+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Karışık Dilekçe Örnekleri -2- Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Karışık Dilekçe Örnekleri -2-
  Karışık Dilekçe Örnekleri -2-

  İflasın Kapanmasına Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi


  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Ticaret Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVACI : İflas İdaresi Adına
  Adı ve Soyadı
  Tebligat Adresi
  DAVALI : Hasımsız
  DAVA KONUSU : İflasın kapanması kararı
  AÇIKLAMALAR :
  1-Müflis borçlunun iflas masasına giren tüm borçlarının dağıtımı yapılarak alacaklılara ulaştırılmıştır. Bu hususta düzenlenen rapor ektedir.
  2-Dağıtım listesi ektedir. İflasın kapanması şartları oluşmuştur. İflasın kapanmasına karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 254 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle davamızın kabulü ile iflasın kapanmasına karar verilmesini iflas idaresi olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz. …/…/…

  İflas İdaresi Adına
  Adı ve Soyadı
  İmza

 2. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Temyize Cevap Dilekçesi
  Esas No: /
  Karar No: /

  YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİNE
  Sunulmak Üzere
  ERZİNCAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

  TEMYİZE CEVAP VEREN
  SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : …
  TEMYİZE CEVAP
  SEBEPLERİ :
  1- İddia makamının temyizi yerinde değildir ve isabetsizdir. Çünkü savcılık makamının zamanaşımı konusundaki temyizi usul ve yasaya aykırıdır. Türk Ceza Kanununun 403/1. maddesinde öngörülen suçun cezasının alt sınırı 10 yıl üst sınırı 20 yıl olup, TCK. 102/3’e giren zamanaşımı süresine tabidir. Çünkü Türk Ceza Kanununun 102/2 de cezanın asgari haddinin TCK. 102/2 de cezanın asgari haddinin 20 yıl ve üzeri olması halinde zamanaşımı süresi 15 yıl olarak düzenlenmiştir.
  2- Olayımızda ise cezanın asgari haddi on yıl, azami haddi 20 yıl olup; cezanın asgari haddi 20 seneden başlamadığı için 102/3 e göre zamanaşımı süresinin dolduğuna dair karar verilmesi yerindedir. Çünkü müvekkilin 05.04.2004 de tahliye olduğu günden beri zamanaşımını kesici herhangi bir işlem yapılmamıştır.
  HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 297 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : İddia makamının usul ve yasaya aykırı olan temyiz talebinin reddi ile mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

  Temyize cevap veren sanık vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza

 3. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  İcra Dairesi Tarafından Teslim Edilen Yere Haksız Müdahale Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  ERZİNCAN
  ŞİKÂYETÇİ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı (Açık Kimliği)
  Adres
  SUÇ : İcra dairesi tarafından teslim edilen yere haksız müdahale
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Davalı hukuka aykırı olarak sahibi bulunduğum taşınmaza müdahale etmiştir. Bu müdahalenin önlenmesi için Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesine açmış olduğum müdahalenin önlenmesi davası sonuçlanmış ve davalı aleyhine müdahalenin men’ine karar verilmiştir.
  2- Mahkeme kararı kesinleştikten sonra Erzincan İcra Müdürlüğünün 2007/… esas sayılı dosyası ile müdahale men edilmiş ve taşınmaza bir daha müdahale etmemesi hususunda muhatap uyarılmıştır. Buna rağmen …/…/… tarihinde şüphelinin taşınmazıma yeniden müdahale ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bu müdahalenin önlenmesi için müracaat etme zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Tanıklar ve her tür delil.
  Tanıklar: Adı ve Soyadı-Adres; Adı ve Soyadı-Adres.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 309, 342 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, mahkeme kararına istinaden yapmış olduğu müdahale Erzincan İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ile müdahaleden men edilen kişinin aynı yere haksız olarak yapmış olduğu müdahale nedeni ile cezalandırılması için kamu davası açılmasını şikâyetçi olarak arz ve talep ederim. …/…/…

  Şikâyetçi
  Adı ve Soyadı
  İmza


 4. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Yetki İtirazına Cevap Dilekçesi
  Dosya Esas: /
  Duruşma Günü: //
  ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİNE
  YETKİ İTİRAZINDA CEVAP
  VEREN DAVACI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Yetki itirazına cevap
  TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Eşimle aramızdaki anlaşmazlık neticesinde Erzincan’da bulunan evimizi terk ederek Ankara’da bulunan ailemin yanına yerleştim. Bu evlilik kesin olarak bitti. Artık eşime dönmeyeceğim. Bundan sonra Ankara’da bulunan ailemin yanında yaşayacağım.
  2- Türk Medeni Kanununun 168. maddesinde belirtilen boşanma davasının davacının ikametgâhı mahkemesinde açılabileceği hükmünden hareket ederek davayı Ankara Aile Mahkemesinde açmış bulunmaktayım. Benim Erzincan’a gitmem ve dava açmak mümkün değildir. Bundan sonra yerim ailemin yanı ikametgâhım da ailemin oturduğu yer olan Ankara ili, Aşağı Ayrancı Meneviş Sokak No: …/… olan evdir. Bundan dolayı davayı Ankara’da açmış bulunmaktayım.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 189 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davayı kanuna göre yetkili mahkemede açmış bulunduğumdan davalının yetkisizlik itirazının reddine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Cevap veren davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza 5. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  ERZİNCAN
  ŞİKÂYET EDEN
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  SANIK
  (BORÇLU) : Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : Nafakaya ilişkin karara uymama
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  KONUSU : Nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılması istemidir.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatı) ile vermiş olduğu karara istinaden Erzincan 1. İcra Müdürlüğünün 2007/… esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine ilamlı icra takibinde bulundum. İcra emri …/…/… tarihinde borçluya tebliğ edildi.
  2- Borçlu bu güne kadar nafaka borcunu ödemedi. Bana komşularla haber göndererek hiçbir zaman nafaka ödemeyeceğini, kendisinden nafaka almamın mümkün olmadığını şifahi olarak bildirmiştir. İcra ve İflas Kanununun 344. maddesi gereğince, borçlunun cezalandırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 344 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılmasını ve yargılama giderlerinin borçluya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Şikâyet Eden (Alacaklı)
  Adı ve Soyadı
  İmza


 6. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Muvafakat Bildirme Dilekçesi
  Dosya Esas No: …/…
  Duruşma Günü: …/…/…
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  MUVAFAKATİNİ
  BİLDİREN
  MURİS MİRASÇISI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  DAVACI : Kendine asaleten, Ş. M.’ye velayeten
  Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALILAR : Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres.
  TALEP KONUSU : Muvafakat beyanı sunulması
  AÇIKLAMALAR :
  1- Annemin davalılar aleyhine açtığı mülkiyetin tespiti davasına ben de muvafakat ediyorum. Haklı davanın kabulünü talep ediyorum. Davaya konu evi babam şu anda muris olan A. R. M. yaptırmıştır. Ben, evin yapıldığı zaman ilkokul 1. sınıfa gidiyordum ve arsayı dedemle babam birlikte para koyarak almışlardı. Çünkü annem ve babam evlendikten sonra dedem Celal ile birlikte yaşamışlar, hatta birlikte para kazanmışlar bu arsayı birlikte almışlar ve tapu dedemin adına kayıtlanmıştır.
  2- Ben, bu ev yapılana kadar dedemlerle birlikte davaya konu taşınmazda, aynı bahçe içinde oturdum, daha sonra da davaya konu taşınmazın içindeki ilk evde kaldık. Daha sonra dedem, babam ve diğer çocuklarından gizlice ölü amcam ve davalıların murisi bulunan Ş. M.’ya hibe etmiştir. Dedem Celal, bu taşınmazı babam ve amcam Şevki arasında paylaştırmış, öndeki ev arsasının amcam Şevki’ye, arkadaki ev ve bahçesini de babamın olacak şekilde bizim bu evi yaptırmamızda vesile olmuştur.
  3- Dedemin bu arsanın tapusunun tamamını amcama bağış yolu ile devrettiğini babam dâhil bizler bilmiyorduk. Babam da tapunun tamamının kardeşime geçtiğini bilmeden dedemin ön ayak olması ile bu evi yapmıştır. Bu durumu babamın evi yaptırmasından sonra öğrendik. Evin yapım tarihi olan 1988 den beri evi biz kullandık. Yengem Fidan, bu evi gizliden sattırmaya çalışmakta, hatta Erzincan’daki Dağ Emlak’a verdiğini etraftan duyduk.
  4- Amcam Şevki, Almanya da yaşamış olup, Türkiye’ye izne gelip gidiyordu. 1998 yılında da vefat etti. Ne kendisi, nede ailesi bu taşınmazı hiç kullanmadılar. Arkadaki evi de biz yapmıştık ve biz kullandık, halende ailece kullanmaya devam ediyoruz. Davalılar bu taşınmazı gizlice satarak bize zarar vermeye çalışmaktadırlar. Bu yüzden de annemin açtığı davanın kabulünü ben de istiyorum.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle annemin açtığı davaya muvafakatimin kabulünü saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

  Muvafakat bildiren vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza 7. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği
  Esas No: /
  .. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  ANKARA
  SAVUNMAYA CEVAP
  VEREN (DAVACI) : Adı Soyadı – Adresi
  VEKİLİ : Av. Adı Soyadı – Adresi
  KARŞI TARAF (DAVALI) : .. Vergi Dairesi Müdürlüğü
  VEKİLİ : Av. Adı Soyadı – Adresi
  KONU : .. Vergi Dairesince kesilerek // tarih ve .. cilt, .. sıra no.lu ibranameyle bana tebliğ edilen kaçakçılık cezası kesme işleminin iptali için açtığım ve esas numarası yukarıda belirtilen davaya ilişkin vergi dairesinin verdiği savunmaya cevaplarımdan ibarettir.
  TEBLİĞ TARİHİ : Savunma dilekçesinin tebellüğ tarihi yazılır
  OLAYLAR : 1- ..
  2- ..
  3- ..
  CEVAPLARIMIZ
  A) USUL YÖNÜNDEN : 1- ..
  2- ..
  3- ..
  B) ESAS YÖNÜNDEN : 1- ..
  2- ..
  3- ..
  SONUÇ VE İSTEM : Tarh edilen vergi ile kesilen cezanın yukarıdaki açıklamalarım doğrultusunda iptaline, yargılama giderinin (ve varsa ücreti vekaletin) karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla dilerim. //

  Davacı/Vekili/Yasal Temsilcisi
  Tarih – Adı ve Soyadı – İmza 8. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Davaların Ayrılması İstemi Dilekçesi
  Dosya Esas: /…
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVALARIN AYRILMASI
  İSTEMİNDE BULUNAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Davaların ayrılması
  AÇIKLAMALAR :
  Müvekkilim adına mahkemenizde açmış olduğumuz boşanma davası ile birlikte edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde malların tasfiyesini de istemiştik. Boşanma konusunda tarafların her ikisinin de istekli ve anlaşmış olmalarına rağmen, mal rejimleri ile ilgili konu nedeni ile davanın uzun bir süre sonuçlanmayacağı anlaşıldığından, ihtilaflı olan mal rejimleri ile ilgili konunun ayrı bir dava halinde görülmesi için davaların ayrılmasını talep ediyoruz.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 96 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava dosyasının ayrılarak boşanma davasının ayrı, mal rejimlerinin tasfiyesine ilişkin davanın ayrı ayrı görülmesi hususunda karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza 9. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  İlçe İdare Kurulu Kararının İptali ve Yeniden Maaş Bağlanması İstemi
  SİVAS İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  Gönderilmek Üzere
  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  DAVALI : Üzümlü Kaymakamlığı/ERZİNCAN
  DAVA KONUSU : İptal
  TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Benim maddi durumum iyi olmaması nedeni ile Devletten yaşlılık aylığı almakta iken, aldığım bu maaş, adıma kayıtlı gayrimenkul mal olduğu gerekçesi bu aylık usul ve yasaya aykırı bir şekilde 2005 yılından beri kesilmiştir. Kesilen bu aylığın tekrar bağlanması için 01.05.2007 tarih 111 sayılı dilekçe ile Üzümlü Kaymakamlığına yaptığım başvuru Üzümlü İlçe İdare Kurulunun 26.04.2006 tarih 177 sayılı kararı ile red edilmiştir. Bu ret kararı da bana 05.05.2007 tarihinde bana tebliğ edilmiştir.
  2- Bu ret kararı usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki; ret kararının gerekçesi olan adıma kayıtlı tarlalar kuru tarla olup ekilecek vasıfta değillerdir. Yine bu tarlaları ben ve eşimin yaşlılığı nedeni ile ekip, biçememekteyiz. Yine ben eşimle birlikte yaşamaktayım ve ikimizin de herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Benim yeşil kartım da maddi durumumun iyi olmadığını göstermektedir. Bu tarlaları ekip geçimizi sağlamaya ne bebenim, nede eşimin sağlığı elvermemektedir. Tüm bu nedenlerle maaşımın kesilmesi ve yeniden bağlanmaması işlemi usul ve yasaya aykırıdır.
  DELİLLER : 01.05.2007 tarih 111 sayılı başvuru dilekçem, Üzümlü İlçe İdare Kurulunun 26.04.2006 tarih 177 sayılı ret kararı, tapular vs. deliller.
  HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle almakta olduğum yaşlılık aylığının kesilmesi üzerine tekrar bağlanması için 01.05.2007 tarih, 111 sayılı dilekçemin İlçe İdare Kurulunca reddine dair 26.04.2006 tarih 177 sayılı kararın iptaline ve tarafıma yeniden maaş bağlanmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza


 10. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi
  Dosya Esas: /…
  SULH CEZA MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN
  (ŞÜPHELİLER) : Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı
  Adres
  MÜDAFİİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : …
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  TALEP KONUSU : Tutuklama kararının kaldırılması.
  İTİRAZ NEDENLERİ :
  1- Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/… Sorgu numaralı dosyası ile 18.06.2007 tarihinde müvekkilim hakkında tutuklama kararı verilmiştir.
  2- Tutuklamanın yasal koşulları mevcut olmadığı halde, müdafii bulunduğum sanık hakkında tutuklama kararı verilmiş olması usul ve yasaya açık aykırılık teşkil etmektedir.
  3- Şüphelilerin ikametgâhları bellidir. Deliller toplanmıştır. Dolayısıyla delilleri karartma imkânı bulunmamaktadır.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle tutuklu müvekkil E. Ö. hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak, bihakkın veya kefaletle salıverilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Tutuklamaya İtiraz Edenlerin
  Müdafii Avukat Adı ve Soyadı
  İmza+ Yorum Gönder


dilekçeye cevap örneği,  dilekçe cevap örneği,  şikayet dilekçesine cevap örneği,  dilekçeye cevap örnekleri,  karışık dilekçe örnekleri,  cevap dilekçesi örneği