+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İslam tarihi test soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  İslam tarihi test soruları
  TEST SORULARI

  1. Arabistan yarımadasının orta kesimleri çöllerle kaplıdır. Tarım yapılacak verimli toprakları daha çok güneyde, Yemen'dedir.

  Arabistan'da arazinin verimsiz olmasının,
  I. göçebe hayatın önem kazanması,
  II. dışarıdan bölgeye yoğun göçlerin olması,
  III. şehir hayatının önem kazanması
  gibi durumlardan hangilerine yol açtığı söylenebilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


  2.Müslümanların son savunma savaşı olan Hendek Savaşı'nda yeni Müslüman olmuş bir İranlının isteği üzerine Medine'nin etrafına derin hendekler açılmıştır. Mekkeli müşrikler Medine'yi kuşatmışlarsa da sonuç alamadan geri dönmüşlerdir.
  Buna göre, İslamiyeti yeni kabul etmiş bir İranlının getirdiği önerinin kabul edilmesinde,
  I. İranlıların tarih boyunca İran dışında da savaşlar yapmaları,
  II. İslamiyeti yeni kabul etmiş kişilerin kişilerin fikirlerine öncelik tanınması,
  III. İranlıların savunma ve saldırı savaş taktiğini Araplardan daha iyi bilmeleri
  gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


  3.Hudeybiye Antlaşması'nda yer alan maddelerden bazıları şunlardır:
  I. On yıl süreyle savaş yapılmayacaktır.
  II. Hac ziyareti ertesi yıl yapılacaktır.
  III. İki taraf da istedikleri Arap kabileleriyle anlaşma yapabilecektir.

  Yukarıdaki maddelerden hangileri süreç içerisinde islamiyet'in yayılmasına zemin hazırlamıştır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III


  I. Taraflar on yıl süreyle birbirleriyle savaş yapmayacaktır.
  II. Hac ziyareti ertesi yıl yapılacaktır.
  III. Taraflar istedikleri kabileyle anlaşma yapabileceklerdir.
  IV. Mekkeli reşit olmayan Müslüman gençler ailelerinin izni olmadan Medine'ye alınmayacak,

  buna karşılık Medine'den isteyenler Mekke'ye dönebilecektir.
  4.Hudeybiye Antlaşmasının yukarıdaki maddelerinden hangileri devletlerin eşitliği ilkesine aykırıdır?

  A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV


  5.Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nde, kan davalarının sona erdiğini vurgulamasıyla,

  I. toplumsal barışın sağlandığı,
  II. devletin sınırlarının genişlediği,
  III. egemenlik anlayışının değiştiği çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnızl B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III

  6. Hz. Ömer döneminde,
  - ülkenin idari örgütlere ayrılması,
  - düzenli ordu teşkilatının kurulması,
  - kadılık teşkilatının kurulması
  gibi gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakiierden hangisine ulaşılabilir?

  A) Üike sınırlarının hızla geliştiğine
  B) İslam Devleti'nin çağının en güçlü devleti olduğuna
  C) Kurumsallaşma faaliyetlerine ağırlık verildiğine
  D) Cihad politikasına ağırlık verildiğine
  E) Adaletli bir yönetim uygulandığına

  7. Durum -1: Müslümanlar, Hz.Ömer'e ölümünden önce oğlunu halifelik için vasiyet etmesini istemelerine rağmen Hz. Ömer buna karşı çıkmıştır.
  Durum - II: Muaviye ölmeden hazırladığı vasiyetinde yerine oğlu Yezid'in geçmesini istemiştir.

  Bu iki duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Hz. Ömer'in halifeliğin saltanat hâline gelmesini engellediğine
  B) Muaviye'nin İslam devlet kurallarına uymadığına
  C) Hz. Ömer'in ileri görüşlü bir devlet adamı olduğuna
  D) Muaviye'yle İslam Devleti'nin teokratik bir yapıya ulaştığına
  E) Halife seçiminin sorun olduğuna


  8. İslam tarihinde yaşanan,
  I. Hazarların, Hz. Osman'ın ordularını Kafkaslarda durdurması,
  II. Türglşlerin, Emevilerle mücadele etmesi,
  III. Frankların, Emevilerin İspanya'dan daha ileri gitmesine engel olması

  gelişmelerinden hangileri İslamiyet'in Türkler arasında henüz kabul görmediğinin göstergesidir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  9. Emevilerin yıkılışında etkili olan,
  I. Arap olmayan Müslümanları mevali olarak görmeleri,
  II. Haricilerin olumsuz çalışmaları,
  III. sınırların genişlemesiyle merkezden kontrolün zorlaşması

  nedenlerinden hangileri Emevilerin ırkçı tutumlarının göstergesidir?

  A) Yalnızl B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III

  10. Emevilerin yıkılışının,
  I. Şii ve Haricilerin olumsuz davranışları,
  II. Arap olmayan Müslümanlardan daha yüksek oranda vergi almaları,
  III. Hz. Muhammed'in soyuna kötü davranmaları

  sebeplerinden hangileri Arap milliyetçiliği yaptıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  11. İslam Devleti'nin yönetim birimlerine ayrılması ve bu birimlere merkezden vali atanması,
  I. devlet sınırlarının hızla genişlemesi,
  II. fethedilen yerlerde isyanlar çıkması,
  III. merkezî yapının korunmaya çalışılması nedenlerinden hangilerine bağlanabilir?

  A) Yalnızl
  B) l ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III

  12. Medine'de kurulan İslam Devleti, sonraki dönemlerde çok geniş sınırlara ulaşmıştır.
  Buna göre,

  I. Hz. Ömer döneminde ülkenin illere ayrılması,
  II. islam mimarisinin gelişmesi,
  III. Emeviler döneminde eyalet teşkilatının oluşturulması

  gelişmelerinden hangileri, egemenlik alanının genişliğine kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

  13. Abbasiler zamanında gerçek kimliğine ulaşan İslam uygarlığı; Yunanlıların bilim ve rasyonel düşüncesinden, Hintlilerin matematiğinden ve Perslerin edebiyatından yararlanmıştır.

  Bu durum, İslam uygarlığına aşağıdaki özelliklerinden hangisini kazandırmıştır?

  A) Arap kültürünü yok sayma
  B) Sentez bir uygarlık olma
  C) Sadece Ortadoğu'ya hitap etme
  D) Türk kültürünü yozlaştırma
  E) Çağın en gelenekçi uygarlığı olma

  14. Hz. Ali zamanında Müslümanlar arasındaki çatışmalar artmıştır.

  Bu durum, aşağıdaki konuların hangisinde olumsuz bir sonuç doğurmamıştır?

  A) Fetih siyaseti
  B) Devlet gelirleri
  C) Sanat anlayışı
  D) Dinin yayılması
  E) Halifenin nüfuzu

  15. Abbasilerin; Şii Büveyhoğulları baskısına karşı Türklerle, Endülüs Emevilerinin varlığına karşı ise Franklarla iş birliğine gitmesi ile ilgili olarak,
  I. halifelik makamı,
  II. ekonomik çeşitlilik,
  III. siyasi otorite

  konularından hangilerinde "korumacı bir politika" uyguladığı söylenebilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) I, II ve III

  16. Abbasiler zamanında, dinî sorunların akıl yoluyla çözümlenebileceğini savunan Mutezile adlı bir mezhebin ortaya çıkması,

  I. dini hoşgörü ortamının oluştuğu,
  II. İslamiyet'e yeni bakış açısının getirildiği,
  III. fetih politikasından vazgeçildiği yargılarından hangilerini doğrular?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


  CEVAPLAR
  1.A 2. D 3. E 4. B 5. A 6. C 7. D 8.C 9.A 10.B 11.C 12. E 13. B 14. C 15. D 16. D 2. Ömer
  Devamlı Üye

  1. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda, irili ufaklı birçok devlet olup, kabileler hâlinde yaşam hâkimdi. Bu kabileler arasında, haram aylarda savaş yapılmaz, düzenlenen panayırlarda alışveriş yapılır, yarışmalar düzenlenirdi.

  Buna göre İslamiyet öncesi Arabistan'da,
  I. siyasi birlik,
  II. kapalı ekonomi,
  III. kültürel birlik
  kavramlarından hangisinin varlığından söz edilebilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


  2. - Hz. Musa'ya karşı Mısır'daki firavunun
  - Hz. İsa'ya karşı Kudüs'deki Romalıların
  - Hz. Muhammed'e karşı Mekke'deki putperestlerin
  baskı yapması ve bu dinlerin yayılmasını engellemeye çalışmaları,
  I. toplumların alışkanlıklarını değiştirmenin zorluğu,
  II. yeni ortaya çıkan dinlerin eşitliği savun-' ması,
  III. dönemin siyasi ve ekonomik düzeninin eleştirilmesi

  gibi sebeplerden hangilerine dayandırıla-bilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  3.Arabistan, tarih boyunca göç alan değil, göç veren bir ülke olmuştur.
  Bu durumun yaşanmasında,

  I. bölgenin kurak olması,
  II. bölgenin tarıma elverişsiz olması,
  III. bölgede siyasi birliğin bulunmaması faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır?

  A) Yalnızl
  B) Yalnız III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III

  4.Hz. Muhammed'in, Mekke'nin fethinden hemen sonra genel af ilanında bulunması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

  A) Mekke'nin siyasi merkez olacağını
  B) İslamiyet'in hoşgörülü bir din olduğunu
  C) Müşriklerin Mekke'den çıkarıldığını
  D) Araplar arasındaki kan davalarının çözümlendiğini
  E) Mekke'nin dinî öneminin korunduğunu

  I. Hz. Ebubekir zamanında Kuran ayetlerinin kitap hâline getirilmesi
  II. Hz. Osman zamanında Kuran'ın ayetlerin iniş sırasına göre düzenlenmesi
  III. Hz. Osman zamanında Kuran'ın çoğaltılması

  5.Yukarıdaki etkinliklerden hangileri İslamiyet'in yayılmasını sağlamaya yöneliktir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III

  6. İslamiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik gibi dinlerin Ortadoğu'da ortaya çıkması, Ortadoğu'nun,

  I. bilinen dünyanın merkezi olması,
  II. önemli ticaret yollarının kavşağında yeral-ması,
  III. Arapların yaşadığı bir bölge olması özelliklerinden hangilerine bağlanabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  7. Emeviler döneminde görülen,
  I. düzenli posta teşkilatının kurulması,
  II. ülke yönetiminde eyalet sisteminin uygulanması,
  III. Müslüman Türklerden haraç vergisi alınması

  gibi gelişmelerden hangilerinin merkezî yönetimi güçlendirme ve kolaylaştırma amacı taşıdığı söylenebilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  8. Emevilerin Arap milliyetçiliği yaparak getirdiği Arap devleti anlayışını, Abbasiler aşağıdaki politikalardan hangisini izleyerek İslam devleti anlayışına çevirmişlerdir?

  A) Ticari faaliyetlere önem verilmesi
  B) Arap olan ve olmayan Müslümanların eşit tutulması
  C) Bilimsel ve kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesi
  D) Fetih politakasına ağırlık verilmesi
  E) İslamiyetin zorla yayılması

  9. Abbasiler, Bizans saldırılarına karşı Samarra kışla - şehrini kurmuşlar ve buraya Türkleri yerleştirmişlerdir.
  Bu durum Türklerin,

  I. savaşçı olma,
  II. göçebe olma,
  III. teşkilatçı olma

  özelliklerinden hangilerinin sonucudur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  10. Abbasi otoritesinin zayıflamasıyla Mısır'da kurulan Akşitler; siyasi varlıklarını uzun süre devam ettirememiş ve Şii Fatimiler tarafından yıkılmıştır.
  Buna göre,

  I. Abbasiler Fatimilerle iş birliği halindedir.
  II. Akşitler, Mısır'da kurulan ilk Türk-islam devletidir.
  III. Mısır'da siyasi otorite değişikliği yaşanmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  11. 11. yüzyılda siyasi ve askerî güçlerini yitiren Bağdat'taki Abbasi halifeleri, Şii Büveyho-ğullarının baskısı karşısında Selçuklulardan yardım istemiştir. Bunun üzerine Tuğrul Bey Büveyhoğullarına son vermek için sefere çıkmıştır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Tuğrul Bey Bağdat'a sefere çıkmıştır.
  B) Abbasi halifeleri tüm yetkilerini Selçuklu hükümdarlarına vermişlerdir.
  C) Abbasi İmparatorluğu Selçuklulardan daha zayıf durumdadır.
  D) Büveyhoğulları ile Abbasiler arasında anlaşmazlık vardır.
  E) Abbasi halifeleri Selçuklu hükümdarlarına güvenmektedir.

  12.Orta Çağ'ın sonlarına doğru Abbasilerin, Şii Fatımilerin ve Endülüs Emevilerinin halifelik iddiasında bulunduğu görülmüştür.

  Bu durum halifeliğin,
  I. birleştirici güç olma,
  II. siyasi bir otorite olma,
  III. bütün Müslümanları kontrol etme

  özelliklerinden hangilerini yitirdiğini gösterir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  13. Müslümanların divan teşkilatını ve vezirlik makamını Sasanilerden, devlet arşivini Bizanslılardan örnek almaları, İslam medeniyetine;
  I. taklitçi olma,
  II. özgün olma,
  III. sentez olma

  özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III .§ D) I ve II E) II ve III

  14. Müslümanların Bizanslılardan aldıkları Suriye'de inşa ettikleri Şam Ümeyye Camii'nde Bizans sanatının izleri görülmektedir.
  Bu durum İslam mimarisinin gelişmesinde,

  I. yerli kültürler,
  II. fetihler,
  III. ihtiyaçlar

  olarak verilenlerden hangilerinin etkili olduğunu gösterir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  15. Abbasiler zamanında eski Yunan ve Hellen dönemi eserleri Arapçaya tercüme edilmiştir.
  Bu durum Abbasilerle ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisini gösterir?

  A) Yunan ve Hellen devletlerinin üstünlüğünü kabul etmişlerdir.
  B) Pozitif bilimlerin temelini atmışlardır.
  C) Avrupa'da skolastik felsefenin etkisini kaybettirmişlerdir.
  D) Hoşgörülü bir siyaset izlemişlerdir.
  E) Bilimin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

  16. I. İlk Arap - İslam parasının bastırılması
  II. Arapça'nın resmî dil hâline getirilmesi
  III. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi

  Emevilerle ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangileri kabilecilik yaptıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III

  17. Emeviler zamanında haraç ve cizye vergilerindeki artış aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

  A) İslam Devleti'nin sınırlarının genişlemesine
  B) Federal bir yönetimin benimsenmesine
  C) Müslüman nüfusunun kalabalıklaşmasına
  D) Çevre kültürlerden etkilenilmesine
  E) İslam Devleti'nin gelir - gider dengesinin kaybolmasına

  Cevaplar
  1.C 2. E 3. B 4. B 5.C 6. D 7. D 8. B 9. A 10. c 11. B 12. E E 13. C 14. D 15. E 16. B 17. A
+ Yorum Gönder