+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Manzume Örnekleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Manzume Örnekleri Nelerdir
  Manzume Örnekleri Nelerdir

  Manzume Örnekleri


  Önce Manzum Nedir Bunu Açıklayım Örneklerini Altına Ekliyorum:
  Manzum Nedir ?
  Özellikle duyguların, hislerin anlatildiqi yazı biçimidir. Dizelerden (mısralardan) oluşur. Dizeler alt alta sıralanır. Ölçü ve kafiyesi (uyağı) bulunur. Böyle yazılara manzume denir. Manzumelerin duygu ve heyecan yönünden yeterli olup bir sanat değeri taşıyanlarına şiir denir.

  - - -

  Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.

  - - -

  dizeler halinde yazılan yazılara verilen ad. dizeler halinde yazılan, uyaklı ve ölçülü olan her yazıya manzum yazı denir, ancak her manzum yazı şiir değildir. bir manzum yazının şiir değeri taşıyabilmesi için duygu ve heyecan yönünden yeterli olması, sanat değeri taşıması ve okuyan kişi üzerinde güzel duygular uyandırması gerekir.


  Manzum Hikaye Örneği
  Küfe -Mehmet Âkif Ersoy

  Beş on gün oldu ki, mu'tâda inkıyâd ile ben
  Sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden.
  Bizim mahalle de İstanbul'un kenârı demek:
  Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmiyerek!
  Adım başında derin bir buhayre dalgalanır,
  Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır.
  Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil,
  Selâmetin yolu insan için bu, başka değil!
  Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,
  Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak,
  Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden,
  Lisân-ı hâl ile amma rükûa niyyet eden-
  O sâlhurde, harâb evlerin saçaklarına,
  Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına
  Delîlimin koca bir şey takıldı Baktım ki:
  Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski.
  Bu bir hamal küfesiymiş Aceb kimin? Derken;
  On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden,
  Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye:
  Tekermeker küfe bîtâb düştü tâ öteye.
  -Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ
  Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha!
  O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın
  Göründü:
  -Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
  Ne istedin küfeden yavrum?Ağzı yok, dili yok,
  Baban sekiz sene kullandı Hem de derdi ki: "Çok
  Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz "
  Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz!
  Onunla besliyeceksin ananla kardeşini.
  Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?"
  Dedim ki ben de:
  Ayol dinle annenin sözünü
  Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü:
  -Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol Şuradan!
  Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?
  Benim içim yanıyor: Dağ kadar babam gitti
  -Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi?
  Adamcağız sana, bak hâl dilince söylerken
  -Bırak hanım, o çocuktur, kusûra bakmam ben
  Adın nedir senin, oğlum?
  -Hasan.
  -Hasan, dinle.
  Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
  Benim de yandı içim anlayınca derdinizi
  Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
  O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
  Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,
  Yetim bırakmıyarak besleyip büyütmelisin.
  -Küfeyle öyle mi?
  -Hay hay! Neden bu söz lâkin?
  Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
  Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.
  -Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini
  -Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini:
  "Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir;
  Senin de zihnin açık Söylemiş olaydık bir
  Koyardı mektebe Dur söyleyim" demişti hani?
  Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni!

  Söz anladım uzun, hem de pek uzun sürecek;
  Benimse vardı o gün birçok işlerim görecek;
  Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan,
  Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Hasan?

  Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz;
  Geçende Fâtih'e çıktık ikindi üstü biraz.
  Kömürcüler kapısından girince biz, develer
  Kızın merâkını celbetti, dâima da eder:
  O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak,
  O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak!
  Hakîkaten görecek şey değil mi ya? Derken,
  Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden,
  Belinde enlice bir şal, başında âbâni,
  Bir orta boylu, güler yüzlü pîr-i nûrânî;
  Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak,
  Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesâdüfe bak:
  Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetim
  Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elim:
  Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak
  Bir ince mintanın altında titriyor, donacak!
  Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer!
  Düğümlü alnının üstünde sâde bir çember.
  Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryad;
  Nazar değil o bakışlar, dümû-i istimdad.
  Bu bir ayaklı sefalet ki yalnayak, baş açık;
  On üç yaşında buruşmuş cebin-i safi, yazık!
  O anda mekteb-i rüşdiyyeden taburla çıkan
  Bir elliden mütecaviz çocuk ki, muntazaman
  Geçerken eylediler ihtiyarı vakfe-güzin
  Hasan'la karşılaşırken bu sahne oldu hazin;
  Evet, bu yavruların hepsi, pür südud-i şebab,
  Eder dururdu birer aşiyan-ı nura şitab.
  Birazdan oynıyacak hepsi bunların, ne iyi!
  Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi,
  -Ki ezmek istedi görmekle reh-güzarında-
  İlel'ebed çekecek dûş-i ıztırarında!
  O, yük değil, kaderin bir cezası ma'sûma
  Yazık, günahı nedir, bilmeyen şu mahkuma!

  Kelimeler:
  mu'tâd: Alışkanlık
  buhayre: Göl
  lîsan-ı hâl: Hal dili
  inkıyad: Uymak
  İskandil: Denizin derinliğini ölçmeye yarayan alet
  rükû: Eğilme
  salhurde: Eski, asırlık
  delil: Kılavuz, baston
  zabit: Subay

  Bu manzum hikayenin özellikleri
  -Metinde duygu, ses akışıyla birlikte verilmiştir.
  -Her iki dizede bir değişen redif ve uyaklarla ve a a b b c c uyak düzeniyle ses akışı sağlanmıştır.
  -Ritim, aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.
  -Sözcükler ağırlıklı olarak gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
  -Metinde anlatılanlar yaşanması mümkün olan olaylardır. Gerçek hayattan yapılan gözlemler bire bir anlatılmıştır.


  Metni düz yazıya çevirelim: "Ben on gün önce, alışmış olduğum gibi, sabahleyin evden erkenden çıkıvermiştim. Bizim mahalle, İstanbul'un kenarı demek, sokaklarında yüzme bilmeyerek gezilmez" Görüldüğü gibi metin düz yazı şeklinde anlatılmaya daha uygundur.

  Metnin olay örgüsü:
  1. Şairin mahallede yürümesi
  2. Değneğe küfenin takılması
  3. Hasan ve annesiyle konuşmaları
  4. Hasanın okumak istemesi
  5. Şairin oradan ayrılması

  -Metinde yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar anlatıldığı için olay ör*güsünü çıkarabiliriz.
  -Bu metinde amaç, doğal gerçekliği bulunan bir konuyu anlatmaktır. Bu yüzden metnin anlatım yönü güçlü, çağrışım yönü zayıftır.
  -Metinde somut anlamlılık ön plandadır.
  -Bu metin yapı bakımından "manzum hikâye" özelliği gösterir.

  Manzume Örneği:
  Manzume:
  -Ölçülü ve uyaklı manzum parçalardır.
  -Öğretici konular ve akılda kolay kalması istenen düşünceler bu nazım şekliyle yazılır.
  -Estetik kaygı taşımazlar.
  -Çağrışım yönü ve imgeleme zayıftır.
  -Manzum hikâyeler birer manzumedir.

  Manzum Hikayelerin Özellikleri:
  -Toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.
  -Daha çok ders veren, eğitici, öğretici, etkileyici konular seçilir.
  -Ölçü ve uyağa dikkat edilir.
  -Anlam, alttaki dizelerde devam eder.
  -Karşılıklı konuşmalara yer verilir.
  -Dizelerin uzunlukları aynı olmayabilir.
  -Bu nazım şekli edebiyatımıza Tanzimat Dönemi'nden sonra girmiştir.

  Manzume ve Şiir Arasındaki Ayırıcı Özellikler:
  -Şiirde anlatılanları düz yazıyla ifade edemeyiz, manzumede anlatılanları düz yazıyla ifade edebiliriz.
  -Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır.
  -Şiirde bireysellik duygu ve çağrışım ön plandadır; manzumede toplumsal konular yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar işlenir.
  -Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.
  -Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir.
 2. Asel
  Bayan Üye

  manzume nedir? örnek verirmisiniz


  Nazım, duygu ve olayların belirli kurallarla dile getirildiği yazılardır Genellikle ölçü ve uyak gözetilerek, “dizeler halinde yazılır Bu türdeki yazılara manzume denir Manzumelerin insanda coşku uyandıracak şeklide yazılanlarına da “şiir” denir

  Şiirde, ozanı şiir yazmaya yönelten olay ve durumlara “konu”, şiirin tümünde egemen olan duyguya da ana duygu (tema) denir Ozan, söylemek istediklerini bu duygu etrafında toplar, sanatlı bir dille aktarır

  Manzum hikâye’nin Özellikleri
  -Manzum hikâyeler edebi metinlerdir

  -Konu ve özellik bakımından hikâye ile aynı özellikleri gösterirler

  -Manzum hikâyelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası güder

  -Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır Daha sonra ise olay anlatılır Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir

  - Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hikâye ile benzer özellikler gösterir

  -Manzum hikâyeler düşündürücü ve eğiticidir

  -Manzum hikâyeler birçok bölümden oluşur İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır

  -Manzum hikayede her olay işlenebilir Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs

  -Manzum hikayeler dörtlük , beyit, bent şeklinde de yazılabilir

  -Mensur hikayeden (düzyazı) hiçbir farkı yoktur Kişiler, zaman, mekan, olay bu hikayelerde de vardır Tek farkı şiirselliktir Dizelerdir Kafiye ve rediftir

  -Toplumu ilgilendiren olaylar işlenir

  -Daha çok ders veren, eğitici, öğretici, etkileyici konular seçilir

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  manzume demek bir yazının duygu yüklü olduğu ve o yazının mısralardan bentlerden oluşması aynı zamanda ölçü uyak gib. şeylere sahip olması bu yazı türünün bir manzume olduğunu gösterebilmektedir. aslında biz manzumeyi daha çok şiir olarak tanırız.
+ Yorum Gönder