+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Türkiye Tarihi İle İlgili Sorular ve Cevaplar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Türkiye Tarihi İle İlgili Sorular ve Cevaplar
  Türkiye Tarihi İle İlgili Sorular

  1.
  Bizans'la yaptığı savaşlarda başarılı olan Süleymanşah'ın Büyük Selçuklu hükümdarı tarafından Anadolu'nun hükümdarı olarak atanması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  A) Büyük Selçuku Devleti'nin yıkıldığının
  B) Dine önem verildiğinin
  C) Halifenin üstünlüğünün onaylandığının
  D) Fetih hareketlerine önem verildiğinin
  E) Federatif devlet anlayışının benimsendiğinin

  2. Miryakefalon Savaşı'nın kazanılmasından sonra Bizans'ın etkisiz hâle gelmesi üzerine ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran II. Kılıç Arslan'ın bu davranışı oğulları arasında taht kavgalarına yol açmıştır. Bu sırada düzenlenen III. Haçlı seferinde Haçlılar başkent Konya'yı işgal etmişlerdir.

  Bu durum,
  I. Haçlıların taht kavgalarından yararlandığı,
  II. Selçukluların taht kavgaları yüzünden zor bir döneme girdiği,
  III. Selçukluların Anadolu'daki egemenliği tamamen kaybettiği
  yargılarından hangilerini doğrular?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  3.
  Günümüzde Anadolu'daki pek çok şehir ve kasaba isminin Anadolu Selçukluları zamanında verilmiş olması,

  I. Anadolu'nun Türkleşmesi,
  II. Selçukluların yeni şehirler kurması,
  III. Anadolu'nun ticaret yolları üzerinde bulunması
  durumlarından hangileriyle ilgilidir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  4. II. Kılıç Arslan'ın oğulları arasında taht kavgaları sürerken I. Gıyasettin Keyhüsrev, Bizanslı bir prensesle evlenerek Kommenoslarla akrabalık kurmuştur.
  I. Gıyasettin Keyhüsrev'in bu davranışı,
  I. kardeşlerine karşı Bizans'tan yardım almak,
  II. Bizansın içişlerine karışmak,
  III. Anadolu'yu Haçlılara karşı Bizansla birlikte savunmak

  amaçlarından hangilerine yöneliktir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  5. Alaattin Keykubad zamanında Çukuro-va'daki Ermeni Krallığı ile yapılan antlaşmaya göre,
  I. Ermeniler ödedikleri vergiyi iki katına çıkacaktır.
  II. Ermeniler Selçukluların topraklarına sal- dırmayacaktır.
  III. Ermeniler kendi ülkelerinde kullanılan paraları Alaattin Keykubad adına bastıra
  Bu şartlardan hangileri Selçukluların siyasi üstünlüğünün kesin kanıtıdır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) I, II ve III

  6. "Anadolu Selçuklu devletinin yıkılması ve tüm Batı Anadolu'da Türkler tarafından birtakım beyliklerin kurulması üzerine Orta Anadolu'daki siyasi ve iktisadi merkezler Marmara Denizi'nin çevresine kaymıştır."
  Bu durum Orta Anadolu bölgesinde,
  I. Konya, Aksaray, Niğde gibi şehirlerin yoksullaşması,
  II. kervansarayların önemini yitirmesi,
  III. liman kentlerinde ticaretin eski önemini kaybetmesi
  sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


  7. Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması üzerine uçlardaki Türkmenler serbest bir şekilde hareket etmeye başladılar. Moğol istilasından sonra bu beylikler bağımsız hâle gelmiştir.

  Buna göre,
  I. Anadolu'da merkezî otorite sarsılmıştır.
  II. Anadolu'da siyasi birlik dağılmıştır.
  III. Anadolu Selçuklu devleti tamamen dağılmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  8. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelen Türkmen aşiretleri Anadolu Selçuklu egemenliğinin sarsılması üzerine beylikler kurmuşlardır.
  Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Anadolu ticaret yollan üzerindedir.
  B) Malazgirt savaşı Türkmenleri Anadolu'ya
  yerleştirmek için yapılmıştır.
  C) Anadolu Moğol istilasına uğramıştır.
  D) Anadolu Türk birliği bozulmuştur.
  E) Türkmenler Anadolu'nun güvenliğini sağlamıştır.

  9. Anadolu Selçuklularında vilayetlere vali olarak gönderilen hükümdar çocuklarının eğitilmesinden Atabeyler sorumluydu.
  Atabeylerin,
  I. siyasal,
  II. hukuksal,
  III. ekonomik

  yetkilerinden hangilerinin kısıtlanması, doğrudan merkezî otoritenin güçlendirilmesine yöneliktir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


  10. Anadolu Selçuklularının,
  I. Suğdak limanını almaları,
  II. tüccar aileleri liman kentlerine yerleştirmeleri,
  III. Alanya'da tersane inşa etmeleri
  etkinliklerinden hangileri ticareti geliştirme amacına yöneliktir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  11. Anadolu Selçukluları zamanında tüccarların konakladıkları kervansarayların daha çok Orta Anadolu bölgesinde yoğunlaşması bu bölgenin,
  I. coğrafi engellerinin az olması,
  II. ticaret yollarının keslşiminde yer alması,
  III. doğal zenginlere sahip olması özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  12. Karamanoğlu Mehmet Bey, Farsça konuşan Selçuklu devlet adamlarına ve Mogollara tepkisini göstermek için Türkçe'yi resmî dil ilan etmiştir.
  Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?

  A) İslamiyet Anadolu'da yayılmıştır.
  B) Türk dili ve edebiyatına verilen önem artmıştır.
  C) Arapça ve Farsça tamamen önemini yitirmiştir.
  D) Egemenlik anlayışı değişmiştir.
  E) Eğitim ve kültür hayatında ikilikler yaşanmıştır.  13. Selçuklular zamanında Anadolu'da Antalya, Konya, Sivas, Kayseri şehirlerine yabancı uyruklu ailelerin yerleştiği görülmüştür.
  Bu durum Anadolu'nun,
  I. siyaset,
  II. kültür,
  III. ticaret
  konularının hangilerinde önemli bir potansiyele sahip olmasının sonucudur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  14. Anadolu'daki Türklerde ilk kez Danişment-li hükümdarı Gümüştekin Gazi, kısa bir süre sonra da Selçuklu hükümdarı I. Mesut para bastırdılar. Basılan bu ilk paralar bakırdı. II. Kılıç Arslan zamanında gümüş para, XIII. yüzyılda ise altın para basılmıştır.
  Para yapımında kullanılan madenlerin zaman içinde farklılık göstermesi aşağıdaki-lerden hangisinde yaşanan değişiklikten kaynaklanır?

  A) Siyasi ve kültürel yapı
  B) Devletin ekonomik gücü
  C) Kültürel etkileşim
  D) Doğal kaynaklar
  E) islami anlayış

  15. Kösedağ Savaşı'ndan sonra,
  I. Anadolu'da siyasi birlik bozuldu.
  II. Anadolu'da tarım ve ticaret hayatı dur-gunlaştı.
  III. Anadolu Selçukluları, Mogollara vergi vermeye başladı.
  IV. Anadolu Selçukluları, Mogollara bağlı bir devlet hâline geldi.
  Kösedağ Savaşı'nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri "bağımsız devlet" düşüncesiyle çelişmektedir?

  A) Yalnızl B) Yalnız IV C) I ve II
  D) II ve III E) III ve IV


  16. Anadolu Selçukluları zamanında bazı Türk aileleri Anadolu'nun dışında Kırım, Kıbrıs ve Suriye'ye göç etmişlerdir. Türk ailelerinin bu davranışı,

  I. Anadolu'daki nüfusun artması,
  II. Türklerin yönetimde geri planda kalması,
  III. Türklerin ticaret yapmayı öğrenmesi durumlarından hangileriyle ilgilidir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


  17. Anadolu Selçuklularının,
  I. üzerinde insan tasviri olan paralar bastırmaları,
  II. saray bahçelerine heykel diktirmeleri,
  III. sanatçılara maddi imkânlar tanımaları
  gibi etkinliklerden hangileri dinî taassubun etkisi altında kalmadıklarını gösterir?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III  18. Selçuklular zamanında Anadolu'daki zanaatkarlar lonca denilen gruplara ayrılmışlardır.
  Bu durum,

  I. zanaatkarların devlet korumasına alındığı,
  II. loncaların siyasi hayata yön verdiği,
  III. zanaatkarların dayanışma içinde olduğu
  yargılarından hangilerini doğrulamaktadır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
  CEVAPLAR
  1.D 2. D 3. C 4. A 5. D 6. C 7. D 8. D 9. A 10. E 11. B 12. B 13. C 14.B 15. E 16. C 17. 18. C 2. Acil

  Türkiye Tarihi İle İlgili Sorular ve Cevaplar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder