+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Hadis-i Şerif Nedir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Arzu
  Yeni Üye

  Hadis-i Şerif Nedir ?

  Hadis-i Şerif hakkında malumat


  Hadis-i Şerif, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) 'in sözlü ifadelerinin tümünü kapsayan bir tanımdır.
  Hadis-i Şerifler, ortaya çıkmış en hayırlı ümmet için hazine değerindedir. Kur'an-ı Kerim'in en iyi tefsirini yapan ve ona göre yorumlayan peygamber, ümmetine tavsiyelerde ve öğütlerde bulunmuştur. Hatta bazı sözleri ayet hükmündedir. (Hadis-i Kudsiler gibi)
  Hadis-i Şerifler sünnetlerin sözlü ifadeleridir, sünnet çeşitlerini kısaca izah etmek gerekirse;
  1- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
  2- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
  3- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.
  İslam'ın temelini & kaynağını sırasıyla şu 4 şey oluşturur:
  1- Kur'an-ı Kerim
  2- Sünnet
  3- İcma
  4- Kıyas
  Görüldüğü gibi Sünnet, Allah'ın kelamından sonra islamiyette en temel kaynak olarak kabul edilir.
  Sünnet olan söz, fiil ve takrirlerin kesinlikle vahiyle bağlantısı vardır.

 2. DereeN
  Devamlı Üye

  Hadis, Tanımı ve Hadis Hakkında Genel Bilgiler  Hadis (Arapça: الحديث), İslam dininde, Muhammed peygamberin değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği iddia edilen sözler bütünüdür.

  Hadis alimleri Hadis kavramını "Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri" şeklinde tarif ederler.

  Dini bir bilim olarak hadis, bu çerçeve içinde, Muhammed peygamberin sözleri ile davranışlarını, eylemlerini aktaran bilgileri derleyen, bu bilgileri yazılı bir biçimde düzenleyip sınıf-landırarak inceleme çabasına karşılık gelir. Ancak hadislerin bizzat peygamber tarafından yakılmış olması onun dine Kuran dışında kaynak getirmemek isteği olarak da yorumlanmıştır.


  Kapsamı Muhammed'in (Kur'ân-ı Kerîm'de tesbit edilmiş olan vahyin dışında) söylemiş olduğu rivâyet edilen sözleri,
  Onun yazdırmış olduğu mektuplar ve evrâk,
  Peygamberin vasıflarını haber veren rivâyetler,
  O'nun bir olay karşısında izhâr ettiği tutumunu ve tavrını anlatan rivâyetler,
  Peygamber'in hâl-i hayâtında vuku bulmuş bir olaya şâhid olanların rivâyetleri,
  hadis ilminin ve hadis teriminin kapsamını oluşturur.


  Türleri Hadis ilminde hadisler ravisine, senedine, doğruluğuna, geliş şekline göre sınıflara ayrılır. Esas olarak üç hadis türü vardır:

  Sahih (صحيح‎) hadîs: Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadisler.
  Hasen ('حسن) hadîs: Yazılışında kusur bulunan hadisler.
  Zayıf (ضعيف) hadîs: Senedinde ve metninde bir illet bulunan hadisler.
  Uydurulmuş sözlere ise mevzu denilmektedir.

  Hadis, Kuran'dan sonra ikinci kaynaktır. Kuran'ın tefsirinde hadis başlıca kaynaktır. Hadis, sünnetin yaslandığı kaynaktır. İslam mezheplerinin doğuşunda hadisler farklılıklara yol açan birer fıkıh usulü kaynağı da sayılır.


  Hadis İslam'da Kütüb-i sitte denilen temel hadis kitapları:

  İmam Buhari
  Müslim
  Ebu Davud
  Tirmizi
  Nesai
  İbn Mace'nin yazdığı kitaplardır.

  Buhari ve Müslim'e sahihayn denilir, Sahihleri ile meşhur iki hadis yazarıdır. Diğer dört hadis yazarının kitapları Sünendir. Diğer hadîs kitabı türleri: Cami, Müsned, Mucem, Müstedrek, Mustahrec, Cüz, Tabakat.

  Hadîs ilimleri usul ve esastan meydana gelir: Usuli Hadis, hadislerin ravisini, senedini, metnini araştıran ilim dalıdır. Hadisi kimin rivayet ettiğini, hadisin kesintili olup olmadığını, metnin doğruluğunu araştırır. Alt ilim dalları vardır.

  Cerh ve Ta'dil, raviyi kabul (cerh) veya reddi (tadil) ele alır.
  Rical, ravilerin hayatını ele alır.
  Hadis ihtilafı, birbiriyle çelişen hadisleri karşılaştırır.
  İlelilhadis, hadisin doğruluğunu zedeleyen gizli noktaları aydınlatır.
  Garibulhadis, hadislerde geçen terimleri araştırır.
  Nasih ve Mensuh, hükmü kalkmış hadisleri araştırır.
  Kutsi hadis, manası Allah'tan sözü peygamberden olan hadisleri ele alır.
  Sahabilerin Sahife denilen hadis mecmuaları vardır. Halife Ömer bin Abdülaziz, 719 yılında hadislerin toplanmasını emretti. İmam Buhari (810-869) her yeri dolaşarak hadisleri topladı, meşhur Sahihini yazdı. Buhari bahsedilen hadisleri topladığında hadis nakledenlerin en az üç dört nesli ölmüştü. Bu durum da hadislere kuşkuyla bakılma nedenlerindendir. Son halife Ali zamanında hadis uydurmaları başladı. 12. yüzyıldan sonra ise hadis okulları açıldı.

  İslam bilim geleneğinde tefsirin hadise olan ihtiyacı, hadisin tefsire olan ihtiyacından fazladır denilmiştir. Bu nedenle hadis çok önemli bir dini kaynak olmuştur. Fıkıh ve tefsirin vazgeçilmez kaynağıdır. Fıkıh mezhepleri arasındaki görüş ayrılıkları hadislerin farklı yorumlanmalarındandır.

  Şeriatın dayandığı unsurlar; Kuran, Hadis, İcma, Kıyas, Örf ve Maslahat. Zamanla inanç ve eylemde mezhepler belirince İslam, Sünni ve Şii olarak iki ana akıma ayrıldı. Esasında bunlar arasında uzlaşmaz çelişkiler yoktu, ayrılık siyasal yöndeydi. Halifelik Ali'ye verilmemişti, Ehli Beyte zulüm yapılmıştı. Şiilik veya Şia bu inançla doğdu. Şia'nın hadis kaynaklarının Sünni kaynaklarla zaman zaman uyuşmaması da bu sebepledir. Hukuki birçok meselede Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleriyle olan görüş ayrılıkları esasta değil teferruattadır.

  Hadis Ehli, peygamberin hadislerini toplayıp buna göre hayatını düzenleyenlerden oluşuyordu. 7. yüzyılda Kelam bilimcileri ile Hadis Ehli arasında tartışmalar çıktı. Akıl ile nakil tartışmalarına izleyen dönemde felsefeciler de karıştı. Son dönem Osmanlı ulemasında dahi imparatorluğun çöküşü sırasında bu tartışmalar yeniden yaşandı.

  Hadis Terimleri
  Sünnet: Peygamberin hayat tarzı ve dini mirası, hüküm çıkarılan hadisler, peygamberin, sonra ashabının, sonra tabiinin, sonra ümmetin örnek aldığı usul
  Sünnetullah: Allah'ın hükmü ve yasaları
  Metluv vahiy: Kuranı Kerim
  Gayri metluv vahiy: Hadisler
  Siret: Peygamberin hayatı, ahlakı, dış görünüşü (çoğulu siyer)
  Hadis: Peygamberin söz, iş ve takrirleri, ayetlerin tefsiri, haber, Kuran'ın tatbikatı, vahyi gayri metluv
  Eser: Ashabın sözlerinin de içinde olduğu hadis
  Haber: Kuran, hadis, ashab ictihadı ve diğer bilgilerin tümü


+ Yorum Gönder


hadisi şerif nedir