+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Fiillerin kip konu anlatımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Fiillerin kip konu anlatımı
  Fiillerin kip konu anlatımı

  Fiillerin kip konu anlatı.jpg

  Zamanlar

  Kip eki

  Örnek

  Görülen
  , Geçmiş Zaman

  -di

  yaz-dı

  Öğrenilen
  , Geçmiş Zaman

  -miş

  yaz-mış

  Şimdiki Zaman

  -yor

  yaz-ı-yor
  ,

  Gelecek Zaman

  -ecek

  yaz-acak


  Geniş Zaman
  ,

  -r, -ar

  yaz-ar


  Görülen Geçmiş
  , Zaman

  Fiil kök ya da gövdelerine -di (-dı, -du, -dü) eki getirilerek yapılır: gel-di, al-dı, bul-du, gör-dü Bu kip, geçmişte gerçekleşmiş; fakat örülen, bilinen bir eylemi anlatmak için kullanılır.

  Öğrenilen Geçmiş Zaman

  Fiil kök ya da gövdelerine -miş (-mış, -muş, -müş) eki getirilerek yapılır: bil-miş, al-mış, dur-muş, gör-müş Bu kip
  ,geçmişte gerçekleşmiş; ancak kişinin bunu bizzat görmediğini, başkasından duyduğunu ya da öğrendiğini ifade etmek için kullanılır. -miş eki, eklendiği kelimelere türlü anlamlar katabilir: Elim kanamış (farkında olmama). Biz senin gibileri çok dinlemişiz (övünme) gibi.

  Şimdiki Zaman

  Fiilin bildirdiği işin, oluşun ve hareketin içinde bulunan zamanda başladığını, olduğunu ya da sürdürüldüğünü bildirir. Şimdiki zaman kipi -yor ekiyle yapılır: al-ı-yor, gör-ü-yor, bil-i-yor, tut-u-yor

  Gelecek Zaman

  Fiilin bildirdiği işin, oluşun, hareketin, içinde bulunulan zamandan sonra olacağını, yapılacağını bildirir. Bu kip -ecek, -acak ekiyle
  , oluşturulur: gel-ecek, al-acak, bil-ecek, sor-acak

  Geniş Zaman

  Fiilin bildirdiği işin, oluşun ve hareketin eniş bir zaman içinde yapıldığını, yapılacağını bildirir. Geniş zaman kipi fiil kök ya da
  , gövdesine -r, (e)r, (i)r, eklerinden biri getirilerek yapılır: gel-ir, bil-ir, al-ır, sor-ar, gör-ür, oku-r

  Dilek (isteme) kipleri

  Bu kipler, fiilin
  , bildirdiği işe, oluşa ve harekete dilek, istek, gereklik ya da emir anlamı katar.  Kipler

  Kip eki

  Örnek  İstek kipi

  -e

  yaz-a-yım  Dilek-şart

  -se

  yaz-sa  Gereklilik

  ,-meli

  yaz-malı  Emir


  ,

  okuyun(uz)


  Dilek-şart (koşul) kipi

  Dilek anlamı taşıyan bu kip fiilin kök ya da gövdesine -se, -sa eki getirilerek yapılır: gel-se, al-sa, bil-se, anla-sa

  İstek kipi

  Fiilin bildirdiği işe, oluşa, harekete istek anlamı katan bu kip -e, -a ekiyle yapılır: gel-e, al-a, bul-a, sor-a

  Gereklilik kipi

  Fiilin bildirdiği için, oluşun, hareketin olması, yapılması gerektiğini bildiren bu kip -meli (-malı) ekiyle kurulur: gel-meli, al-malı, sor-malı, bil-meli

  Emir (buyurma) kipi

  Fiilin bildirdiği işin, oluşun hareketin gerçekleşmesi için kullanılır. Emir kipinin I. tekil ve I. çoğul kişileri yoktur. II. tekil kişisi eksizdir. II. çoğul kişi in, -iniz ekiyle yapılır: gel-in (gel-iniz), al-ın (al-ınız) gibi. III. tekil kişisi ise -sin (-sın, -sun, -sün) ekiyle yapılır: bil-sinler, al-sınlar, dur-sunlar, gör-sünler gibi.

  Emir kipinin dilek anlamında kullanıldığı da olur.
  Allah yardımcıları olsun.
  Allah'ım milletimizi koru.
  Siz de insanlara acıyın.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Fiil gövdesi nedir

  GÖVDE

  Bir dilde bulunan isim ve fiil kökleri varlıkların, kavramların, hareketlerin teker teker karşılığını verecek kadar çok değildir. Gerekli olan kelimeler bu köklere yapım ekleri getirilerek sağlanır. Bu yolla yapılmış kelimeler gövde denir.
  Bir kelimenin gövde olabilmesi için en az bir yapım eki alması gerekir.
  Örnek:
  ] Uç — ak → İsim gövdesi
  Fiil kökü Yapım eki

  ] Göz — le- → Fiil gövdesi
  İsim kökü Yapım eki

  ] Ev — ci → İsim gövdesi
  İsim kökü Yapım eki

  ] Uç —ur- → Fiil gövdesi
  Fiil kökü Yapım eki

+ Yorum Gönder