+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ailenin psikolojik işlevleri sosyoloji Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ailenin psikolojik işlevleri sosyoloji
  Ailenin psikolojik işlevleri sosyoloji

  Ailenin toplumdaki yerini ve değerini, üstlenmiş olduğu sorumluluklar ve yerine getirdiği işlevler belirlemektedir.

  Defleur’a göre aile kurumunun tarih boyunca değişmeyen iki temel amacı vardır. Bunlar; Toplumun biyolojik ve kültürel sürekliliğini sağlamaktır. Aile bu amaçların gerçekleşmesi yönünde evrensel nitelikte görevler üstlenmiştir.

  Murdack ise, temel aile yapısı olarak kabul ettiği çekirdek ailenin dört temel görevi olduğunu belirtmekte ve aile dışında bu görevleri yerine getirebilecek başka bir kurum olmadığını savunmaktadır.

  Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
  - Cinsel ihtiyaçların karşılanması
  - İnsan soyunun devamı
  - Ekonomik iş birliği
  - Çocukların eğitimi ve sosyalleşmesi

  Ailenin işlevleri daha ayrıntılı olarak incelendiğinde ise şu alt başlıklar altında ele alındığı görülmektedir.

  - Biyolojik İşlev: Aile, eşler arasındaki cinsel ilişkinin toplum değerlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak sürdürülmesini, böylece cinsel güdülerin meşru yoldan doyurulmasını sağlar. Aile bu işlevi ile aynı zamanda topluma yeni üyeler kazandırır. Ailede meşru yoldan dünyaya gelen sağlıklı çocuklar, insan soyunun ve toplumun devamlılığı açısından önemlidir.
  ,

  - Psikolojik İşlev: Aile, bireyin kendisini huzur ve güven içinde hissettiği sıcak bir ortam, sevgi ve şefkatin ilk doğal kaynağıdır. Ailenin bu işlevi üyeler arasında güçlü, duygusal bir bağ oluşmasını sağlar. Ailedeki karşılıklı sevgi, saygı ve güven aynı zamanda ailenin değir işlevlerini yerine getirmesinde de etkili olur.

  ailenin-psikolojik-i-levleri-sosyoloji.jpg
  - Ekonomik İşlev: Aile toplumun en küçük üretim ve tüketim birimidir. Aile, temel ihtiyaçlarının bir kısmını kendi üretir ya da ekonomik faaliyetlere katılım yoluyla ihtiyaçların karşılanmasına kaynak yaratır. Aile aynı zamanda bireye bazı mesleki yeterlikleri kazandıran meslek okulu niteliği taşır. Aileye ait küçük atölyelerde baba mesleği olan el sanatları usta çırak ilişkisi içinde yeni nesillere öğretilerek bu mesleklerin yaşatılmasına da katkı sağlanmış olur.
  ,

  - Koruyuculuk İşlevi: Aile bu işlevi ile aile üyelerinin, maddi ve manevi her türlü tehlikeye karşı korunmasını, güven içinde bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedefler. Özellikle geleneksel Türk aile yapısında bu işlevin özenle yerine getirildiği görülmekte, bakıma ve korunmaya muhtaç üyelerin ihtiyaçları aile içinde karşılanmaya çalışılmaktadır.

  ,
  - Eğitim İşlevi: Aile ilk ve en etkili eğitim kurumudur. Çocuk temel alışkanlıkları ailede kazanır. Kişiliğin temelleri ailede atılır. Kültürel değerler toplumsal kurallar ailede benimsenir, insan ilişkilerini düzenleyen kurallar ailede yaşayarak öğrenilir. Ailede yaşanılan ilk yıllar çocuğun geleceği açısından büyük önem taşır. Kısacası aile çocuğu hayata hazırlayan bir okul gibidir.

  - Statü Kazandırma İşlevi: Bireyin toplumdaki statüleri öncelikle aileleri tarafından belirlenir. Ailenin soyu, ekonomik durumu, eğitim düzeyi ve yaşadığı yer statünün önde gelen belirleyicileridir. Aile daha ileri yıllarda bireylerin kendi çabalarıyla farklı statüler edinmelerine uygun ortam ve olanak/kır sunar. Kazanılan bu yeni statülerin niteliği ise, sonraları ailenin statüsünü olumlu ya da olumsuz etkiler, kimi zaman da ailenin statü belirleyicisi olabilir. Örneğin; dünyaca ünlü bir sanatçının, başarılı bir devlet adamının ya da bürokratın ailesi olmak gibi…
  ,


  - Boş Zaman Değerlendirme İşlevi: Boş zamanın değerli bir zaman dilimi olarak kabul edilip yararlı etkinliklerle değerlendirilmesi ilk kez ailede, evde başlar. Boş zaman değerlendirmenin önemine ilişkin olumlu tutumlar ailede geliştirilir. Evde aile üyelerinin birlikte gerçekleştirecekleri boş zaman etkinlikleri aile bağlarını güçlendirir. Bireylere kendilerini ifade etme ve geliştirme fırsatı verir.

  Aile dışında başka bir kurum tarafından yerine getirilmesi mümkün olmayan işlevler sizce hangileridir?

  Toplumsal yapıda zaman içinde meydana gelen değişmeler ailenin işlevlerinde de değişmelere neden olmuştur. Ailenin geleneksel işlevlerinden bazıları ya da bazı yönleri toplumdaki çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilmiş ya da aile ile bu kurumlar arasında paylaşılmıştır. Ancak bu kurumlarla sürdürdüğü ilişkiler ve katıldığı etkinliklerle aile, bu görevlerinden tümüyle vazgeçmemiştir.
  ,
  Eskiden ailede gerçekleştirilen üretim işleri bugün çeşitli işletmelerde yerine getirilmekte böylece ailenin üretim işlevi azalarak tüketici özelliği ağırlık kazanmaktadır. Meslek eğitimi bugün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilmektedir.

  Eğitim işlevi, okulöncesi eğitim kademesinden başlayarak eğitim kurumlarınca üstlenilmiş okul ve ailenin işbirliğiyle sürdürülen bir işlev durumuna gelmiştir. Ailenin koruyuculuk işlevi ise aile ile devlet anısında paylaşılan bir görev durumundadır. Sosyal güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenen devlet, ailenin bu işlevini kolaylaştırmakta maddi ve manevi yönden aileyi desteklemektedir. Bakıma ve korunmaya muhtaç üyeler gerektiğinde devletin himayesinde ilgili kurutulanı yerleştirilmektedir.
  ,
  Ulaşım ve iletişimde, sanatsal ve sportif etkinlik alanlarında meydana gelen gelişmeler, boş zaman değerlendirme olanaklarını genişletmiş ya da evde boş zaman etkinliklerine yeni boyutlar kazandırmıştır (bilgisayar, elektronik oyun ve oyuncaklar vb.).

  Kısacası aile, geleneksel işlevlerinin bazılarını ya da bazı yönlerini çeşitli kurum ve kuruluşlarla paylaşmış ancak bu işlevlerini tümüyle terk etmemiştir. Ailenin toplumdaki yeri ve diğer sosyal kurumlarla ilişkileri dikkate alındığında böyle bir paylaşımın aile ve toplum yararına olacağını düşünmek ve ummak yanlış olmaz.
  ,
  Sonuç olarak günümüzde çağdaş ailenin üç temel işlevi üzerinde önemle durulmaktadır.
  Bunlar;
  - aile ve toplumun sürekliliğini sağlama,
  - çocuğa sağlıklı bir kişilik ve toplumsal davranışları kazandırma,
  - duygusal yönden doyum sağlamadır.
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Toplumda ailenin birden fazla sorumluluğu veya işlevleri vardır; biyolojik işlev, psikolojik işlev, eğitim işlevi, toplumsal işlev, kültürel işlev, ekonomik işlev.
+ Yorum Gönder


sosyoloji