+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Hak, Özgürlük, Demokrasi Kavramlarının Dünyada Yayılmasına Yol Açan Olaylar Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hak, Özgürlük, Demokrasi Kavramlarının Dünyada Yayılmasına Yol Açan Olaylar Nelerdir?
  Hak, Özgürlük, Demokrasi Kavramlarının Dünyada Yayılmasına Yol Açan Olaylar Nelerdir?  "Hak, Özgürlük, Eşitlik ve Demokrasiİ" Kavramlarının Dünyada Yayılmasına Sebep Olan Olaylar
  İlk çağ, Orta çağ ve Yakın çağ zamanlarında kadın-erkek ayrımı olmaksızın kölelik yapısı vardı, bir kısım insanlar köle olarak doğup Asiller denilen bir kısım insanların köle sayılan insanların yaşamları üzerinde tam bir hakimiyetleri vardı. Yüzlerce yıl süren bu yönetim anlayışı sonucu insanlık tarihi zulümlere hatta ölümlere sahne olan kara dönemlerden sonra, önce 1215 yılında İngiltere Kralına kabul ettirilen Magna Carta Bildirgesi ile az da olsa düzelme sağlandı. Magna Carta İnsan Hakları kavramının ilk belgesi sayılır. İnsan hakları konusunda yayınlanan bir diğer önemli bildirge Amerika'da yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi'dir.
  Özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nden sonra yayınlanan "İnsan Hakları Bildirgesi"nde gerçek yerini alacaktır.
  İnsan Hakları Bildirisi kabul edildikten sonra insan haklarını geliştirme koruma ve uygulama konusunda yeni anlaşmalar yapılmış, bildiriler yayınlanmıştır.
  Bunlardan belli başlı olanlar şunlardır:
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Kasım 1950
  İnsan Hakları Bildirisinde bulunan hakları topluca güvence altına almak için Avrupa Konseyi üyelerinin üzerinde anlaştıkları metindir. Sözleşme insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini amaç edinir.
  Birleşmiş Milletler Kadınların Siyasi Haklarına İlişkin Sözleşme 20 Aralık 1952
  Birleşmiş Milletler Antlaşmasında sözü edilmiş bulunan erkekler ve kadınların hak eşitliği ilkesinin uygulanmasını dileyen her bireyin doğrudan doğruya ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığı ile kendi ülkesinin kamu işlerinin yönetimine katılmak ve eşit koşullar altında kendi ülkesinin kamu hizmetlerine katılmak hakkını kabul ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hükümlerine uygun olarak siyasal haklardan yararlanma ve bu hakları kullanma yönünde erkekler ile kadınlara eşitlik tanımayı isteyen Sözleşmeci Taraflar, bu amaçla bir Sözleşme yapmaya karar vermişlerdir
  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi 20 Kasım 1959
  İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için İnsan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini, Uluslar arasında dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin temeli olduğunu, Birleşmiş Milletler halklarının Birleşmiş Milletler Antlaşmasında temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttiğini ve daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya karar vermiş olduğunu, üye Devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görüp gözetilmesini sağlamayı yükümlendiklerini, bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın bu yükümlülüğün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını gözönüne alarak, Genel Kurul, toplumun her bireyi ve her organının bu bildirgeyi sürekli olarak gözönünde bulundurarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye ve ulusal ve uluslararası geliştirici önlemlerle gerek üye devlet halkları, gerekse bu devletlerin yargı yetkisi içindeki ülkelerin halkları arasında bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde tanınıp gözetilmesini sağlayamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.
  • Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi 18 Ekim 1961
  • Afrika İnsan ve Halklarının Halkları Şartı 26 Haziran 1981
  • Birleşmiş Milletler, Yargı Bağımsızlığına Dair Temel Prensipler 29 Kasım 1985 2. Ziyaretçi

  Hak, Özgürlük, Eşitlik ve Demokrasiİ" Kavramlarının Dünyada Yayılmasına Sebep Olan Olaylar

  Türkiye‘de, Çin‘de, Cezayir‘de, Vietnam‘da ve daha birçok ülkede verilen kurtuluş savaşları ve bağımsızlık mücadeleleri, çağımızın önemli bir bölümüne damgasını vurmuştur. Bağımlılık kavramı küreselleşen dünyada daha da önem kazanmıştır. Küreselleşme esas olarak sermayenin uluslararasılaşmasıdır ve bu sermayenin devletler ötesi egemenliğinin perçinlenmesidir. Devletin küçültülmesi de esas olarak uluslararası mali sermayenin hareketlerinin kısıtlanmaması amacını taşımaktadır.
+ Yorum Gönder