+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İslam tarihi çıkmış sınav soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  İslam tarihi çıkmış sınav soruları
  ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

  1. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar, İslam ülkelerinde resmî yazışmalar o ülkenin diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmî dilin Arapça olmasını istemiştir.

  Abdülmelik'in bu tutumunun,
  I. Arapça'nın İslam ülkelerine yayılması,
  II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması,
  III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hâle gelmesinin önlenmesi
  durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


  2. Sami dillerinden olan Arapça, İslamiyetten önce Arabistan Yarımadası'yla sınırlıyken İslamiyetten sonra önem kazanmış ve İslam dünyasında ortak bir dil durumuna gelmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?

  A) Arapçanın Kur'an dili olması
  B) Fetihler yoluyla Arapçanın geniş alanlara yayılması
  C) Arapçanın Emeviler Döneminde resmî dil olarak kabul edilmesi
  D) İslamiyeti kabul edenlerin sayısının artması
  E) Emeviler Döneminde Arapların Arap olmayan Müslümanlardan üstün tutulması

  3. Hz. Muhammed döneminde Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkelilerin bir kısmı Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olabilir?

  A) Arapça okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu
  B) Bedir Savaşı'nı Hz. Muhammed'in yönettiği
  C) Okuma yazma bilen esir sayısının fazla olduğu
  D) Bedir Savaşı'nın Müslümanların ilk başarısı olduğu
  E) Okuma yazmaya önem vermeleri

  4. Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali görevlerin yanı sıra askerî alanda da önemli görevler vermişlerdir.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak,

  I. Abbasiler ve Türkler arasında kültür etkileşimi artırmıştır.
  II. Türkler askerlik görevi ile tanışmıştır.
  III. Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası uy-gulamamıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  5 İslam Devleti'nin başkenti önce Medine, Hz. Ali zamanında ise Kufe idi. Emeviler başkenti Şam'a taşımış, Abbasiler Bağdat'ı kurarak başkent yapmışlardı.

  Yalnız bu bilgiye dayanarak, İslam Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Egemen güç değiştikçe yönetim merkezinin değiştiği
  B) Güçlü bir merkezî otoriteye dayandığı
  C) Siyasi yönden zamanının en güçlü devleti olduğu
  D) Kültürel etkileşim sağlamak istendiği
  E) Milliyetçilik duygularının güçlü olduğu  6.Emeviler Dönemi'nde,
  I. İslamiyet'te ayrılıklar artmıştır.
  II. İslamiyet'te Müslümanlar alınan öşür ve> zekat vergilerinin alınmasına devam edilmiştir.
  III. Arap olmayan halk, Arapların diğer milletlerden üstün olmadıklarını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuştur.
  IV. Türkler Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir.

  Yukarıda verilenlerden hangileri, Emevile-rin yıkılmasına ortam hazırlamıştır?

  A) İve II B) II ve III
  D) I, II ve IV E)
  C) II ve IV II ve IV
  D) I, II ve IV
  E) II ve IV

  I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen bir heyet, Kur'an surelerini toplanmıştır.
  II. Hz. Osman zamanında Kur'an'ın;düzenlenmesi yapılmıştır.
  III. Düzenlenen Kur'an, çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.

  7.Yukarıdakilerden hangileri; Kur'an'ın özgün hâlinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  8. Hz. Muhammed'in ölümü üzerine Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?

  A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması
  B) Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet örgütlenmesinin dışında kalmak istemesi
  C) Devlet başkanının değişmesi
  D) Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât vergisine karşı çıkması
  E) Kur'an'ın bütün ayet ve surelerinin bir araya getirilip toplanmamış olması

  9. Emeviler Dönemi'nde,
  I. İlk Arap parasının basılması
  II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmesi
  III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
  IV. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması

  olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız IV C) I ve II
  D) II ve III E) III ve IV


  10. Hz. Muhammed Döneminde, İslamiyet'i yeni kabul etmiş puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi, İslam Devleti'nin kuruluşundan Abbasiler dönemine kadar geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?

  A) Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girilmesi
  B) İslam Devleti'nin ekonomik yönden güçlü olması
  C) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması
  D) islamiyet'te ayrılıkların başlaması
  E) Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi

  11. İslamiyetin ilk yıllarında Arapların özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslubu doğmuştur.
  Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çok tanrılı dinler
  B) Eski Arap uygarlığı
  C) Arap - Çin ilişkileri
  D) Fethedilen ülkelerin kültürleri
  E) Hellen uygarlığı


  Cevaplar
  1.d I 2. e 3. e 4. d 5. a 6.e 7.d 8. e 9. C 10. a 11.d 2. Acil

  İslam tarihi çıkmış sınav soruları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


abbasiler ile ilgili sorular,  emeviler dönemi test soruları,  emeviler ile ilgili sorular,  emeviler dönemi soru cevap,  emeviler soru cevap ,  islam tarihi abbasiler dönemi aof soruları