+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyoloji açıdan din Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sosyoloji açıdan din
  Sosyoloji açıdan din

  Din; “Kutsal olduğu varsayılan doğaüstü bir güce ya da güçlere
  tapınma ve ibadet etmedir.”
  Toplumlar değişik kültürel özelliklere sahip oldukları için dinsel inanışlar
  da farklı olmuştur. Ancak, bütün dinlerin temelinde kutsal olduğu varsayılan
  ,
  olaylar ya da varlıklar ve bunlara tapınma vardır.
  Özellikle, ölüm korkusu ve bazı doğa olayları karşısında güçsüz kalmak
  insanı birtakım inançlara ve düşüncelere götürmüştür.insanlar bu olayları doğaüstü,
  gizemsel nitelikli güçlerle açıklamaya yönelmişlerdir.insanlık tarihi boyunca da
  çeşitli dinler ortaya çıkmıştır. O hâlde ilk dinler nelerdir? Hemen belirtmek gerekir
  ki ilk dinler arasında tam bir zaman sıralaması yapılamamaktadır.
  Sosyoloji açıdan DİN.jpg
  ,
  Totemizm: Totem denilen bir bitki, hayvan ya da cansız bir nesneye
  tapınmaya dayalı dinsel inanç ve toplumsal düzendir. Totemcilik (totemizm) klânda
  görülen din şeklidir. Totem aynı zamanda klânın adı ve sembolüdür.
  Fetişizm : Totem adını alan bitki ya da hayvanın bir resmi ya da heykeli
  yapılmış ve ona tapılmasıyla fetişizm ortaya çıkmıştır. Resim ya da heykele fetiş
  ,
  (put, uğurlu nesne) adı verilmiştir.insanlar bu nesnelere (fetişler) sahip olmanın ya
  da onlarla ilişkide bulunmanın uğur getirdiğine, tehlikeleri önlediğine inanıyorlardı.
  Günümüzde de çeşitli nesnelerin uğur getirdiğine inanılmaktadır.
  ,
  Animizm : Ruha tapma anlamına gelir. Doğadaki tüm varlıkların bir ruha
  sahip ve canlı olduğu, tüm evrenin ruhlarla yönetildiği inancıdır. Animizmin
  rüyalardan doğmuş olduğu varsayılır. Rüya gören bir insan uyandığında yattığı
  yerden ayrılmadığını anlar. Bu sonuçtan da görülmeyen bir şeyin (ruhun) olduğu
  kanısına varır.
  Natürizm : Natürizm, doğa güçlerine (güneş, ay, yıldızlar gibi) tapma
  biçimindeki din anlayışıdır.
  ,
  Politeizm : Çok tanrılı din anlamına gelir. Çok sayıda tanrıya inanmadır.
  Tanrıların, kendi aralarında sıralanmıştır ve onların da insanlar gibi yaşayıp insan
  özellikleri taşıdığına inanılmıştır. Eski Mısır, Yunan ve Roma gibi toplumlarda
  görülmüştür.
  Monoteizm : Tek tanrılı din anlamına gelir. Bu dinlerde her şeyin yaratıcısı
  ve yöneticisi olarak bir tanrı kabul edilir. Tanrı, cisimlikten tümüyle çıkartılarak
  soyut bir kavram olarak kabul edilmiştir. Musevîlik, Hrıstiyanlık ve Müslümanlık
  tek tanrılı dinlerdir.
  Özetle toplumların tarihsel gelişim sürecinde inanç ve tapınmalar da
  ,
  değişmiştir. Fiziksel güçlere, yıldızlara, kahramana, ataya tapmadan soyut bir güce
  tapmaya doğru bir değişim gerçekleşmiştir. Evreni yaratan ve yöneten Tanrı’nın
  varlığını savunmak teizm (tanrıcılık) olarak adlandırılır. Tanrı’nın varlığını kabul
  etmeyen görüş ise ateizm (tanrıtanımazlık)dir. Tek tanrılı dinlerin, Tanrı’nın evreni
  yarattığı inancı yerine, Tanrı’nın evrenin bizzat kendisi olduğu ve var olan her şeyin
  onun değişik görünümü olduğu inancı ise panteizm (tüm tanrıcılık) dir.
  2. Din ve Toplumsal Düzen
  Din kurumunun birtakım toplumsal ve bireysel işlevleri vardır.
  Dinin toplumsal işlevleri şunlardır:
  • Dinler birtakım kurallar koyarak toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
  • Dinler, inananlar arasında dayanışmayı artırır.
  Dinin bireysel işlevleri ise şunlardır:
  • Dinsel törenler insanların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayabilir.
  Bireyin, korkularından, günlük kaygılarından uzaklaşmasına yardımcı olur.
  • Bireyin nasıl bir hayat sürmesi gerektiği hakkında birtakım önerilersunar
 2. AYFER
  Bayan Üye

  İnsan için din, tarih boyunca önemli yer sahibi olmuştur. Nitekim dini inançlar insanların ve toplumların yaşayış biçimlerinden, manevi hayatlarına kadar tesir etmektedir.
+ Yorum Gönder