+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Hadislerde Fatiha Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Hadislerde Fatiha
  Hadislerde Fatiha Suresi


  Allah ile Kulu Arasındaki Taksim

  Allah Teâlâ buyurdu ki: "Ben namazı kulumla kendi aramda iki kısma böldüm, yarısı bana ait, yarısı da ona. Kuluma istediği verilmiştir.

  Kul: "elhamdu lillâhi rabbil-âlemîn" deyince, Azîz ve Celîl olan Allah: "Kulum bana hamdetti" der. "er-rahmânir-rahîm" deyince, Allah: "Kulum beni övdü" der. "mâlik-i yevmid-dîn" deyince, Allah: "Kulum beni büyükledi" der.

  "Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz" deyince, Allah: "Bu benimle kulum arasındadır, kuluma istediğini verdim" der. "Bizi doğru yola sevket, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gadaba uğrayanların ve dalâlete düşenlerin değil" dediği zaman, Allah: "Bu da kulumundur, kuluma istediği verilmiştir" buyurur.

  (Müslim, Salat 38, (395); Muvatta, Salat 39, (1, 84-86); Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955); Nesai, İftitah 23, (2,135, 236))


  Hz. Peygamber (SAV), Ubey İbnu Ka'b (RA)'a uğradı. O namaz kılıyordu. Rasulullah şöyle buyurdu:

  "Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zü'l-Celâl'e yemin ederim ki, Allah, Fatiha'nın bir mislini ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne de Furkan'da indirmemiştir. O (namazlarda) tekrarla okunan yedi ayettir." (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Nesai'nin yine Ebu Hüreyre'den yaptığı bir rivayette: "O (Fatiha suresi) benimle kulum arasında taksim edilmiştir. Kuluma istediği verilmiştir" ziyadesi vardır.)

  (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 1, (2878))
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kabir Alemi Güzel Bilgiler.


  Ölümden Hemen Sonra Cennete Girmeğe Vesile Olan Ameller

  Nesâi ve îbn-i Hibban «Sahih»mde ve Merdeveyh ve Dâre-kutni Ebû Ümâme (Radıyallahû anhî'dan rivayet ettiklerine göre Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  «Kim, farz namazların sonunda âyetel-kürsiyi okusa Ölümden başka Cennet ile onun arasında perde olacak hiç bir şey yoktur.»
  Beyhakî «Şuab»da aynisini Hz. Ali'den rivayet etmiştir. Yine Beyhaki, Salsal bin Delhemiş hadisinden bunu şu ibare ile rivayet etmiştir:
  «Kim her namaz sonunda âyet-el kürsiyi okusa, onunla Cennet arasında ölümünden başka hiçbir şey kalmaz. Öldüğü zaman Cennete girer.»


  Ölü İçin En Güzel Olan Vakitler

  Ebû Nuaym, İbn-i Mes'ud (Radıyallahû anh)'dan rivayet ettiğine göre Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu .-
  «Kimin ölümü Ramazanın sonuna denk gelirse O cennete girer. Kimin ölümü Arefe'nin sonuna denk gelirse o cennete girer, kim Sadaka verirken ölürse o cennete girer.»
  îmam Ahmed, Hüzeyfe (Radıyallahû anhl'dan rivayet ettiğine göre Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  Kim Allah rızâsı için «Lâilaheillallah» dese ve öyle vefat etse Cennete girer. Kim Allah rızası için bir gün oruç tutsa ve o gün vefat etse Cennete girer. Kim, Allah rızâsı için bir sadaka verse ve peşinde Ölse Cennete girer.
  Ebû Nuaym, Hayseme'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Birinin, Hac, Umre, Cihad ve Ramazan orucu gibi hayırlı bir amelde ölmesi eskilerin hoşuna giderdi.
  Deylemi, Âişe (Radıyallahû anhâ)'dan rivayet ettiğine göre Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  «Kim oruçlu olarak Ölse kıyamete kadar oruçlu kabul edilir.»
  Ebû Nuaym, Câbir'den rivayet ettiğine göre Resûlullah llâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu :
  «Kim Cuma günü veya Cuma gecesi ölse kabir azâbındai tulur. Kıyamet günü şehidlerin üniformasiyle gelir.»
  Hümeyd «Tergib»inde, Sa'd bin Tarif el-Haffaf tarikiyle -caferden rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:
  «Cuma gecesi ak bir gecedir; cuma günü de ak bir gündür. Kim Cuma gecesi ölse Allah ona ateşten bir beraet yazar. Kim de Cuma günü ölse ateşten kurtulur.»


  Muhfaza Melekler, Kabri Terketmezler

  Ebû Nuaym, Ebû Said (Radiyallahû anh)'ten rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:
  Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) 'den şöyle işittim:
  «Allah mümin kulunun ruhunu kabzettiği zaman onun İki koruyucu meleği göğe çıkarlar. Derler ki:
  Ey Rabbimiz, bizi filan mümin kuluna tevkil ettiniz. Şimdi onun ruhunu aldınız. Bize izin ver ki gökte oturalım.» Allah buyurur ki
  «Gök bana teşbih eden meleklerimle doludur. Bu sefer, bize yerde izin ver oturalım» diyorlar. Buyurur ki:
  «Yer bana teşbih eden mahlukatimla doludur. Fakat o kulumun kabrinin üstüne oturun. Kıyamete kadar bana tekbir ve tehlil getirin. Onları kulumun defterine yazın.»
  Bunu Beyhaki Şuab'da, ibn-i Ebi Dünya, Enes (Radıyallahû anh) 'in hadisinden, ibn-i Cevzi «Mevzuatta» Ebû Bekir es-Sıddık (Ra-dıyallahû anh) den rivayet etmişlerdir. . .
  İbn-i Cevzi şunu da ilâve etmiştir:
  «Kâfir kul ise öldüğü zaman, melekleri göğe çıkarlar. Onlara denilir ki, kabrine dönün ve ona lanet edin.»


  Her Gün Ölünün Cennet Veya Cehennemdeki Yeri Ona Gösterilir

  Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde:
  «O ateş ki, sabah, akşam ona arz edilirler.» [1]
  îbn-i Ebi Şeybe, Hüzeyl'den rivayet ettiğine göre;
  Firavun milletinin ruhları kara kuşlar cevfinde, sabah a cehenneme arzedilirler. İşte âyetteki arz edilme budur, demiş
  Lalkâi ve îsmaili, ibn-i Mes'ud (Radıyallahû anh) 'dan riv&yH'ettiklerine göre:
  Firavun milletinin ruhları «Kara Kuşlar» cevfinde her gün iki sefer Cehenneme arzedilirler. Onlara işte yurdunuz burasıdır, denilir ve âyet-i kerime'deki arzedilmeden kasıt da budur, demiş.
  İbn-i Ebî Hatem, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'den «Sabah akşam ateşe arzedilirler» mealindeki âyet-i kerime hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir:
  Onlar kıyamete kadar her gün Cehenneme götürülüp getirilirler.
  Buhari ve Müslim, ibn-i Ömer (Radıyallahû anh) 'dan rivayet ettiklerine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  «Herhangi biriniz öldüğünde yeri kıyamete kadar her gün sabah akşam ona gösterilir. Cennetlik ise, Cennet ona gösterilir. Cehennemlik ise Cehennem ona gösterilir.»
  - Kurtubi demiş ki: «Bu durum, azap görmeyecek mümine mahsustur.»
  Başkaları ise «ona mahsus değildir.» demişler.
  Belki de azap görecek mümin, Cennet ve Cehennemdeki yerlrini, bir anda veya ayrı ayrı zamanlarda görebilir.
  Kurtubi, demiş ki; Rivayete göre, bu arz edilme yalnız ruh içindir. Ruhun bedenin bütünüyle veya bir parçasiyle ilişkili olması caizdir. Kabir sorgusu için ruh kabirde cesede geldiği gibi bu gösterilme anında da cesede gönderilir.
  Ben de derim ki, Lalkai «Sünnet»de, hadisi, «yeri ruha arze-e dil ir.» ibaresiyle nakletmiştir.
  Hennad «Zühd»de, ibn-i Ömer (Radıyallahû anhüma) 'dan rivayet ettiğine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
  Kabirde kişinin Cennet veya Cehennemdeki yeri, her gün sabah akşam ona gösterilir.
  Beyhaki Şuâb-i îman»da Ebû Hüreyre (Radıyallahû anh)'-dan rivâyeteitiğine göre, o her gün sabah akşam iki sefer şöyle bağırıyordu:
  Sabahleyin, «Gece gitti, gündüz geldi. Firavun milleti Cehenneme arzedildi» derdi, sesini işiten herkes, ateşten Allah'a sığmıyordu.
  Akşamleyin, yine aynen: «Gündüz gitti, gece geldi, Firavun milleti, ateşe arzedildi», derdi, sesini işiten herkes mutlaka ateşten Allah'a sığmıyordu.
  İbn-i Ebi Dünya, Evzaî'den: «Ölümden sonra yaşayanlar» adlı ki-tapta, şöyle nakletmiştir:
  O, Askalan'da iken sahilde bir adam
  «Yâ Ebâ Ömer! Biz denizden siyah kuşların çıktığım sonra aynı kuşlar ak olarak döndüklerini görüyoruz. Bunun farkına vardınız mı,» diye sordu.
  Evzâi:
  Onların kursağında, Firavun milletinin ruhları vardır. Cehenneme arzedilirler, tüyleri siyahlanır. Sonra o tüyleri atınca aklaşıyor-lar. Kıyamete kadar böyle devam eder, onlara «Firavun 'milletini en ağır azaba sokunuz»denilir.

  İyi Sonucun Alametleri

  Tirmizi, Hâkim ve Enes (Radiyallahû anh) 'den rivayet ettiklerine göre;
  BesuluU&h (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu
  -«Allah, bir kuluna hayır dilediği zaman onu kullanır. Denildi ki, «Nasıl kullanır?» buyurdu ki:
  «Ölümden önce onu salih amele muvaffak eder.»
  îmam-ı Ahmed ve Hakim'in Amr bin El-Himak (Radiyallahû anh)'den rivayet ettiklerine göre şöyle demiştir:
  Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) : «Allah bir kulu sevdiği zaman onu tatlandırır.» Dediler:
  — Tatlandırır, ne demektir?
  Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) buyurdu
  — Eceli geldiği anlarda onu salih bir amele muvaffak eder. Öyle ki komşuları ondan razı olurlar,
  tbn-i Ebi Dünya, Âişe (Radiyallahû anha)'den bitişik birjsened-le rivayet ettiğine göre;
  Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ye Sellem) şöyle buyurmuştur s «Allah kuluna hayır vermek istediği zaman ölümünden bir sene önce kendisine bir melek gönderir. Ona İstikametle gitmeye muvaffak eder. O en iyi anlarında ölür. İnsanlar da: «Filan.kişi, en iyi anlarında Öldü» derler. Okul, sekerata girip Allah'ın ona hazırladığı şeyleri görünce, hırsla bir an önce ölmek ister. O, Allah'ın huzuru1 na girmek istediği gibi Allah'da onu huzuruna almak ister.
  Bir kuluna kötülük irade ettiği zaman ölümünden bir sene önce, ona bir şeytan musallat eder, onu saptırır ve aldatır. Sonunda en kötü anlarında ölür. İnsanlar da:
  «Filan kişi en kötü durumda Öldü, derler.
  Sekerâta girip kendisine hazırlanan şeyleri gördüğü zaman mek istemediğinden dolayı ruhunu yutarcasına tutmak ister. Os o zaman Allah'ı görmek istemediği gibi Allah da onu görmek istemez.
  İfsah adlı kitabın sahibi, bu hadisin mânâsında şöyle demiştir:
  «Ölüm meleğinin ruhu çağırması, yılan sahibinin yılanı deliğinden çağırması gibidir. Ölüm meleği için iyi kötü herkesin ruhunu almak birdir. Yalnız mümin bir an önce ölmek ister, kafir ise. Ölmemek için yutarcasına ruhunu tutmak ister.»
  alimler, (Allah korusun) kötü sonucu netice verenler dörttür demişler:
  1) Namaz konusunda tenbellik etmek,
  2) îçki içmek,
  3) Ana babaya karşı gelmek,
  4) Müslümanlara eziyet vermektir
+ Yorum Gönder