+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Dürüst olmak ile ilgili hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dürüst olmak ile ilgili hadisler
  Dürüst olmak ile ilgili hadisler nelerdir


  “Doğru konuş, sözünde dur!”
  Doğru konuş, sözünde dur Resulullah Efendimiz, Muâz bin Cebel’e bir nasihatında buyurdu ki: “Ey Muâz! Sana Allah’dan korkmayı, O’na sığınmayı, doğru konuşmayı, verdiğin sözde durmayı, herkese selâm vermeyi, güzel amel ve işlerde bulunmayı, öksüze merhamet etmeyi, tatlı sözlü olmayı, Kur’ân-ı kerîmi okuyup anlamayı, ahireti sevmeyi, ahiret hesabının korkusunu taşımayı ve herkese şefkat kanatlarını germeği tavsiye eder; hikmet sahiplerine kötü söz söylemekten, doğruyu yalanlamaktan, günahkâra itâatten, âdil hükümdara isyandan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan seni nehyederim, (sakındırırım) Her yerde Allahü teâlâyı zikretmeyi ve her günahın peşinden tövbe etmeyi tavsiye ederim Gizli günah işlediğin zaman gizli, âşikâre günah işlediğin zaman âşikâre tövbe edersin”
  Hz Muâz, Peygamberimizden tekrar nasihât istediğinde: “Allah’ı görür gibi ibâdet et ve kendini ölmüş gibi bil! İstersen bütün bunları içine lan daha mühimini bildireyim: Dilini tut?” buyurdu
  Ebû İdris el-Havlânî, Hz Muâz bin Cebel’e: “Seni allah için seviyorum” dediğinde, Muâz bin Cebel: “Sana müjdeler olsun! Ben Resûl-i Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim: “Kıyamet günü arşın etrafında, bir takım insanlar için kürsüler kurulacaktır Bunların yüzleri ayın ondördü gibi parlayacaktır İnsanlar feryad ederekn onlar korkmazlar Korku ve kederleri olmayan kimseler, Allah’ın gerçek dostlarıdır” buyurdu Peygamberimize bunların kim olduğu sorulunca: “Onlar Allah için birbirlerini seven kimselerdir” Buyurdu
  Peygamberimiz Hz Muâz’a: “Yâ Muâz! Ben seni severim Bunun için her namazdan sonra şu duâyı terk etme! Buyurdu ve duâyı okudu: “Allahümme e’ınnî alâ zikrike ve şükrike ve husni ibadetike” Yâni, “Allahım! Ancak seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek için bana yardım et”
  “Ey Allah’ım! Seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve senin sevgine beni yaklaştıracak şeyi sevmeyi bana nasib et ve senin sevgini (sıcak ve harâketli günde) soğuk suyu sevmekten bana daha sevimli kıl

  Dürüstlük ile ilgili hadisler

  Hasan İbni Ali İbni Ebû Tâlib
  Resûl-i Ekrem Efendimiz'in sevgili torunu Hz Hasan, hicretin üçüncü yılı ramazanında doğdu Kendisine Hasan ismini ve Ebû Muhammed künyesini Hz Peygamber verdi Efendimiz'in yakın alâkası, şefkati ve terbiyesi altında büyüdü Râşid halifelerin beşincisidir Halifelik hakkından Muâviye lehine vaz geçmek suretiyle müslümanlar arasındaki birliği temin etmeye çalıştı Cömert ve hakîm bir zattı
  Hz Peygamber'den 13 hadîs rivayet etti Rivayetleri Sünen'lerde yer aldı
  50 (670) yılında vefat eden Hz Hasan'ın kabri Bakî'dedir
  Allah ondan razı olsun
  Açıklamalar
  Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde yer alan rivayete göre Hz Hasan'a, "Hatırında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ezberlediğin neler var?" diye sormuşlar O verdiği cevapta bu hadîs-i şerîfi de zikretmiştir
  594 numarada tekrarlanacak olan hadis, genel bir kural olarak "şüphe veren şeyi şüphe vermeyenle değiştirmeyi" öğütlemektedir Şüphe veren ile vermeyeni tayin işinde ölçü, müslümanın gönlüdür Çünkü kalp, doğrudan tatmin, yalandan tedirgin olur
  Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den zayıf bir sened ile rivayet edilen bir başka hadiste:
  - Bir şeyin bana şüphe verip vermediğini nasıl anlayabilirim? diyen kişiye Hz Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur:
  - "Elini kalbinin üzerine koy Çünkü kalp haramdan irkilir ve çırpınır, helalden de sükûn ve huzur bulur" (Heysemî, Mecme'u'z-zevâid, X, 294)
  Eli kalp üzerine koyup kalp atışlarını dinlemek, günümüzdeki "yalan makinası" uygulamasını andıran psikoljik bir yöntemdir
  Diğer taraftan, iman kesinlik (yakîn) ister İmandan kaynaklanan söz ve davranışların da doğru ve kesin olması gerekir Kuşkulu ve tereddütlü işler yapmak, bir başka hadiste belirtildiği üzere (bk 589 hadis), yasak bölge yakınında gezinmektir Her an harama düşme tehlikesi ile başbaşa olmak demektir Oysa "Korkulu rüya görmektense uyanık durmak yeğdir" Şüpheli şeyleri terketmek, bir çok sıkıntıdan peşinen kurtulmak demektir
  Helâl ve haram şuuru, şüphelilere karşı gösterilecek dikkatli tavırlarla canlı tutulabilir Özellikle haram sınırlarının hızla yok edildiği günümüzde bu konu daha bir nezâket ve ehemmiyet kazanmıştır Şüphelileri terketmek, müslümanı günah işlemiş olma ihtimalinin kahredici endişesinden kurtaracaktır
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1 Şüphelilerden uzak durup helâl olanlara yönelmek gerekir Harama düşmekten korunmak böylece sağlanmış olur
  2 İnsan "içine sinmeyen" veya " içinin ısınmadığı" konulardan uzak kalmalıdır Gönül yatkınlığı herkes için özel ölçüdür "Müftiler fetvâ verse de sen gönlüne bak!" (Ahmed İbni Hanbel, Müsned IV, 194) hadîs-i şerîfi daima ölçü alınmalıdır
  3 Allah saygısı ile dolu olan müslümanlar, büyük günahlara düşme endişesi ile küçük günahlardan uzak dururlar

  `

  57 Ebû Süfyân Sahr İbni Harb radıyallahu anh, Bizans Kralı He-rakliyus ile aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle dedi:
  Herakliyus:
  - O (peygamber olduğunu söyleyen) adam size neleri emrediyor? diye sordu Ben de:
  - Sadece Allah'a kulluk ediniz, O'na hiç bir şeyi ortak koşmayınız Atalarınızın iman ettiklerini söyledikleri şeyleri terkediniz, diyor ve bize namaz kılmayı, sözde ve işde doğruluğu, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor, dedim
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ebû Süfyân Sahr İbni Harb

  Ebû Süfyân, Fil olayından on sene kadar önce Mekke'de doğdu Uhud ve Hendek savaşlarında Kureyşli müşriklerin reisi idi Arap dâhilerinden sayılan Ebû Süfyân, Mekke Fethi'nden önceki gece müslüman oldu Müellefe-i kulûbtan olduğu için kendisine Huneyn Savaşı ganimetlerinden yüz deve ve kırk ukıyye gümüş verildi Tâif kuşatmasında bir gözünü , Yermük Harbi'nde de öteki gözünü kaybetti

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınpederi de olan Ebû Süfyân, oğulları Yezid ve Muaviye'nin Şam'daki emirliklerini görecek kadar yaşadı Riyaseti ve şöhreti severdi Hicrî 31 yılında doksan yaşlarında iken Medine'de vefât etti Cenâze namazını Hz Osman kıldırdı
  .


  Açıklamalar


  Hudeybiye antlaşmasından sonra Hz Peygamber çevredeki yöneticilere İslâm'a davet mektupları yazmıştır Bu mektuplardan birini de Bizans kralı Herakliyus'a göndermiştir Mektup, o sırada Kudüs'te bulunan Herakliyus'un ilgisini çekmiş, durumu soruşturmak istemiş ve ticâret maksadıyla Şam'a gitmekte olan Mekkelileri sarayına getirtmiştir Ebû Süfyân'ı muhatap alarak ona Hz Peygamber ile ilgili sorular sormuştur İşte bu sorulardan birini hadisimizde bulmaktayız Ebû Süfyân'ın cevabında Hz Peygamber'in, namaz kılmayı, söz ve fiilde doğruluğu emrettiğini söylemesi, doğruluğun ta baştan beri Peygamberimiz tarafından tavsiye edilen bir meziyet olduğunu göstermektedir.
  Sözde ve işde doğru olmak, peygamberlerin ortak daveti ve müş-terek özellikleridir Her peygamber ümmetinden doğru olmalarını istemiştir Bizzat Hz Peygamber de peygamber olmadan önce bile Araplar arasında "emin (güvenilir, doğru) kişi" olarak bilinirdi.


  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1 Hz Peygamber'in doğruluğunu düşmanları bile kabul ve takdir etmek zorunda kalmışlardır.
  2 Doğruluk ve eminlik peygamberlerin ortak özelliklerindendir.

  58 Ebû Sâbit, Ebû Saîd ve Ebû Velîd künyeleriyle tanınan ve Bedir mücâhidlerinden olanSehl İbni Huneyf radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bütün kalbiyle şehid olmayı isteyen kişiyi Allah, yatağında ölse bile, şehidler mertebesine ulaştırır."  Müslim, İmâre 157 Ayrıca bk İbni Mâce, Cihâd 15

  Sehl İbni Huneyf


  Sehl, Medineli olup Evs kabilesine mensuptur Bedir Gazvesi'ne ve ondan sonraki bütün harblere iştirak etmiştir Cengâver bir sahâbidir Uhud Gazvesi'nde müslüman ordusunun bozulduğu sırada Hz Peygamber'in çevresinde kalmış ve ölüm üzerine Hz Peygamber'e bîat etmiştir Daha sonra da Hz Ali'nin taraftarları arasında yerini almış, Sıffîn savaşına katılmıştır.
  Sehl'in 40 rivayeti vardır Bunlardan dört tanesini Buhârî ve Müslim müştereken, ikisini de sadece Müslim rivayet etmiştir Hadisleri Sünen'lerde yer almaktadır Hicrî 38 yılda vefât etmiş ve cenâze namazını Hz Ali kıldırmıştır .  Açıklamalar


  Sıdk, sadece söz ve davranışlarda doğruluk değildir Kalbin samimiyeti de doğruluk anlamındadır.

  Allah'tan bir şey dilerken samimi olmak gerekir Hadisimiz böylesine samimi bir dilekte bulunanların yataklarında ölseler bile, sırf bu isteklerindeki içtenlikleri sebebiyle Allah Teâlâ'nın onları şehid sayacağını, onlara şehid sevabı vereceğini açıkca belirtmektedir Bu demektir ki, dürüst bir niyet ve dilek kişiyi, fiilen olmasa bile hükmen isteklerine kavuşturur


  Dinimizde ölümü temenni etmek yasaktır Ancak şehid olmayı temenni etmek, güzel görülmüştür Hayr olan şeyleri istemek güzeldir
  1324 numarada tekrarlanacak olan bu hadisin, ömrü savaş meydanlarında geçmiş bir sahâbî olan Sehl tarafından rivayet edilmiş olması, ayrıca dikkat çekme
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Doğruluk ve dürüstlük ile ilgili Hadisler


  -İktisad, geçimin yarısı ve güzel ahlak da dinin yarısıdır Hz Enes (ra) 190 6

  -Akrabayı yoklamak malı çoğaltır, ailede muhabbeti arttırır ve ömrü uzatır Hz Amr ibn Sehl (ra) 3077

  -Bir aile halkı, birbirlerini yokladıklarında, Allah onların rızkını geniş ve kolay kılar Ve onlar Allah’ın koruması altında bulunurlar Hz İbni Abbas (ra) 118 4

  -Akrabayı yoklamak, güzel ahlak ve güzel komşuluk; beldeleri mamur eder ve ömrü arttırır Hz Aişe (ra) -Kafir veya müslüman bir adam bir iyilik yaparsa Allah Teala ona sevap verir Denildi ki; “Kafire sevap nasıl olur?” -Buyurdu ki; “Eğer o sılai rahim yapsa veya bir sadaka tasadduk etse veya bir hasene yapsa, Allah ona mal, çocuk, sıhhat ve bunun benzerlerini verir” Denildi ki; “Ahirette karşılığı nedir?” -Buyurdu ki; Azabı hafif olur Ve şu mealdeki ayeti okudu:“Firavun ailesini azapların en şiddetlisine sokun” Hz İbn Mes’ud (ra) 369

  -Müslümanlar bir vücudun azalarına benzer Nasıl bir vücudun bir yerinde bir rahatsızlık olunca tüm vücut ateşlenir, bu ağrıyı duyar Müslümanlar da diğer Müslümanların ağrılarını duyması gerekir

  -Müslüman’ın Müslüman üzerinde vacip olan 6 hakkı vardır; 1- Karşılaşınca selam vermesi, 2- Davet edince davetine gitmesi, 3- Nasihat isteyince nasihat etmesi, 4- Hastalanınca ziyaret etmesi, 5- Ölünce cenazesine gitmesi, 6- Aksırınca teşmit etmesi

  (TEŞMİT: Hapşıran kişinin: “Elhamdülillah” demesi, Bunu duyan kişinin: “Yerhamükallah”, Tekrar Hapşıran kişinin ise; “Yehdîna ve yehdîkümullah ve yuslih bâleküm” demesidir)

  -Sizin Allah Teala’ya en sevimli olanınız, yemesi en az ve bedenen en hafif olanınızdır Hzİbn Abbas(ra) -Kuldan Allah’ın ilk çekip aldığı şey, “haya” (utanma duygusu)dır O zaman, O (Allah) gazap eder (kızar) Ve kul gazaba uğramış duruma gelir Sonra kendisinden “emanet”i alır O zaman o kimse “hain ve hor” olur Sonra ondan “rahmet”i alır O zaman da o kimse katı kalpli ve kaba olur İşte o zaman onun boynundan İslam bağını çözer Artık o kimse, lanete uğramış ve lanetlenmiş şeytan olur Hz Enes (ra) 161 3

  -Bu ümmetin en şerlilerini size haber vereyim mi? Onlar; bağırarak konuşanlar, belagatla konuşmaya zorlananlar ve çok lafçılar (gevezeler)dır Bu ümmetin hayırlılarını da size haber vereyim mi? Onlar; ahlakça en güzel olanlardır
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Dürüst olmak demek kişilerin yalan söylememesi ve güvenilir olmaları demektir. peygamber efendimiz çok dürüst bir insandı hatta halk arasında muhammedül emin olarak adlandırılırdı. islam dininde insanların dürüst olmaları hakkında pek çok hadiste bulunmaktadır.

+ Yorum Gönder


doğru ve dürüst olmak ile ilgili hadisler,  dürüstlük ile ilgili ayet ve hadisler,  dürüstlük ile ilgili ayetler,  dürüst olmak ile ilgili ayetler,  doğruluk ve dürüstlük ile ilgili hadisler