+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ekolojik piramitler nedir, Hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ekolojik piramitler nedir, Hakkında bilgi
  Ekolojik piramitler nedir, Hakkında bilgi


  Ekolojik piramitler.png


  Biyokütleye ve enerjiye dayanan piramitler
  ·Piramidin tabanını üreticiler oluşturur
  ·Tepe basamağı yırtıcılar oluşturur
  ·2. ve 3. basamağı tüketiciler oluşturur
  tüketiciler= a- Birincil tüketiciler (Herbivorlar)
  b- İkincil tüketiciler (Karnivorlar)
  c- Üçüncül tüketiciler (Karnivorlar)
  ·Taban üreticilerden oluşur
  ·Biyokütle tepeye doğru gittikçe her basamakta 10 kat azalır
  ·Enerji tepeye doğru her basamakta 10 kat azalarak aktarılır
  ·Biyolojik birikim (Kimyasal zehirler,radyoaktivite vb.) tepeye doğru gittikçe artar  CANLILARDA BESLENME ÖZELLİKLERİ
  A)Ototroflar: İhtiyacı olan organik besinleri kendileri sentezleyebilen canlılardır. Besin sentezlerken kullandıkları enerjinin şekline göre iki tip ototrof canlı vardır:
  a) Fotoototroflar:Klorofilleri sayesinde ışık enerjisi kullanarak organik besin sentezleyenler. Klorofilli bakteriler,Mavi-yeşil algler, Kloroplast taşıyan protistalar ve bitkiler bu gruptan canlılardır.
  b) Kemoototroflar: Kuvvetli oksidasyon enzimleri sayesinde oksitledikleri inorganik maddelerden (H,Fe,NH3,nitrit vb.) elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanan bakteriler bu gruptur.

  B) Hetotroflar:İhtiyacı olan organik besinleri diğer canlıların vücudundan karşılarlar. Besinlerini almaları bakımından üç gruba ayrılırlar.
  a) Holojoik beslenme:
  ·Besinlerini katı parçalar halinde alırlar
  ·Sindirim sistemleri ve enzimleri gelişkindir
  ·Hareket sistemleri gelişkindir
  ·Gelişkin duyulara sahiptirler
  Holojoik canlılar kullandıkları besinin özelliklerine göre sindirim sistemleri ve beslenme davranışlara sahiptir.

  1) Herbivorlar: Bitkisel besinlerle beslenenler
  ·Öğütücü dişler gelişkindir
  ·Sindirim kanalları gelişkindir
  ·Mide gelişkin ve bölmelidir
  ·Bitkisel besinlerin besleyici değeri az olduğundan fazla besin alırlar
  ·Beslenmeleri uzun sürer
  ·Bitkisel besinlerden yararlanma azdır
  ·Bazı gruplar sindirim sistemlerinde selüloz sindiren enzimlere sahip bakteri vb. canlılara simbiyoz yaşarlar.

  2) Karnivorlar: Hayvansal besinlerle beslenenler
  ·Parçalayıcı(Köpek) dişler gelişkindir
  ·Sindirim kanalı kısadır
  ·Hareket ve duyu sistemleri gelişkindir
  ·Etin besleyici değeri fazla olduğundan beslenmeleri kısa sürer
  ·Uzun süre aç kalabilirler

  3) Omnivorlar:Hem hayvansal hemde bitkisel besinlerle beslenebilenler.
  ·Sindirim Özellikleri ile karnivorlara benzerler
  ·Selüloz hariç diğer bitkisel besinlerden faydalanacak enzimlere sahiptirler
  ·Tohum,meyve ve hücre öz suları bitkisel besinlerini oluşturur

  b) Saprofit beslenme
  ·Sindirim sistemleri yoktur
  ·Sindirim enzimleri vardır
  ·Hücre dışı sindirim vardır
  ·Ölü bitki ve hayvan artıkları üzerinden beslenir
  ·Doğada madde döngüsü için önemli canlılardır
  ·Bazı bakteriler ve mantarlar bu gruptandır
  ·Üzerinde yaşadıkları canlıya zarar verirler

  c) Parazit beslenme
  Hayvansal parazitler endo ve ekto olmak üzere ikiye ayrılır
  -Ekto parazitler:
  ·Sindirim sistemleri ve enzimleri vardır .
  ·Hareket sistemleri ve duyuları gelişmiştir
  ·Konakçının vücudu üzerinden besinlerini karşılarlar
  -Endo parazitler:
  ·Sindirim sistemleri yoktur
  ·Sindirim enzimleri yoktur
  ·Üreme sistemleri hariç diğer sistemleri körelmiştir.
  Parazit canlıların konağa olan bağımlılığı bakımından ikiye ayrılırlar:
  1) Yarı parazitlik: Belirli besinler için konağa bağlanan canlılar Örnek: Ökseotu Fotosentez yapmalarına karşı su ve mineralleri başka bitkilerin iletim demetlerinden emeçleri ile alırlar
  2) Tam parazitlik: Bütün besinlerini konakçıdan alan parazitlerdir Bu parazitlerde üreme hariç diğer sistemler körelmiştir

  Bazı özel parazitlik durumları:
  -Parazit-patojen:Konukçu canlıda hastalık ve ölümlere neden olurlar
  -Obligat parazitler:Yaşamsal evrelerinin çoğunu konukçu vücudunda geçirirler. Bazı yaşamsal olayları ancak konukçu vücudunda gerçekleştirebilir.

  C) Hem ototrof hem hetotrof beslenme:
  Bazı ototrof canlılar fotosentezle besinlerini üretebilirler ancak ihtiyaç duyduklarında diğer canlılarıda besin olarak kullanabilirler.

  Örnekler: a)Protistalarda EUGLENA
  ·Tek hücreli
  ·Hücre ağızlarından aldıkları besinlerle hetotrof beslenirle
  ·İhtiyaç duyduklarında kloroplastları ile fotosentez yaparak ototrof beslenirler
  ·Göz lekeleri bulunur
  ·Hücre içi sindirim görülür
  Örnek: b)Bitkilerden Dionea,Drosera,Nephentes gibi insektivorlar
  ·Kloroplastları vardır ve fotosentez yaparlar
  ·Azotça fakir sulak topraklarda yaşarlar
  ·Yaprakları metamorfozla böcek kapanı haline gelmiştir
  ·Azot ihtiyaçlarını yaprakları ile yakaladıkları böcekleri, yapraklarında sindirerek sağlarlar
  ·Hücre dışı sindirim görülür

  CANLILAR ARASINDAKİ BESLENME BAАINTILARI
  Bazı canlı türleri yaşamsal olaylarını devam ettire bilmek için diğer canlılarla beraber yaşamak zorundadırlar. Canlılar beslenme,
  üreme,barınma,hareket,korunma gibi yaşamsal olaylarda başka canlılara ihtiyaç duyarlar. Bu ilişki yarar zarar ilişkisine göre üç şekilde gerçekleşir.
  1) Kommensalizm: Birlikte yaşayan türlerden biri birliktelikten yarar sağlarken diğer tür yarar veya zarar görmez.
  2) Mutualizm: Birlikte yaşayan iki ayrı türde birliktelikten yarar sağlarlar.
  3) Parazitizm: Birlikte yaşayan iki ayrı tür bireylerinden biri bu durumdan faydalanırken diğeri bundan zarar görür.

  BESİN ZİNCİRİ VE BESİN PİRAMİTLERİ
  Besin zincirleri
  Doğada canlılar başka bir canlıyı besin olarak kullanırken kendileride başka canlıların besini olurlar. Canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmaları ile oluşan zincire besin zinciri denir. Zincirin her halkası ayrı bir tür tarafından oluşturulur. Ancak hiçbir zaman doğada tek sıralı zincire rastlanmaz. Bir canlı besin olarak birden fazla türü besin olarak kullanırken kendiside birden çok türün besini olur. Bu durum zincirlerin birbirine karışıp beslenme ağları oluşturmasına neden olur.  ·Besin zincirleri ile canlılar arasında organik madde ve enerji akışı gerçekleşir.
  ·Zincir ne kadar kısa ise madde ve enerji o kadar ekonomik kullanılır.
  ·İlk halkada ototroflar bulunur
  ·Son halkada 3.tüketiciler (Yırtıcılar) bulunur
  ·Zincirdeki canlılar fonksiyonlarına göre üç tiptir;
  1) Üreticiler
  2) Tüketiciler: a) Birincil tüketiciler (Herbivorlar)
  b) İkincil tüketiciler (Karnivorlar)
  c) Üçüncül tüketiciler (Karnivorlar)
  3) Ayrıştırıcılar
  ·Ayrıştırıcılar zincire her halkadan katılabilir
  ·Her halkada önceki halkadan alınan organik madde ve enerjinin %90 ‘ı canlının yaşamsal olaylarında tüketilirken , canlı vücudunda saklı tutulan % 10 ‘u besini olduğu sonraki halkaya geçer. Bu duruma % 10 yasası denir.

  YAŞAM BİRLİKLERİ (KOMİNİTELER)
  Sınırları belli bir coğrafi ortamda yaşayan tüm populasyonların oluşturduğu birliktir. Biyosferde iki tip yaşam birliği vardır.
  A-Kara yaşam birliği (Orman, Ã?ayır, Step, Tundra, Ã?öl, Mağara. vb.)
  B-Su yaşam birlikleri (Deniz, Göl, Akarsu, Havuz, Bataklık, Pınar, vb.)

  Yaşama birliklerinin özellikleri:
  ·Baskın türler vardır:Komünitede gerek sayısal gerekse yaşamsal aktiviteleri bakımından en çok rastlanan türdür.
  ·Her yaşam birliği belirli iklimsel koşullara sahip ortamlara uyumlu türlerden oluşur: Ormanlarda topraktan ağacın tepesine kadar farklı şartlara sahip microklima katmanları ve bu katmanlarda şartlara uyumlu bitki ve hayvan türleri bulunur.
  ·Yaşam birliklerinin sınırları vardır. Ancak bazı yaşam birlikleri içiçe olabilir.
  ·Yaşam birliklerinde canlıların sayıları ile vücud büyüklükleri ters orantılıdır.
  ·Yaşam birliğinin baskın türü biyotik ve abiyotik nedenlerle zamanla ortadan kİlkabilir ve yerini başka bir tür alabilir .Bu olaya süksesyon denir.

  POPULASYONLAR
  Sınırlandırılmış coğrafik bölgede yaşayan aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur.Populasyoınlar biyolojik birimdir. Populasyonlarda bir birey doğar, büyür ve ölür ancak populasyonlar varlığını sürdürür.
  Populasyonların incelenmesinin sağladığı faydalar şunlardır.
  ·Canlı ile çevresi arasındaki ilişkileri anlamak
  ·Doğadaki madde ve enerji akışını tanımak ,önemini kavramak
  ·Yaşanabilir doğayı öğrenmek ,tanımak ve korumanın önemini kavramak
  ·Canlıların genetik yapı ve evrimini öğrenmek

  POPULASYONLARIN ÖZELLİKLERİ
  1) Populasyon büyüme şekilleri: Populasyona doğum ve içe göçle birey katılarak büyür. Ölüm ve dışa göçle bireyler azalarak küçülür. Eğer populasyonun bulunduğu alanda çevresel koşullar değişmeden kalıyorsa populasyonlarda birey sayısı dengeye ulaşır. Populasyonların gelişme,gerileme ve dengesi şu formülle hesaplanır.
  P=Populasyon büyüklüğündeki değişme
  A=Doğum + İçe göç (Birey sayısı artışı)
  B=Ölüm + Dışa göç (Birey sayısı azalması)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ekolojik piramit canlıların beslenme şekillerine göre dizildiği piramitlerdir. bu piramitte en alt basamak da üretici olan bitkiler bulunmaktadır. daha sonra irinci tüketiciler olan otçullar ve ondan sonra ikinci tüketici olan etçiller diye gitmektedir.
+ Yorum Gönder


besin zinciri piramidi,  enerji piramidi,  besin zinciri örnekleri,  besin zinciri nedir,  besin piramidi örnekleri,  hayvan piramidi