+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Harita Kadastro Dersleri ve Ders Tanımları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. TUANA
  Üye

  Harita Kadastro Dersleri ve Ders Tanımları
  ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM / STAJ 6 HAFTA (30 İŞ GÜNÜ)

  * Sadece bir ders isteğe bağlı seçilecektir.

  1. YIL 1. YARIYIL
  HRK….. Taşınmaz Mal Hukuku (2+0)
  Hukukun tanımı ve temel kavramlar, Hukukun sistemi, Mülkiyetten başka aynı haklar, irtifak hakkı, çeşitli intifa hakları, Taşınmaz mal mülkiyeti, edinilmesi, devredilmesi, kaybedilmesi, zilyetlik ve zaman aşımı, Tapu ve tapu sicili, tapu sicilinin unsurları, miras hukuku, kanuni mirasçılar, kan bağına dayalı kanuni mirasçılar, akdi bağa dayanan kanuni mirasçılık, sağ kalan eşin ve evlatlığın mirasçılığı, uyruk bağına dayanan kanuni mirasçılık, iradi mirasçılık, vasiyet, miras mukavelesi, ölüme bağlı tasarrufların iptali, mahfuz hisseli mirasçılar ve mahfuz hisseleri, mirasçılık belgesi, mirasın iktisabı, Kat mülkiyetinin kurulması, kat mülkiyeti sisteminde kat maliklerinin hakları ve yükümlülükleri, kat mülkiyeti sisteminde taşınmazın yönetimi ve sona ermesi.

  HRK…. Alet Bilgisi-I (1+1)

  Ölçü aletlerinin kısa tarihçesi, Basit yardımcı ölçü aletlerinin (Jalon, Jalon sehpası, çekül, çelik şerit metreler, Prizmalar) tanıtımı ve kullanımı, Optik ölçme aletleri için gerekli optik bilgisi, Dürbün ve düzeçler, Teodolit genel yapısı, teodolitte eksenler ve eksen koşullarının kontrolü, düzeltilmesi, asal eksen, düzeç ekseni, yöneltme ekseni, yatay eksen. Dış merkezlik, bölümleme ve sürüklenme hataları, yatay ve düşey kolimasyon hataları, asal eksen hatası. Alet bakımı.

  HRK… Ölçme Bilgisi-I (2+2)
  Ölçme bilgisinin konusu, ölçü ve hesap yüzeyleri, ölçü ve yay birimleri, harita ve ölçek kavramı, ölçmedeki hata kaynakları, hata türleri ve yayılma esasları, basit ölçü aletleri ve kullanımları, ölçü krokilerinin düzenlenmesi, yatay ve düşey açı ölçüsü, açı ölçülerinde sınırlamalar, teodolitlerde açı tablaları, açı okuma sistemleri, optik uzunluk ölçümü, takeometrik uzunluk ölçüsü, doğrudan ölçülemeyen uzunluk ve doğrultuların belirlenmesi, kontrol noktaları ve tesisi, röperleme ve röper krokileri, alan hesapları, ölçü değerlerine göre alan hesabı, koordinatlarla alan hesabı, Yatay açı kavramı, Teodolitin yapısı, eksen şartları, kullanılması, Yatay açı ölçümü, Düzlem koordinat sistemleri, Temel problemler, Yatay yer kontrol noktaları, Poligon tesisi, Poligon türleri, Poligon hesapları, Poligonlarda kaba hata aranması, Küçük nokta ve Yan nokta hesabı
  HRK…. Küresel Trigonometri (3+0)
  Açı, yay birimleri ve bunların birbirine dönüştürülmeleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Açıların trigonometrik fonksiyonları arasındaki bağlantılar, Ters trigonometrik fonksiyonlar, Herhangi bir üçgenin temel elemanları arasındaki bağıntılar, Küresel uzunluk ve açı, Küresel şekiller, Ekses , Kutupsal üçgen, Küresel üçgenin özellikleri, Kutupsal koordinatlar , Coğrafi koordinatlar, Küresel üçgenin elamanları arasında trigonometrik bağıntılar, küresel trigonometrinin temel ödevleri, Küresel dik üçgen çözümleri, Yöneltme problemleri.
  MAT ….. Genel Matematik (4+0)
  Sayılar, Kümeler ve kümelerle ilgili işlemler, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, İkinci derece fonksiyonlar, Fonksiyonların çizimi, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev ve uygulamaları, İntegral ve uygulamaları, Matris ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, Analitik geometri, Kutupsal Koordinatlar, Doğru ve düzlemlerin denklemleri.
  AIT….. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I (2+0)
  Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması, Demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler Tanzimat öncesi Osmanlı devleti, Tanzimat ve ıslahat fermanları, meşrutiyet ve istibdat dönemi, Trablusgarp ve Balkan savaşları, Birinci Dünya savaşını hazırlayan koşullar Mondros ateşkes antlaşması, Wilson ilkeleri ve Paris konferansı, Anadolu’nun işgaline karşı direniş, Ulusal kurtuluş mücadelesinin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ulusal Ant kararları, TBMM’nin açılması, Sevr antlaşmasının etkileri, Kurtuluş savaşında cepheler, Mudanya ateşkes antlaşması ve Lozan antlaşması.
  ……….. Türk Dili (2+0)
  Dil, Dil kültür ilişkisi, Dilin nitelikleri, Dil aileleri ve Türk dili, Türk dilinin tarihçesi ve özellikleri, Dilbilgisi, Sözcük, Cümle, Bunların İletişim Açısından Önemi, Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları, Dil yanlışları, Anlatım bozuklukları, Yazılı ve sözlü anlatım, Açıklama, Tartışma, Betimleme ve Öyküleme, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri (Diksiyon).
  ….. Yabancı Dil-I (2+0)
  Özne zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar, Bağlaçlar, işaret zamirleri, isim fiiller ve nesne zamirler, geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları, zaman gösteren edatlar, ünlem ifadeleri, sıklık zarfları.
  …. Güzel Sanatlar-I (1+1)
  1. YIL 2. YARIYIL
  HRK…. Alet Bilgisi-II (1+1)
  Elektronik uzaklık ölçerlerin bir nokta üzerine kurulması, merkezlendirme, yöneltme, açı okuma düzenleri. Elektronik uzaklık ölçerlerle ölçülen uzunluklara getirilen düzeltme ve indirgemeler, elektronik uzaklık ölçer aletinin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar ve uygulamaları, Yükseklik ölçme aletleri, Nivolar; genel yapıları, eksenleri, eksen hatalarının kontrolü, eksen hatalarının düzeltilmesi, Nivoların kullanılması. Alan ölçme aletleri, GPS aletleri, genel yapıları ve kullanılmaları.
  HRK… Ölçme Bilgisi-II (3+2)
  Dönüşüm hesabı, Doğruların kesim noktası hesabı, Kestirmeler, Yere (zemine) indirme hesabı, Merkez dışı gözlemlerin merkeze dönüştürülmesi, Elektronik takeometreler ve kullanılmaları, Poligon Kenarlarının Deniz Yüzeyine ve Projeksiyon Düzlemine İndirgenmesi, Kule, Bina vb. Yapıların Yüksekliklerinin Ölçülmesi, Elektronik Uzunluk Ölçerlerle Uzunluk ve Yükseklik Farklarının Ölçülmesi, Semt Ölçüsü, merkez dışı gözlemlerin merkeze dönüştürülmesi, Yükseklik Ölçmeleri, Geometrik, Açık, Dayalı ve Kapalı Nivelman Hesabı, Kesit Nivelmanı, En Kesit ve Boy Kesit Nivelmanı, Yüzey Nivelmanı, Yüzey Nivelman ve Kesit Nivelman Ölçülerinden Alan ve Hacim Hesapları, Trigonometrik Nivelman, Takeometrik Ölçü ve Hesapları, Takeometrik Harita Alımı ve Çizimi ve uygulamalar.
  HRK… Kartoğrafya (2+1)
  Kartoğrafyanın tanımı ve kapsamı, Harita projeksiyonları, düzlem, silindirik, konik projeksiyonlar, UTM projeksiyonu, Gauss Krüger, Kartoğrafyada temel kavramlar, Harita kavramı, ölçek kavramı, pafta bölümlemesi, harita tasarım bilgilerinin haritada gösterilmesi, Harita özel işaret ve yazıları, Yüksekliklerin haritalarda gösterilmesi, Genelleştirme, Haritaların çoğaltılması, Haritalardan yararlanma, Tematik haritalar, Kabartma haritalar,
  HRK… Jeodezik Hesap (2+0)
  Giriş, Ölçü birimleri, Hesap makineleri ve kullanımı, Düzlem trigonometride temel bilgiler ve uygulamaları, Düzlem geometride temel bilgiler ve uygulamaları, Koordinat sistemleri, Koordinat hesapları, Temel ödevler ve uygulamaları, Küçük ve yan nokta koordinat hesabı, Koordinat dönüşümü, Kesişme noktalarının koordinat hesabı.
  ….. Temel Bilgisayar (2+2)
  Giriş ve Tanımlar, İşletim sistemleri, Windows xx, Ofis Programları, Word, Excel, Power point, Access, Bilgisayar ağları, İnternet, Web sayfası tasarımı, Veri tabanı kullanma. .
  ….. Yabancı Dil-II (2+0)
  Genel cümle yapılarının incelenmesi, harita ve kadastroda kullanılan teknik terimler, çeviri yapma yöntemleri, harita ve kadastro ile ilgili makale ve diğer yayınların ince*lenmesi, araştırma raporu yazma.
  AIT….. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-II (2+0)
  Siyasal alanda yenilikler, Cumhuriyetin ilanı, Eğitim ve kültür alanında yenilikler, Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf değişikliği, Türk dil ve tarih kurumlarının açılması, Üniversite reformu Ekonomik alanda gelişmeler, İzmir iktisat kongresi, Tarım ve sanayide yenilikler, Hukuk alanında gelişmeler, Laiklik, Cumhuriyet dönemi dış siyaset, Musul Hatay sorunu, Kıbrıs adalar ve boğazlar sorunu, II. Dünya savaşı ve Türkiye, NATO ve Türkiye, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri, Türkiye’nin bugünkü yapısı. 2. Zühre
  Devamlı Üye

  harita bilgisi temel kavramlar

  Yeryüzünün bir parçasının gökyüzünden kuş bakışı görünümünün matematik yöntemlerle küçültülerek ve üzerine özel işaretler koyarak bir düzlem üzerine çizilmiş şekline HARİTA denir.

  Haritaların kolay ve anlaşılır olabilmesi için en gerekli ayrıntılara yer verilir.
  Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

  Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzunluğun,arazide aynı iki noktanın arasındaki ölçülen yatay mesafesine olan oranını ÖLÇEK olarak adlandırılır.

  Haritaların alt köşelerinde hangi ölçekte yapıldıklarını gösteren işaretler vardır; (1:500000 - 1:250000 - 1:50000 - 1:25000 gibi).

  Bir haritada bu ölçeğin paydasında yeralan rakam ne kadar büyük olursa haritanın ölçeği o kadar küçük olur.1:50000 ölçekli bir harita üzerindeki 1 cm gerçekte 50000cm karşılık gelir.(500m).

  Bütün ölçekli haritalarda her bir kare 1 km2 dir.


+ Yorum Gönder


harita kadastro dersleri,  harita ve kadastro dersleri,  arazi ölçme der sleri aplikasyon,  şev kazığı aplikasyonu,  kucuk nokta hesabin tanimi,  harita kadastro ders