+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Mesnevi Örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mesnevi Örnekleri
  Mesnevi Örnekleri

  Mesnevi Örnekleri Hakkında Bilgi


  “Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir.
  Bunun aksine savaş dalgaları kopar, sevgileri alt üst eder.
  Sevgi acıları tatlıya çeker tatlılaştırır. Çünkü sevgilerin aslı doğru yola götürmektir (Mesnevî, I, 2578-2580).”

  “Sevgiden tortulu sular durulur, berraklaşır.
  Sevgiyle ölü diriltilir, sevgiyle padişahlar köle yapılır (Mesnevî, II, 1530-1531).”

  “Nice Hintli ve nice Türkün dili birdir de nice iki Türk bir*bi*rine yabancıdır gibidir.
  Öyleyse yakınlık dili başka bir dildir. Gönül beraberliği, dil birli*ğinden daha iyidir.
  Gönülden; söz, işaret ve yazı olmadan yüzbinlerce tercü*man be*lirir (Mesnevî, I, 1206-1208).”

  “Annenin hakkı Allah’ın hakkından sonra gelir. Çünkü O kerem sahibi senin cenini ona emanet etti.
  Onun bedeninde sana şekil verdi. Taşımak için de ona hu*zur ve kabiliyet verdi
  O da seni kendisine bağlı bir parça gördü. Allah’ın takdiri bağlı olanı ayırdı.
  Hak binlerce sanat ve fen yarattı, böylece anne de seni sevgiyle kuşattı (Mesnevî, III, 325-328).”

  “Ey Müslüman sen bizzat edep iste. Edep her edepsize sabret*mektir ancak.
  Falan kişinin kötü karakteri ve huyu vardır diye şikayet eden kişi, bil ki kötü huylu olduğu için kötü huyluyu kötüler.
  Güzel huylu kötü huylulara sessiz kalan, kötü karakterli*lere ta*hammül edendir (Mesnevî, IV, 771-774).”

  “Bilgi Hz. Süleyman’ın iktidarının saltanat mührüdür. Bü*tün âlem ceset, ilim ruhtur (Mesnevî, I, 1030).”

  “Ruhun arzusu, hikmete ve ilimlere doğrudur.Bedenin ar*zusu ise bahçeye, yeşilliğe, üzüme
  Ruh yükselmeye ve sefere can atar, beden ise kazanca, ota, yi*yeceğe (Mesnevî, III, 4438-4439).”

  “Gönül ehlinin ilimleri onları taşır, ten ehlinin ilimleri ise onlara yük
  İlim gönüle aksederse yardımcı olur, ilim bedene yansırsa yük olur (Mesnevî, I, 3446-3447).”
  “Kötü karakterli kişiye ilim ve fen öğretmek, eşkiyanın eline kılıç vermektir
  Sarhoş zencinin eline kılıç vermek, insan olmayanın ilim öğren*mesinden daha iyidir
  Bilgi, mal, mevki ve güç kötü karakterlilerin elinde fitne olur (Mesnevî, IV, 1436-1438).”

  Mevlana
  --------------------------------------------------------------------------------
  Dîbâce-i Eş'âr-ı Gül-i Sad-Berg
  1. Seherden seyre vardum murgzâra
  Hezârân murg gördüm geldi zara
  2. Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler
  Oyuna girdi gönlekcek semenler
  3. Çü gördüm nakş-ı Erjeng oldı sahra
  Edüp bir nice rengîn şi'r peyda
  4. Kadem basdum izâr-ı mihr ü mâha
  Ki tâ erdüm cenâb-ı Pâdişâha
  5. Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke
  Du'âlar eyledüm ol zât-ı pâke
  6. Oluban bîd bergi gibi lerzân
  Nihâl-i erguvan-veş derledüm kan
  7. Sunup bu nazmı dest-i Şehriyâra
  Gül-i sad-bergi irgürdüm bahara
  Hayalî Bey
  --------------------------------------------------------------------------------
  Küçük Hikâye
  Hikâyet-i Leylî vü Mecnûn
  1. Meğer bir gün ki âteş-i pâre-i Necd
  Şerer pervanesi Mecnûn-ı pür vecd
  2. Siyeh-mest-i şarâb-ı hayret olmış
  Kararmış gözleri Leylî'yle dolmış
  3. Dolaşdurmış perîşân seyr-i râha
  Tutulmış kendüsi çün dâm-ı mâha
  4. Dönüp ol şu'le-i cevvâle-i gam
  Yanup durmakda olmış şem'a hemdem
  5. Düşüp çün mûy-ı zengî pîş ii tâba
  Bozulmuş genc-i târ-ı ıztıraba
  6. Katup seyl-i sirişkin bahr-ı hûna
  Sükûn el vermiş ol cûy-ı cünûna
  7. Olup hoşnûd kendü âteşinden
  Şikâyet etmez olmış mâhveşinden
  8. Cefâdan nây gibi zâr etmez olmış
  Varup Leylîyi bîzâr etmez olmış
  9. Olup fariğ dil-i dîvânesinden
  Usanmış vaz'-ı küstâhânesinden
  10. Duyup ol berk-i sâmân ya'nî
  Leylî Gazabnâk eylemiş Kays'a tecellî
  11. Demiş etdünse feryadı ferâmûş
  Gerekmez bana artık gûş u mengûş
  12. Perîşân olmağı edüp tahayyül
  Senün-çün şânelenmişdür bu kâkül
  13. Bu suretler senün-çün rû-nümâdur
  Nazar âyineye sanma sanadur
  14. Hemân yan ağla Mevlâyı seversen
  Koma feryadı Leylâyı seversen
  15. Meğer dîvâneye taş atdı Leylâ
  Komadı urmadık baş seng-i hârâ
  16. Olur ma'şûk dâğ u zahme tâlib
  Nişan lâzımdır âşıklarda Gâlib
  17. Mülevvendür hemîşe kâr-ı uşşak
  Meğer imdâd ede Hunhâr-ı uşşak
  18. Kerem-hâhum cenâb-ı mevlevîden
  Vere bir neş'e şûr-ı ma'nevîden
 2. Ziyaretçi

  Mesnevi örnekleri
  Küçük Hikâye Hikâyet-i Leylî vü Mecnûn
  Meğer bir gün ki âteş-i pâre-i Necd
  Şerer pervanesi Mecnûn-ı pür vecd
  Siyeh-mest-i şarâb-ı hayret olmış
  Kararmış gözleri Leylî’yle dolmış
  Dolaşdurmış perîşân seyr-i râha
  Tutulmış kendüsi çün dâm-ı mâha
  Dönüp ol şu’le-i cevvâle-i gam
  Yanup durmakda olmış şem’a hemdem
  Düşüp çün mûy-ı zengî pîş ii tâba
  Bozulmuş genc-i târ-ı ıztıraba
  Katup seyl-i sirişkin bahr-ı hûna
  Sükûn el vermiş ol cûy-ı cünûna
  Olup hoşnûd kendü âteşinden
  Şikâyet etmez olmış mâhveşinden
  Cefâdan nây gibi zâr etmez olmış
  Varup Leylîyi bîzâr etmez olmış
  Olup fariğ dil-i dîvânesinden
  Usanmış vaz’-ı küstâhânesinden
  Duyup ol berk-i sâmân ya’nî
  Leylî Gazabnâk eylemiş Kays’a tecellî
  Demiş etdünse feryadı ferâmûş
  Gerekmez bana artık gûş u mengûş
  Perîşân olmağı edüp tahayyül
  Senün-çün şânelenmişdür bu kâkül
  Bu suretler senün-çün rû-nümâdur
  Nazar âyineye sanma sanadur
  Hemân yan ağla Mevlâyı seversen
  Koma feryadı Leylâyı seversen
  Meğer dîvâneye taş atdı Leylâ
  Komadı urmadık baş seng-i hârâ
  Olur ma’şûk dâğ u zahme tâlib
  Nişan lâzımdır âşıklarda Gâlib
  Mülevvendür hemîşe kâr-ı uşşak
  Meğer imdâd ede Hunhâr-ı uşşak
  Kerem-hâhum cenâb-ı mevlevîden
  Vere bir neş’e şûr-ı ma’nevîden

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Mesnevi demek divan şiirinde bulunan ne uzun nazim biçimi olma özelliğine ship olan nazim türüdür. Bu nazim türü uzun ama en kolay nazim şekli olarak görülmektedir. Bunun dişinda mesnevi türü ile yazilmiş olan ilk eser kutadgi biligdir.
+ Yorum Gönder