+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kültür nedir, Kültür hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kültür nedir, Kültür hakkında bilgi
  Kültür nedir, Kültür hakkında bilgi


  Kültür nedir


  Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.
  Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

  Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur:
  a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb.
  b) Manevi Kültür Öğeleri: İnançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb.

  Not 1: Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. birinde meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler.
  Not 2: Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır.

  Kültürün Özellikleri:


  1. Kültür görelidir. Yani her toplumun kendine özgü kültürü vardır.
  2. Kültür tarihseldir. Yani geçmişten günümüze süregelmektedir.
  3. Kültür insan eseridir. İnsanlar hem kültürü oluştururlar hem de kültürden etkilenirler.
  4. Kültür durağan değildir. Zaman içinde değişir. Maddi öğeler daha hızlı değişir. Ayrıca her toplumda kültürel değişim hızı birbirinden farklıdır.

  Kültürün Temel Özellikleri


  1) Kültür Toplumsaldır

  Her nesil kendisinden önceki nesillerden öğrendiklerini ve kendisinin kültürün bütününe katkılarını bir sonraki nesile aktarmaktadır. Bu nedenle kültür insan için kendi toplumunun bir mirasıdır. Yani birey kültürü daha önceki kuşakların çaba ve tecrübelerinin bir ürünü olarak devralmaktadır
  Kültür bir toplumsal üründür. İnsanlar arası etkileşimden doğar ve gelişir.

  2) Kültür Öğrenilir

  Kültür öğrenme ile kazanılır ve sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılır.

  3)Kültür Değişebilir

  Kültürün eski nesilden yeni nesile aktarılan bir miras olması onun değişmediği anlamına gelmez. Çünkü miras devralan yeni kuşak yaptığı yenilik ve değişmelerle kültürün zenginleşmesine yardım eder. Mevcut kültüre yeni bazı unsurlar eklendiği gibi bazı unsurlarda çıkarılır.
  Kültür durgun olduğu kadar değişkendir. Kültür belli bir kişi veya toplumca oluşturulmaz. Kültür zamanla değiştiği gibi, gruptan gruba da farklılık gösterir. Kültürün bütün parçalarının değişme hızı ve temposu aynı değildir.
  Kültür değişir ama bu değişim uyum yoluyla gerçekleşir. Her ne kadar doğal şartlar kültürü değiştirecek kadar güçlü olmasa da, kültürler zaman boyutu içinde doğal çevreye uyum gösterirler. Toplumsal şartlar ve ihtiyaçlar değiştikçe geleneksel çözüm yollarının sağladığı doyum düzeyi de azalır ve değişir. Değişen şartlar karşısında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak ve sorunları çözecek yeni yol ve yöntemler veya araçlar oluşturulurKültür, yeni ihtiyaçlar ve sorunlar karşısında insanların geliştirdikleri yeni fikirler ve icatlarla değişime uğrar.

  4) Kültür Aktarılır ve Süreklidir

  Kültür öğrenilir, alışkanlık haline getirilir ve sonuçta sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılır.
  Bütün hayvanlar öğrenme yeteneğine sahiptirAncak öğrendiklerini bütünüyle yavrusuna bilinçli öğretebilen tek canlı insandır
  Kültürün temel aktarma aracı dil’dir. Çünkü toplumda oluşturulan bütün kültür unsurları sözlü veya yazılı dille daha sonraki nesillere aktarılır
  Kültürden söz edildiğinde insanlar öncelikle töreleri düşünür. Çünkü kültürün sürekliliğini gelenek ve görenekler oluşturur.

  5)Kültür İhtiyaç Gidericidir

  Kültür çeşitli ihtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptirKültür insanların hem fizyolojik hem de sosyal ihtiyaçlarını giderir. Kültür, insanların temel biyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyorsa, demek ki, bütün kültürlerde ortak kültürel unsurlar ve kurumlar mevcutturKısaca kültürün ihtiyaçları karşılaması bize kültürün bazı ortak noktalarının varlığını ispatlamaktadır. Çünkü biyolojik ihtiyaçlar hemen hemen bütün insanlarda aynıdır.

  6)Kültür Öğeleri Arasında Bir Ahenk Mevcuttur

  Her kültür Kendi unsurlarıyla tutarlı ve dengeli bir bütünlük teşkil eder. Yani toplumlarda aile, hukuk, sanat,ekonomik hayat, örf, adetler, ahlaki değer yargıları adeta birbirini tamamlayan bir bütün halinde görülür.

  7) Kültür Kurallar Sistemidir

  Kültür, toplumca benimsenen ideal kural ve davranışlardan oluşmaktadırİnsanların toplum halinde yaşamalarını belirleyen yazılı ve yazılı olmayan kurallar kültürün bütünlüğünü ve devamlılığını sağlar. Çünkü kurallar sayesinde kültürel birikim sağlanır ve yeni nesillere aktarılır. İnsanlar kurallar sayesinde çalışır ve kültür öğelerini oluştururlar.

  8) Kültür Bütünleştiricidir

  Kültürün oluşturulan bütün öğeleri, uyumlu ve bütünleşmiş bir sistemi oluşturma özelliği taşır. Kültürel bütünleşme sağlanmadıkça toplumda sosyo-kültürel ve ekonomik alanlarda önemli uçurumlar oluşur .

  Kültürün İşleyişleri

  - Birey davranışlarını yönlendirerek toplumsal düzeni sağlar
  - Topluma kimlik kazandırır. toplumu diğer toplumlardan farklı kılar
  - Toplumsal dayanışma ve birlik duygusu verir. “biz bilinci”
  - Toplumsal kişiliğin oluşmasını sağlar. “sosyalleşme”
 2. Asel
  Bayan Üye

  Kültürün Kazanılması


  İnsanların toplumları, ülkeleri birbirinden farklı da olsa biyolojik olarak birbirlerine benzerler, ama inanç, düşünce, tutum ve olayları algılayış tarzı bakımından farklıdırlar.

  Bu farklılığı ortaya çıkaran etkenlerin başında içinde yetiştikleri kültürel yapıdır. bireyler, kültürü sosyalleşme süreciyle kazanırlar.


  Sosyalleşme (Toplumsallaşma) (Sosyalizasyon)

  Birey, içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrenir. Ömür boyu süren bu öğrenme ve uyma sürecine sosyalleşme denir.

  Birey sosyalleşme süreciyle içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olur. Olayları algılayış tarzından giyim tarzına, düşünüş tarzından davranış biçimine kadar her konuda kültürden etkilenir.

  Not: Sosyalleşme süreci, aynı toplumdaki bireyleri genel olarak birbirine benzetir. Ancak aynı kültürel ortamda da yaşasa her insanın yaratılış özellikleri farklı olduğu için kişilikleri birbirinin aynısı değildir.


  Kültürle İlgili Temel Kavramlar

  1- Üst Kültür: bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir. toplumun her kesiminde bilinir ve benimsenir.
  örnek: genel türkiye kültürü, genel çin kültürü, genel italyan kültürü gibi…
  2- Alt Kültür: üst kültür içindeki din, dil, töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahip toplulukların kültürüdür.
  örnek: türkiye’deki kürt, laz, alevi, yörük kültürü, amerika’daki kızılderili, zenci, göçmen kültürü gibi…
  3- Kültürleme: toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır.
  örnek: türk toplumunda yetişen bir kişi türk gibi düşünür, davranır ve giyinir.
  4- Kültürleşme: farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesiyle gerçekleşen kültür alış-verişidir. kültürleşme süreci sonunda her iki toplum da yavaş ya da hızlı değişir.
  örnek: aynı mahallede oturan türk ve kürt toplulukların zamanla birbirini etkilemesi, avrupa birliğine üye ülkelerin kültürel etkileşime girmesi
  5- Kültürel Yayılma: bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır.
  örnek: spagettinin italya’dan, ulusçuluk fikrinin fransa’dan, tütünün içmenin kuzey amerika yerlilerinden, yoğurdun türklerden dünyaya yayılması gibi…
  6- Kültürel Gecikme: bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur.
  örnek: cep telefonu (maddi kültür) hızla yaygınlaşmaktadır ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. bunun sonucu olarak toplu mekânlarda yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro, cami gibi yerlerde kapatmaya özen gösterilmemektedir. ayrıca, apartman, kredi kartı, belediye otobüsü, sonradan görme zenginlik vb.
  7- Kültürel Şok: kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur.
  örnek: almanya’ya giden ilk türk işçilerin uyum sorunları, kentten köye gelin olan bir kızın uyum sorunu, doğuda bir köye atanan yeni izmirli öğretmen vb…
  8- Kültür Emperyalizmi: emperyalizm, bir ülkenin başka bir ülkenin kaynaklarını sömürmesi demektir. kültür emperyalizmi, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir. kültür emperyalizmi, sömürgeciliği kolaylaştırır.
  Örnek: batı kültürü, TV programları ve filmleriyle diğer kültürleri giyim, eğlence ve tüketim alışkanlıkları bakımından kendine benzetmektedir. böylece Batı, ürettiği ürünlere daha çok pazar bulacaktır.
  9- Kültürel Asimilasyon: bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesidir. asimilasyon normal bir süreçle olabildiği gibi devlet eliyle zorla da olabilir.
  örnek: bulgar türklerinin zamanla slavlar içinde erimesi, anadolu’daki türklerden önceki eski halkların türk kültürü içinde erimesi, azteklerin meksika kültürü içinde erimesi vb…
  10- Kültürel Yozlaşama: yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bozulmadır.
  Örnek: gençlerin batı kültürüne özenmesi, yardımlaşmanın yerini çıkarcılığın ve duyarsızlığın alması, anadilin yabancı kelimelerle yozlaşması, dini bayramların özünden uzaklaşıp tatile dönüşmesi, işyeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi.

 3. Zarafet
  Üye
  Kültür nedir

  İnsan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar büyünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.Toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.

  İnsanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü. Öztürkçe olarak eşanlamlısı da “ekin” kelimesidir.

  Kültür terimini günümüzdeki anlamına yakın bir şekilde ilk kez 17. yüzyılda Samuel von Pufendorf kullanmıştır.Ona göre kültür doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal bağlam içinde ortaya çıkan tüm insan eserleridir.

  Alman filozof Immanuel Kant kültürü insanın mantıksal özünden dolayı özgürce hayata geçirebileceği amaçların, ideallerin tümü olarak tanımlamıştır.

  Bir başka Alman filozof Johann Gottfried von Herder kültürü bir ulusun, bir halk ya da topluluğun yaşam tarzı olarak yorumlamıştır.

  Kültürü tanımlamaya çabalayanlardan bir diğeri de antropolojinin kurucularından Edward Burnett Taylor olmuştur. Ona göre kültür “bilgilerden, inançlardan, sanattan, ahlaktan ve insanın toplumda yaşayan bir varlık olması nedeniyle edindiği bütün öbür yetenekler ve alışkanlıklardan oluşan karmaşık bir bütün” dür.

+ Yorum Gönder


kültür öğrenilir