+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda görevi kötüye kullanma suçu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Cevap: görevi kötüye kullanma suçu

  Eylemin diğer özel suçları oluşturması
  Görevi kötüye kullanma suçu genel hüküm, diğer ifade ile yardımcı hü-küm mahiyetindedir. Bu sebeple öncelikle eylemin hususi bir suçu oluştu-rup oluşturmadığı araştırılmalıdır. Bu suçlar evrakta sahtekarlık, rüşvet, zimmet, irtikap, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, keyfi muame-le (TCK.228,243,245), keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma (TCK.181.), usulsüz evlenme akdi yapmak (TCK.237.), 3182 sayılı banka-lar yasasına muhalefet, ihkak-ı hak, 1163 sayılı yasanın ek-2/2 maddesine muhalefet, 237 sayılı yasanın 16. maddesini ihlal, firar veya firar tehlikesi-ne neden olmak (TCK.305.), memuriyet sırrının açıklanması (TCK.229,364,365) göreve toplu olarak gelmemek veya görev yerini terk etmek (236), suçu yetkili mercilere bildirmemek (TCK.235.) v.s olabilir.
  Ayrıca eylem özel yasada açıkça tarif edilmiş olabilir. Bu halde görevi kötüye kullanma suçundan bahsedilemez. Örneğin 3298 sayılı yasanın 4/6.maddesine göre, yönetmelikte verilen kontrol görevlerini yerine getir-meyen muhtarlar ve diğer kolluk kuvvetleri hakkında onbin liradan elli bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.
  Sanığın muhafaza ve sorumluluğu altındaki incirleri personele yedirdiği, misa-firlerine ikram ettiği, evine incir, sünger, zeytinyağı götürdüğü anlaşılmış olmasına göre eylemin zimmet suçunu oluşturduğu nazara alınmadan, görevi kötüye kul-lanma suçundan hüküm kurulması.
  Bu madde ancak yasada yazılı hallerden başka şekilde memurların görevlerini kötüye kullanma suçlarına uygulanabilecek genel hüküm mahiyetindedir. Bir o-layda uygulanabilecek iki hükümden özel nitelikte olan, genel nitelikte olana ta-kaddüm eder. Bu sebeple köy orta malını köye gelir temin etmek amacı ile olsa da ekip biçen muhtarın eylemi TCK. 513. maddeye uyar.
  Avukat olan sanığın yakınan Hacıdan SSK.na olan prim borçlarının ödenmesi amacıyla aldığı çeki ciro ederek, karşılığında aldığı parayı ihtiyaçlarında kullanmaktan ibaret eylemi TCK.510. maddede yazılı suçu oluşturur.
  Asli görevi cezaevine sokulması yasak olan cep telefonunu buraya sokmamak olan cezaevi infaz koruma memuru sanığın, hükümlüye verilmek üzere cep telefo-nu alıp sonra bunu inkar etmesinin görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluş-turmayacağı, sanığın açıklanan eyleminin TCK.nun 503. maddesinde tanımlanan dolandırıcılık suçunu oluşturabileceği düşünülmeden hüküm kurulması hatalı-dır.
  Hastaneye getirdiği hükümlüyü lokantaya götüren ve başka yere gitmesine izin veren ceza ve koruma baş memuru olan sanığın eylemi TCK. 305/1 maddesine u-yan suçu oluşturur.
  Avukat olduğunu söylemesine karşılık yakınanın karakolun gözaltı kesiminde tutulup tutulmadığı, gözaltına alınmışsa ağır cezalık bir eylemle suçlanıp suçlan-madığı, eylemin temel hüküm niteliğindeki TCK.181.maddesine uyup uymadığı araştırılmalıdır. Veya TCK.228. maddeye uyup uymadığı.
  Belediye kalem memuru olan sanığın yetkisi olmadığı halde plan değişikliği yaptırabileceğinden bahisle borç senedi almaktan ibaret eylemi dolandırıcılık su-çunu oluşturur.
  Köy muhtarının ölüm olayını süresi içerisinde nüfus idaresine bildirmeyip ara-dan uzun süre geçtikten sonra, sonraki bir tarihte ölmüş gibi ilmühaber düzenle-mesi görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.
  Görevin kişilere karşı kötüye kullanılması halinde TCK. 228. madde-sinde yazılı suç oluşur.
  TCK.nun 240 ve 228. maddeleri görevde yetkiyi kötüye kullanma suçlarını ce-zalandırmıştır. İki suç arasındaki ayırım yetkinin kötüye kullanılması sonucu kişi-lerin yada görevlilerin haklarının çiğnenip çiğnenmediği öğesinde düğümlenmek-tedir. Eğer böyle bir hak çiğneme yada zarar söz konusu ise eylem özel ve asıl hü-küm olan TCK. 228. maddesine, tersi durumda aynı yasanın daha genel ve yar-dımcı nitelikte olan 240. maddesine girecektir.
  Sanık köy muhtarının icra memuru tarafından gönderilen satış ilanını yerine getirip, duyurunun yapıldığına ilişkin belgeyi göndermemekten ibaret eyleme gö-revi savsama niteliğindedir.
  Devlet memurlarının bir şahıs veya diğer bir memur hakkında görevini yasaya aykırı biçimde kötüye kullanmak suretiyle bulunduğu keyfi işlem, eğer doğrudan doğruya kişiye yönelip bir hakkın zarara uğramasına neden olmuşsa TCK. 228. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur.
  Komiser ve polis memuru olan sanıkların, trafik denetimi yaparken katılana 2802 sayılı yasanın 88 maddesi hükmüne rağmen peşin idari para cezası uygula-mak için ısrarlı davranışları TCK.228.maddede yer alan suçu oluşturur.
  Köy muhtarı sanığın taraflar Almanya da olduğu halde hazır göstererek nikah işlemi yapması sahte evrak tanzimi suçunu oluşturur. TCK.339 madde gereğince işlem yapılmalıdır.(4.C.D. 1.6.1984 tarih ve 3977- 4325 sayılı karar)
  Tanıdığı abonelerden topladığı elektrik faturaları üzerinde sahte, veznede tahsil ettiklerinde ise görevli veznedara ait tahsil edildi kaşesini basarak abonelere geri veren aldığı paraları mal edinen bu faturaların tahsilat bölümlerini tahsil edilmiş gibi kapatan, kurumda kalan örneklerini yok eden tahsilat yetkisi olmayan abone memuru sanığın eyleminin aldatıcılık yeteneğinin bilirkişi tarafından saptanması halinde eylemi TCK.nun 342. maddesine uyan suçu oluşturur.
  Üyelikten çıkarma kararının ana sözleşmeye aykırı olup olmadığı, aykırı ise ey-lemin 1163 sayılı yasanın 16 ve ek 2-2 maddelerine uyup uymadığı tartışılmalıdır.
  Bazı dosyaların sanıkları olan müştekilerden, para cezaları ile posta ve keşif masrafı olarak bir miktar paranın ödenmesi gerektiğini söyleyerek, memuriyet sıfatını kötüye kullanmak suretiyle kanunen ödenmesi gerekmeyen bu paraların ödenmesi hususunda onları ikna edip, kendilerinden makbuzsuz yada düzenlediği makbuzdaki meblağlardan daha fazla paralar alarak haksız çıkar sağlayan zabıt katibi sanığın eylemleri, zincirleme biçimde ikna yoluyla yiyicilik suçunu oluştu-rur. Görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun unsurları yoktur.
  Banka şubesinde mevduat servis şefi olarak çalışırken, dört banka mudisinin hesapları müsait olmadığı halde değişik şubelerden para çekmelerini sağlayacak biçimde sorulan provizyonlara olumlu cevaplar vererek, mudilerin para çekmele-rine olanak sağlayan provizyona yetkili memurun eylemi, basit zimmet suçunu oluşturur. Eylemde görevi kötüye kullanma suçunun unsurları yoktur.

  Cevap: görevi kötüye kullanma suçu frmacil sayfa 2iki Cevap: görevi kötüye kullanma suçu

 2. Hakim
  Devamlı Üye
  görevi kötüye kullanma işinde çalışan bir memurun görevini yasal işler dışında başka bir durumda kullanması durumuna denir.




+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12