini adarsa, Allah'a âsi olmasın."392

  Allah rızası için ibadet sayılan bazı şeyleri adamak sevaba vesiledir. "Adağım olsun ki Allah rızası için yarın oruç tutayım" veya "yoksullara şu kadar para vereyim" denilmesi gibi.

  Adağın İslâmî hükümlere göre geçerli olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

  a) Adanan şeyin cinsinden bir farz veya vacibin bulunması gerekir. Bir kimse, "üç gün oruç tutayım", "on rekât namaz kılayım" veya "bir kurban keseyim" diye adakta bulunsa bunları yerine getirmesi vacip olur.

  b) Adayanın akıllı ve ergen olması gerekir. Küçüğün veya akıl hastasının yaptığı adağın yerine getirilmesi zorunlu değildir.

  c) Adanan şeyin cinsinden olan farz veya vacip, başkasına bağlı olarak değil, kendi başına bir ibadet olmalıdır.

  d) Adanan şey o anda veya gelecekte zaten yapılması gereken bir farz veya vacip olmamakdır.

  5) Adanan şey, temelde Allah'a ve Peygamber'ine isyan niteliğinde olmamakdır. Meselâ, "Şu işim olursa içkili bir ziyafet vereceğim." diye yapılacak adak geçerü olmaz.

  e) Adanan şeyin yerine getirilmesi imkânsız olmamalıdır. Meselâ; "Allah için dünkü günü veya geçen falanca günü oruç tutayım." diye adak yapılsa bir şey gerekmez. Çünkü böyle bir ibadetin yerine getirilmesi imkânsızdır.

  İmam Züfer dışındaki Hanefî fakihlerine göre, mutlak adakta yer, zaman, belli para ve yoksulu belirlemek boş ve geçersizdir. Bunlara uyulması gerekmez. Meselâ, "Cuma günü oruç tutayım", "Kabe'de şu kadar namaz kılayım", "şu parayı falanca beldede filanca yoksula vereyim" diye yapılan adaklarda, bunun aksine, başka bir günde oruç tutsa veya başka bir mescitte o kadar rekât namaz kılsa veya o miktarda başka bir parayı başka beldedeki bir yoksula verse adağını yerine getirmiş olur.

  Kısaca yer, kişi, zaman ve benzeri sınırlayıcı şartlar sıkıcı ve yerine getirilmesi güçlük doğurabilen şartlar olup, bunlara uyulması gerekmez. "Filan kimseye şu kadar para adadım.", "Filan türbeye şu mumu adadım." veya "Filan zatın gelmesi için kurban keseceğim." gibi sözler caiz değildir.

  392 Buhâri, eymân, 28, 31; Ebû Dâvûd, eymân, 19, Tirmizî, 2; Nesâî, eymân, 27, 28; İbn Mâce, keffârât, 16.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Adak Allah teala'dan bir istek bir arzuda bulunmak bir için mubah yani serbest olarak yapılan kurban şeklidir.
+ Yorum Gönder


adak ve adak çeşitleri