+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kültürel gecikme hakkında makaleler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kültürel gecikme hakkında makaleler
  Kültürel gecikme hakkında makaleler  De¤iflme olgusu kültür için de bir anlam ifade eder. Kültürler ve kültürel
  ögeler değiflmeden var olamaz. De¤iflme sonucu kültürel geliflmeler ortaya ç›kar.
  Yaln›z, kültür ögelerindeki (maddî ve manevî) de¤iflme süreçleri birbirinden farkl›
  düzeyde gerçekleflmektedir.

  Kültürel gecikme h.jpg
  Kültürel gecikme,

  kültürün maddî unsurlar›n›n h›zl› de¤iflmesine ra¤men,
  manevî unsurlar›n›n yavafl de¤iflmesi sonucunda ortaya ç›kan dengesiz durumdur.
  Maddî kültür ögelerindeki de¤iflmeler, manevî kültür ögelerinden daha h›zl› olmaktad›r.
  Kültürel de¤iflim sürecini ortaya
  , ç›karan ögeler bulufl, birikim, yay›lma ve uyum
  sa¤lamad›r.


  Kültürel gecikme, kültürel de¤iflim sürecinde ortaya ç›kar.

  Bulufllar kültürel de¤iflimi sa¤layan en önemli geliflmelerdir.
  ,
  Yeni bir bulufl ya da üretilen teknolojik arac›n, baflka bir ülaaae h›zl› bir
  flekilde sokulmas› kültürel gecikmelere neden olur. Örne¤in, ülkemizde 1950’den
  sonra gerçekleflen tar›mda makineleflme yo¤un bir göçe neden olmufltur. K›r
  yaflant›s›ndan kopan birey, kent yaflant›s›na uyum sa¤lamakta zorluklar çekmifltir.
  Kültürdeki de¤iflmeler sonucu ortaya ç›kan kültürel gecikmeler, uyumsuzlu¤a
  ve anomiye (kurals›zl›k) yol açmaktad›r. Bir toplumun kültürüne, baflka toplumlar›n
  kültüründen kimi maddî ve manevî ögelerin geçmesi ve kültürün göreli bütünlü¤ünün
  bozulmas› kültürel yozlaflmaya neden olur.

  Kültürel çat›flma:
  ,

  Bir kültüre di¤er kültürlerden (d›flardan) giren baz›
  ögelerin, toplumdaki baz› gruplar ve bireyler taraf›ndan benimsenmemesi sonucu
  ortaya ç›kar. Kültürel çat›flma, vurma, k›rma, hor görülme olarak ortaya ç›karsa
  kavga ve teröre neden olabilir. Tam tersine çat›flma, toplumlar›n geliflim sürecinde
  do¤al olarak alg›lan›p kabul edilirse, hoflgörü ve karfl›l›kl› iletiflim ile afl›labilir.

  ,
 2. Acil

  Kültürel gecikme hakkında makaleler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder