+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Rüşvetin Ekonomik Analizi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Rüşvetin Ekonomik Analizi nedir
  Rüşvetin Ekonomik Analizi nedir

  Rüşvetin Ekonomik Analizi Hakkında Bilgi


  Rüşvetin doğmasında iki yoldan söz edilebilir:
  Bunlardan birincisi arz-talep dengesizliği, ikincisi
  ise arzın bir elde toplanmasıdır.

  Bir kaynağın kullanışı sırasında bir bürokrata
  rantın doğabilmesi için arzın yani kaynağın talepten
  az olması gerekmektedir. “Eğer talep arzdan büyük
  ise bir rant doğacaktır ve arz fırsatlara olan
  talepten ne kadar küçükse rant o kadar büyük
  olacaktır. Bu rantın bir kısmının fırsatlara
  ilişkin dağıtım kararını veren bürokrat alacaktır.
  Burada rantı başka deyimle rüşveti, aynı zamanda
  marjinal kullanıcının vermeye razı olduğu miktar
  oluşturacaktır. Marjinal kullanıcının vermeğe razı
  olduğu miktar, kullanıcının varlık durumunun ve bu
  fırsatı kullanmadaki etkinliğinin fonksiyonudur.
  Öyle ise bir toplumsal sistemde rüşvetin varlığı,
  güçlü grupların toplum kurallarının dışına
  çıkabilmelerinde ö-nemli bir kanal haline
  gelmektedir” (Tekeli,!. Şaylan,G. 1974:101).

  Rüşvetin oluşmasında ikinci yol, arz talep
  dengesinden bağımsız, karar yetkisine sahip olan
  kişinin keyfi tutumuyla arzın tümünü kullanmaya
  açmaması nedeniyle oluşturduğu suni ortamdan dolayı
  rant sağlamaya yönelik davranışından ortaya
  çıkmaktadır. Bu durumda rüşvet, karar vericinin
  temel şartı haline gelmiştir. Bu gelişmenin en vahim
  boyutu, rüşvet olgusunun toplumsal performansı
  kısıtlayıcı bir nitelik almaya başlamasıdır.

  Rüşvetin yaygınlaşmasında temel neden yasaklar ve
  kısıtlamalardır. Belirli kişi ve/veya kurumlara
  belirli faaliyetlerin yasaklanması veya kısıtlanması
  durumunda rüşvet kaçınılmaz sonuçtur. Ayrıca
  piyasaya girişin sınırlı olması, piyasa ile ilgili
  tam bilginin toplanamıyor olması ya da üretim
  faktörleri üzerinde özel mülkiyetin olmaması da
  rüşvetin oluşmasına zemin hazırlar.

  İki tarafın katılımı ile gerçekleşen rüşvet,
  ekonomik bir transferdir. Rüşvetin oluşması için
  “rüşvet veren tarafından, rüşvet alana” hediye, para
  ve sair menfaatler temin veya vaad edilmelidir.
  “Burada en genel anlamı ile, her çeşit menfaat bahis
  konusudur. Menfaati, yalnız maddi şeylerle
  sınırlamak doğru değildir. Memuru herhangi bir
  şekilde usulsüzlüğe sevkedecek her çeşit vasıta
  menfaat sayılmalıdır” (Mumcu, A. 1969:13-14).
  Rüşvet, karar yetkisini elinde bulunduran kamu
  yetkilisinin karar pozisyonundan doğan bir ranttır.
  Rüşvet bir rant olduğundan bir değer yaratılmamakta,
  gelir transfer edilmektedir. Ancak buradaki
  transfer görünür piyasa ekonomisi içerisinde
  gerçekleşmemektedir. Bu nedenle hem yasa ve
  normlara aykırı olarak oluşturulan piyasa, hem de bu
  piyasada oluşan fiyat gayrimeşrudur.

  Rüşvetin oluşması için gerekli koşullar ekonomik bir
  modelle açıklanacak olursa, rüşvet veren ve rüşvet
  alan için geçerli olan denklem aşağıdaki gibi
  formüle edilebilir:

  Rüşvet Veren: (l-p)Rv = pCv + İMv + RM Rüşvet
  Alan: (l-p)Ra

  = pCa + İMa + FM

  p= Rüşvet eylemi sonucunda yakalanma olasılığı Ra ve
  Rv =Rüşvetten elde edilecek kazanç

  Ca ve Cv =Rüşvet veren ya da alan için uygulanacak
  ceza

  İMv ve İMa = Rüşvet veren ve alan için işlem
  maliyeti

  RM = Rüşvetin parasal miktarı

  FM = Fırsat Maliyeti

  Fonksiyondaki işlem maliyeti (İM), bilgi toplama ve
  risk alma maliyetlerinden oluşmaktadır. Rüşveti
  veren açısından katlanılan işlem maliyeti devlet
  memurunun rüşvet alıp almadığının tespiti ve
  ödenmesi gereken rüşvet miktarının belirlenmesidir.
  Rüşveti alan devlet memuru için işlem maliyeti ise,
  rüşvet verenin gerçekten rüşvet vermeye niyetli
  olduğu ve kendisine bir “komplo” düzenlenmediğinin
  tespitidir.

  Yukarıdaki denklem tamamen ekonomik varsayımlar
  altında incelendiğinde, yani işlem maliyeti ve
  fırsat maliyeti gibi unsurlar ihmal edildiğinde,
  kamu görevlisinin rüşvet alma olasılığı, yakalanma
  olasılığı, elde edilecek kazanç ve verilecek ceza
  ile ilişkilidir.

  Bir ülkede tüm rüşvet olaylarının yakalanması
  olasılığı olmadığından (hiçbir rüşvet olayının
  yakalanmaması durumu da siyasal ve yasal sistemin
  çökmüş olduğunun göstergesi olduğundan), yakalanma
  olasılığı (P), sıfırdan büyük, birden küçük bir
  sayıdır.(0

  şeklindeki ilişki yardımı ile açıklanabilir. Bu oran
  l’den az ise rüşvet alınmaz, fazla
  ise olasılık yüksektir.
  Oranın l’e eşit olması durumu ise kayıtsızlık
  durumudur, yani kamu görevlisi rüşveti alıp
  almamakta kayıtsızdır.

  Bu orandan hareketle şu tespit yapılabilir:(R)
  değişkeni, yani rüşvetten elde edilecek kazanç
  (rüşvet miktarı) için devletin yapabileceği fazla
  bir şey yoktur. Ancak (c), yani cezai müeyyideler ve
  özellikle (p), yani yakalanma olasılığını artırmak
  suretiyle devlet, rüşvetle etkin mücadele edebilir.

  Rüşvet alan memurun hesaba katması gereken bir başka
  maliyet unsura ise, fırsat maliyeti (FM) olarak
  tanımlanan maliyettir. Devlet memuru rüşvet almakla
  artık “dürüst” bir kesime ait olmaktan çıkacak ve
  memuriyet yaşantısı boyunca başka tekliflerle karşı
  karşıya kalabilecektir. Memur burada takdir hakkını
  kullanır. Takdir hakkı, bürokratın kendisince
  yozlaştırılmaya müsait yumuşak karnıdır. Fırsat
  maliyeti içerisinde düşünülmesi gereken bir diğer
  unsur sorumluluktur. Bürokratın kime karşı sorumlu
  olduğu sorusu, rüşvetin oluşmasında memurun vicdanı
  ve üst makamlarla olan diyalogu açılımını
  beraberinde getirir.

  Rüşvet piyasası genellikle monopol piyasasına
  benzetilir. Monopol gücünün varlığı, karşı tarafın
  sömürülmesine yol açar. Tarafların güçlü olması,
  fiyatın oluşmasında önemli etkendir. Rüşvet alacak
  olanın çok güçlü olması, fiyatın extrem bir değerde
  gerçekleşmesine neden olabilir. Buna göre;

  Rüşvet = Monopol Gücü + Takdir Hakkı – Sorumluluk

  ilişkisi
  yardımıyla açıklanabilir.

  Monopol gücün yüksekliği ile takdir hakkının
  genişliği rüşvet derecesi üzerinde doğrudan olumsuz
  etki yaparken, sorumluluk yolsuzluğu azaltıcı yönde
  bir etki gösterir. (Bkz.Klitgaard, 1991, Sali-Ünal
  1997)
 2. Acil

  Rüşvetin Ekonomik Analizi nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder