+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Aihm Başvuru Dilekçesi Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Aihm Başvuru Dilekçesi Örneği
  Aihm Başvuru Dilekçesi Örneği

  Aihm Başvuru Dilekçe

  REQUETE  APPLICATION  BAŞVURU

  presentee en application de l'article 34 de la Convention europeenne des Droits de l'Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Reglement de la Cour
  under Article 34 ofthe European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 ofthe Rules ofCourt
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. ve Mahkeme İç Tüzüğü'nün 45 ve 47. maddeleri uyarınca sunulmuştur.
  IMPORTANT: La presente requete est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations. This application is aformal legal document and may affectyour rights and obligations. Bu başvuru hukuki bir belgedir ve hak ve yükümlülüklerinizi etkileyebilir.  -2-
  I - LES PARTIES
  THEPARTIES TARAFLAR
  A. LE REQUERANT/LA REQUERANTE
  THEAPPLICANT BAŞVURUCU
  (Renseignements â fournir concemant le requerant/la requerante et son/sa representant(e) eventuel(le)) (Fiil in the follovning details ofthe applicant and the representative, ifany) (Başvurucu ve varsa temsilcisi hakkında verilmesi gereken bilgiler)
  1. Nomdefamille AKTÜRK---------------------------- 2. Prenom(s) .
  Surname First name (s)
  Soyadı Adı:MEHMET
  Sexe:ERKEK masculin/ Sex: male/Cinsiyeti: erkek- 3. Nationalite 4. Profession .
  Nationality TURKISH / Occupation
  Milliyeti TÜRK / Mesleği ÇİFTÇİ
  5. Date et lieu de naissance 01\01\1960----------------------------
  Date andplace of birth
  Doğum tarihi ve yeri
  6. Domicile YENİŞEHİR MAH. PINAR APT. NO:32 ŞANLIURFA
  Permanent address
  İkametgahı
  7. Tel. N° 0414 313 28 35------------------------------------
  8. Adresse actuelle (si differente de 6.) .-----------------------------
  Present address (if differentfrom 6.) Şu anki adresi (6'da belirtilen ikametgahından farklı ise)
  9. Nom et prenom du/de la representant(e)*S.N.B--------------------------
  Name of representative *
  Temsilcinin adı*
  10. Profession du/de la representantfej AVUKAT--------------------------
  Occupation of representative LAWYER
  Temsilcinin mesleği
  11. Adresse du/de la representant(e
  Address of representative
  Temsilcinin adresi ATAKÖY MAH.ORKİDE APARTMANI NO:12 BAKIRKÖY\İSTANBUL
  12. Tel.N°0535 791 91 91-------------------------FaxN°
  B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
  THEHIGH CONTRACTING PARTY YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF
  (Indiquer ci-apres le nom de l'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requete est dirigee) (Fiil in the name ofthe State(s) against which the application is directed) (Aşağıda başvurunun hangi devlet aleyhine yöneltildiğini belirtiniz) 13. REPUBLIC OF TURKEY
  * Si le/la requerant(e) est represente(e), joindre une procuration signee par le/la requerant(e) en faveur du/de la representant(e). A form of authority signed by the applicant should be submitted ifa representative is appointed. Eğer başvurucu temsil ediliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve başvurucunun imzasını taşıyan bir Yetki Belgesi ekleyiniz.

  -3-


  II - EXPOSE DES FAITS
  STA TEMENT OF THE FACTS
  OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA (Voir chapitre II de la note explicative)
  (See Par t II ofthe Explanatory Note) (Açıklayıcı Not'un II. Bölümüne bakınız)
  14.

  Müvekkilim Mehmet Aktürk’ün oğlu maktül Baran Aktürk 1980 doğumlu bir Türk vatandaşıydı ve Şanlıurfa ilinin Hilvan ilçesinde ikmamet etmekteydi.Baran Aktürk 13 nisan 2007 tarihinde güvenlik güçleri tarafından alınan bir ihbar üzerine yapılan opresyonda öldürülmüş ve yaşam hakkı ihlal edilmiştir.Operasyonun ayrıntıları aşağıda düzenlenmiştir:
  OLAYLAR:

  1)Güvenlik güçleri 13 Nisan 2007 tarihinde saat:20:00’da aldıkları bir ihbar üzerine müvekkilim Mehmet Aktürk’ün oğlu maktül Baran Aktürk ‘ün evine örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle ani bir silahlı operasyon düzenlemişlerdir.

  2)Olay günü kapının önüne gelen ve kapıyı çalan güvenlik güçleri daha sonra evin içinden bir el silah sesi duymuşlar ve bunun üzerine kapıdan 20 el kalaşnikof ile ateş etmişlerdir.Bu sırada kapının arkasında duran Baran Aktürk ‘de olay yerinde güvenlik güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlar sonucu hayatını kaybetmiştir.Ve bu durum yapılan incelemeler sonucunda anlaşılmıştır.

  3)Olay sonrasında evde yapılan incelemlerde Baran Aktürk ‘ün tabancasını temizlerken evden bir el silah sesi geldiği anlaşılmış ve evde 1tane boş kovan ve 1 adet tabanca bulunmuştur.Ayrıca Baran Aktürk güvenlik güçlerine karşı herhangi bir saldırıda bulunmadığıda yapılan incelemeler sonucunda anlaşılmıştır.

  4)Olay sonrasında operasyonda görevli olan polis memurları haklarında 1 Mayıs 2007 de Şanlıurfa 1.Ağır Ceza Mahkemesi ‘de 2007/310 esas sayılı kararı ile olay sırasında kişiler devletin memuru olarak görev yaptıklarını ve silah sesi sonucu meşru müdafaa hakkının doğduğunu ve bu hakkı kullandıkları gerekçesini ileri sürmüşler ve bu gerekçelerde mahkeme tarafından kabul edilmiş güvenlik güçleri beraat etmişlerdir.Yargıtay 5. Ceza Dairesi’de bu gerekçeleri uygun bularak kararı onamışve nihai karara ulaşılmıştır.  -4-
  III - EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS Â V APPUI
  STATEMENTOFALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANTARGUMENTS
  BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞME VE PROTOKOL İHLALLERİ İLE İDDİALARIN DAYANAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
  (Voir chapitre III de la note explicative)
  (See Partili ofthe Explanatory Note) (Açıklayıcı Not'ta III. Bölüme bakınız)
  15.
  Olay Türkiye Cumhuriyeti iç hukuk mevzuatına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır.Bunlar şöyle ki:
  1)Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 17. maddesinde şöyle belirtilmiştir:
  Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı
  MADDE 17. – Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
  Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.
  Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.
  (Değişik: 7.5.2004-5170/3 md.)Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.
  Denilerek yaşam hakkının anayasada güvence altına aldığı görülmektedir.


  2)Türk Ceza Kanunun 81 ve devam maddelerinde de kasten adam öldürmenin suç olduğu açıkça belirtilmiştir.bunlar şöyle:
  Kasten öldürme
  MADDE 81. - (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
  Nitelikli hâller
 2. Asel
  Bayan Üye

  MADDE 82. - (1) Kasten öldürme suçunun;
  a) Tasarlayarak,
  b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
  c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle,
  d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
  e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
  g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla,
  i) Kan gütme saikiyle,
  j) Töre saikiyle,
  İşlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır
  Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
  MADDE 83. - (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.
  (2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;
  a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
  b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,
  Gerekir.
  (3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

  3)A.İ.H.S’nin 2.maddesinde şöyle denilmiştir:
  1. Herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez.
  2. Öldürme, aşağıdaki durumlardan birinde kuvvete başvurmanın kesin zorunluluk haline gelmesi sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlali suretiyle yapılmış sayılmaz:
  a) Bir kimsenin yasadışı şiddete karşı korunması için;
  b) Usulüne uygun olarak yakalamak için veya usulüne uygun olarak tutuklu bulunan bir kişinin kaçmasını önlemek için;
  c) Ayaklanma veya isyanın, yasaya uygun olarak bastırılması için.

  denilerek yaşam hakkının korunması ve hangi durumların meşru müdafa kapsamına girdiği belirtilmiştir.

  Sonuç olarak yaşanan olayda müvekkilim Mehmet Aktürk’ün hem T.C iç hukuk mevzuatına göre hemde taraf olunan uluslarası sözleşmede belirtlmiş olan yaşam hakkının ihlal edildiği görülmektedir.

  Olayda A.İ.H.S ve iç hukuk mevzuatındaki belirtildiği gibi bir meşru müdafaa hakkını doğuran bir durum gerçekleşmemiştir ve bu durum Türk Ceza Kanunu 25 maddesinde de belirtilen meşru müdafaa kapsamına girmemektedir.Evden 1 el gelmiş olan ateş sesi güvenlik güçlerinin hayatında her hangi bir tehlike yaratmamıştır ve silah sesinin maktül Baran Aktürk silahını temizlerken geldiği anlaşılmıştır. Ancak güvenlik güçleri buna rağmen orantısız bir güç kullanımı sonucu Baran Aktürk’ü öldürerek yaşam hakkını ihlal etmişlerdir.
  Meşru savunma ve zorunluluk hâli
  MADDE 25. - (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.
  (2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

  Ayrıca güvenlik güçleri evin içinden gelen 1 el ateş sesinden sonra bir operasyonda asıl yapılması gereken gaz bombası kullanarak v.b uygulamalarla kişiyi etkisiz hale getirme durumu mevcutken,bunun yerine 20 el ateş ederek ölçülülük ilkesine aykırı hareket ederek Baran Aktürk’ün ölümüne sebep olmuşlardır.  -5-
  IV - EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
  STATEMENTRELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION SÖZLEŞME'NİN 35. MADDESİNİN 1. FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
  (Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille separee, les renseignements demandes sous les
  points 16 â 18 ci-apres)
  (See Part IV ofthe Explanatory Note. Ifnecessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheetfor each separate
  complaint)
  (Açıklayıcı Not'un IV. Bölümüne bakınız. Her şikayet için, gerektiğinde ayrı bir sayfa kullanarak, aşağıda 16'dan 18'e kadar numaralanmış alt
  bölümlerde istenen bilgileri veriniz)
  16. Decision interne definitive (date et nature de la decision, organe - judiciaire ou autre - l'ayant rendue) Final decision (date, court or authority and nature of decision) Nihai karar (kararın tarihi, niteliği, Kararı veren merci -adli veya diğer-)
  Yargıtay 5. Ceza Dairesi 10 mayıs 2007 tarihinde 2007/385 esas sayılı kararıyla yerel mahkemenin dayanmış olduğu gerekçeleri haklı bularak kararı onamıştır.
  17. Autres decisions (enumerees dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque decision, sa date, sa nature et l'organe -judiciaire ou autre - l'ayant rendue)
  Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each ofthem) Diğer kararlar (tarih sırasına göre her kararın tarihi, niteliği ve karan veren merci -adli veya diğer- belirtilmelidir)
  Şanlıurfa 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1 mayıs 2007 tarihinde 2007\310 esas sayılı kararıyla polislerin devlet görevlisi olduğunu ve olayda meşru müdafaa hakkının doğduğu gerekçesiyle güvenlik güçlerini beraat ettirmiştir.

  18. Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas ete exerce?
  Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? Ifso, explain why
  you have not used it.
  Başvurmadığınız başka bir çözüm yolu var mı ? Eğer varsa, nedir ve neden bu yola başvurulmadı?


  Bavurulmayan herhengi bir çözüm yolu bulunmamaktadır.İç hukuk yolları tamamen tüketilmiştir.  -6-

  V - EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQUETE
  STATEMENTOF THE OBJECT OF THE APPLICATION BAŞVURUNUN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
  (Voir chapitre V de la note explicative)
  (See Part V of the Explanatory Note) (Açıklayıcı Not'un V. Bölümüne bakınız)
  19. Müvekkilim Mehmet Aktürk ‘ün oğlu Baran Aktürk haksız bir şekilde kasten öldürülmüştür.Bu nedenle hakkaniyete uygun olarak maddi 70.000 Euro ,uğranmış olunan bu haksız durumdan dolayı yaşanmış üzüntü ve keder sebebiyle 50.000 Euro manevi ; ayrıca avukatlık ve mahkeme giderleri olan 20.000 Euro ödenmesini arz ederim.
  VI - AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE L'AFFAIRE
  STA TEMENT CONCERNING OTHER INTERNA TIONAL PROCEEDINGS
  DİĞER ULUSLARARASI MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ USULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA (Voir chapitre VI de la note explicative) (See Part VI of the Explanatory Note) (Açıklayıcı Not'un VI. Bölümüne ilişkin açıklama)
  20. Avez-vous soumis a une autre instance internationale d'enquete ou de reglement les griefs enonces dans la presente requete? Si oui, fournir des indications detaillees a ce sujet.
  Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? Ifso, givefull details.
  Bu başvurunuzdaki şikayetlerinizi başka bir uluslararası makama sundunuz mu ?Eğer sunduysanız, bu konuda ayrıntılı bilgi veriniz.

 3. Asel
  Bayan Üye
  A.İ.H.M’den başka herhangi bir makama başvurulmadı.  -7-  VII. PIECES ANNEXEES
  LIST OF DOCUMENTS  (PAS D'ORIGINAUX,  UNIQUEMENT DES COPİES ;  PRIERE DE N'UTILISER NI AGRAFE,  NIADHESIF, NI LIEN D'AUCUNE SORTE)  (NO ORIGINAL DOCUMENTS,  ONLY PHOTOCOPIES,  DO NOTSTAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)
  BELGELER LİSTESİ  (BELGELERİN ASLI DEĞİL  SADECE ÖRNEKLERİ  GÖNDERİLMELİDİR.  BELGELERİ ZIMBALAMAYINIZ,  YAPIŞKAN BANTLA VEYA  HERHANGİ BİR BAŞKA MADDE İLE  BİRBİRİNE BAĞLAMAYINIZ.)
  (Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les decisions mentionnees sous eh. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les
  copies necessaires, et, en cas d'impossibilite, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas etre obtenues. Ces documents ne vous seront pas
  retournes.)
  (See Part VII ofthe Explanatory Note. Include copies of ali decisions referred to in Parts IV and VI above. Ifyou do not have copies, you should
  obtain them. Ifyou cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
  (Açıklayıcı Not'un VII. Bölümüne bakınız. Yukardaki IV ve VI. alt bölümlerde belirtilen bütün kararların örneğini ekleyiniz. Eğer bu belgeler
  elinizde yoksa temin ediniz. Eğer temin edemiyorsanız bunun nedenini açıklayınız.Gönderdiğiniz belgeler size geri verilmeyecektir.)  21.


  YETKİ BELGESİ
  a)
  b)
  c)  -8-
  VIII - DECLARATION ET SIGNATURE
  DECLARATION AND SIGNATURE BİLDİRİM VE İMZA
  (Voir chapitre VIII de la note explicative) (See Part VIII of the Explanatory Note) (Açıklayıcı Not'un VIII. Bölümüne bakınız)
  22. Je declare en toute conscience et loyaute que les renseignements qui figurent sur la presente formüle de requete sont exacts.
  / hereby declare that, to the best ofmy knowledge and belief the information I have given in the present application form is correct. Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım dahilinde beyan ederim.
  Lieu/P/ace/Yer: İSTANBUL
  Date/Dafe/Tarih:1 HAZİRAN 2007


  (Signature du/de la requerant(e) ou du/de la representant(e))  (Signature of the applicant or of the representative)  (Başvurucunun veya temsilcinin imzası)  S.N.B  EUROPEAN COURT OF HUMAN RİGHTS
  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
  A U T H O R I T Y (YETKİ BELGESİ)

  Aşağıda imzası olan ben,
  Mehmet AKTÜRK,YENİŞEHİR MAH. PINAR APT. NO:32 ŞANLIURFA(name and address of applicant) (başvuranın adı ve adresi)

  Bu belge ile aşağıda adı belirtilen kişi ya da kişilere yetki veriyorum :
  S.N.B, ATAKÖY MAH.ORKİDE APARTMANI NO:12 BAKIRKÖY\İSTANBUL (name and address of representative) (temsilcinin adı ve soyadı, adresi)

  Bu kişi ya da kişiler beni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ve Avrupa İnsan
  Hakları Sözleşmesi’ne göre yapılabilecek her türlü usul işleminde Sözleşme’nin
  34. maddesine göre
  TÜRKİYE’ye karşı (respondent State) (savunmacı hükümetin adı)

  1 HAZİRAN 2007 tarihinde (ilk mektup tarihi) yaptığım başvuruda temsil edecektir.


  İSTANBUL/TÜRKİYE, 1 HAZİRAN 2007 (place and date)(yer ve tarih)


  Mehmet AKTÜRK(signature of the applicant) (başvuranın imzası)
  Yukarıda belirtilen başvurucuyu temsil etmeyi kabul ediyorum.  (signature of representative) (temsilcinin imzası)

  S.N.B

+ Yorum Gönder