+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Kamu hizmetlerine girme hakkı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Kamu hizmetlerine girme hakkı
  Kamu hizmetlerine girme hakkı

  A. Hizmete girme

  MADDE 70. – Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
  Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.
  B. Mal bildirimi
  MADDE 71. – Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.
  V. Vatan hizmeti
  MADDE 72. – Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.
  VI. Vergi ödevi
  MADDE 73. – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
  Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
  Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
  Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
  VII. Dilekçe hakkı
  MADDE 74. – (Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
  (Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
  Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  kamu hizmetlerine girme hakkı bu ülkede yaşayan herkesin hakkı olup herkesin yararlanabileceği haklardır buna engel olan her kimse suç işlemede bulunur.
+ Yorum Gönder


kamu hizmetlerine girme hakkı,  kamu hizmetine girme hakkı,  kamu hizmetlerine girme hakkı nedir,  kamu hizmetine girme hakkı nedir,  kamu hizmetine girme hakki nedir,  kamuya girme hakkı