+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyal Devlet - Sosyalist Devlet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Sosyal Devlet - Sosyalist Devlet
  Sosyal Devlet - Sosyalist Devlet


  Üretimin sağladığı gelirin paylaşılmasından doğan sorunlar ve liberalizmin
  yarattığı olumsuzluklar hem sosyalistler hem de yeni doğmaya başlayan işçi
  sendikaları tarafından ortaya konulmuştur. Sosyal devletin gelişme süreci, sosyalist
  devletlerin kurulması ve gelişmesinin ortaya çıkardığı sonuçlardan doğrudan veya
  dolaylı olarak etkilenmiştir. Bununla birlikte sosyal devlet sonuç itibariyle kapitalizm
  içi bir düzenleme biçimidir. Bu iki devlet biçimine ilişkin genel bir karşılaştırma
  yapmak bazı karışıklıkların önlenmesi açısından yararlı olacaktır. Sosyalist devlet
  anayasasında iktidarı, işçi sınıfının egemenliği olarak tanıyan devlettir. Temelde,
  egemenlik anlayışında bir değişiklik olmuştur. İşçi ve köylü sınıflarından başka
  hiçbir sınıfın iktidarda hakkı yoktur. Sosyal devlet ise sosyal sınıfların varlığını kabul
  eder. Sosyal devlet, anayasa yoluyla sosyal sınıflar arasında denge sağlayacak olan,
  sosyal adaletle ilgili hukuki ilkeler koyarak iktidarlara yol gösterir.
  Sosyal devlet, liberal devlet anlayışından farklı olduğu kadar, sosyalist devlet
  anlayışından da uzak ve farklıdır. Sosyalist devlet modelinde egemenlik belli bir
  sınıfın (işçi sınıfı) elinde kabul edilir. Siyasal sistem tekçidir. Üretim araçları
  üzerindeki mülkiyet esas itibariyle toplumun ya da devletin elindedir. Sosyal devlette
  ise, egemenlik halka ya da millete aittir. Sistem çoğulcu olup, iktidarın seçimler
  yoluyla el değiştirmesine açıktır. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyeti tamamen veya büyük ölçüde ortadan kaldıran ve ekonomik hayatın düzenini serbest rekabete
  değil, merkezi planlamaya dayandıran sosyalist devletin aksine, sosyal devlet, üretim
  araçları üzerinde özel mülkiyet hakkını ve özel teşebbüs hürriyetini tanır. Ekonomik
  hayatın düzeni, esas itibariyle, serbest rekabete ve piyasa ekonomisi kurallarına
  dayanır. Bu anlamda sosyal devleti, serbest rekabetçi kapitalist ekonomik sistemin,
  çağımızın şartlarına ve gereklerine uyarlanmış bir şekli olarak düşünmek
  mümkündür.Ekonomi, sosyalist-kolektivist değil, özel girişime ve rekabete
  dayalıdır. Sınıflı toplum esas olup, devletin sınıfsız toplumun koşullarını hazırlamak
  gibi bir işlevi yoktur.
  Sosyal devletin bir anlamda liberal bireyci devlet sistemi ile Marksist
  sosyalist sistemin sentezi arayışı olduğu şeklinde yorumlar da yapılmaktadır. Buna
  göre, sosyal devlet sisteminde genel ilke olarak özel mülkiyet varlığını sürdürür,
  ancak devletin ekonomik sosyal alan sürekli müdahalesi ile liberal ekonomi
  düzeninin yarattığı olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılmak yoluna gidilir. Böylece
  kapitalist düzen devletin denetim ve gözetimi altında işler hale gelir. Bu çerçevede
  liberal bireyci devlet sisteminin siyasal demokrasi kurumları korunarak
  kendiliğinden gerçekleşmeyen sosyal ekonomik demokrasiyi devletin
  gerçekleştirmesi öngörülür.
 2. Acil

  Sosyal Devlet - Sosyalist Devlet isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder