+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Rüşvetin Etkileri nelerdir , rüşvetin etkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Rüşvetin Etkileri nelerdir , rüşvetin etkisi
  Rüşvetin Etkileri nelerdir

  Yeraltı ekonomisinin önemli bir unsuru olan
  rüşvetin hem gelişmekte olan ülkelerde hem de
  gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmış olması, rüşvetin
  etkilerini tartışmaya açmıştır. Az sayıda da olsa
  bu araştırmalar ve bulgular sonucu farklı görüşler
  ortaya çıkmıştır.

  Bazı araştırmacılara göre rüşvetin olumlu
  etkisinden bile bahsetmek olanaklıdır. İleri
  sürülen bir görüşe göre rüşvet; kamu çalışanları
  için parça başına alınan ek bir ücret gibi etki
  yapmakta ve doğrudan yapılan bir ödeme olması
  nedeniyle görevliyi daha istekli kılmaktadır.
  Rüşvet veren ise karmaşık bürokratik engelleri
  kolayca ve hızla aşabilmektedir. Yine bir başka
  araştırmaya göre; rüşvet bürokratik kırtasiyeciliği
  “by pass” etme olanağı oluşturarak iktisadi
  kalkınmayı hızlandırmaktadır. Rüşveti olumlu
  değerlendiren bir diğer o-lumlu görüşe göre ise,
  otokratik yönetimden demokratik yönetime geçiş
  sürecinde rüşvet ve yolsuzluklarda artış
  kaçınılmazdır. Bunun nedeni ise yeni yönetimde de
  devam eden eski kurumlardır. Marcos sonrası Fili-pinler’de,
  Komünizm sonrası Rusya’da, bağımsızlık sonrası
  Afrika’nın pek çok ülkesinde, rüşvet toplayan
  birimler ortadan kalktığı için, onları ikame eden
  çok sayıda bağımsız rüşvet toplayan birim,
  etkinliğin düşmesine yol açmıştır (Detaylar için
  Cingi 1994).

  Rüşvet konusunda olumlu bakış getiren bu birkaç
  çalışmanın yanı sıra, ağırlık rüşvetin olumsuz
  yönüne işaret etmekte ve ekonomik kalkınmanın
  engellendiği sonucuna varmaktadır.

  Rüşvetin olumsuz birçok etkisinin yanı sıra (belki
  de en önce), evrensel, dokunulmaz ve eşitlik içinde
  kullanılması gereken “insan haklan ve özgürlükleri”
  alanını kısıtladığı unutulmamalıdır. Rüşvet,
  demokraside tüm bireylerin “eşitliği” ilkesini
  ortadan kaldırmaktadır. Rüşvet, öncelikle kamu
  mallarına ve olanaklarına eşitlik içinde ulaşabilme
  ilkesini ters-yüz etmekte ve böylece kamusal
  makamları, küçük bir grubun, hak ve yetkilerin
  gerçek sahibi olan halkın elinden aldığı bir tür
  ayrıcalıklı yerlere dönüştürmektedir.

  Rüşvet, “eşitlik” ilkesinin zedelenmesinin yanı
  sıra, yasal otoriteye karşı duyulan saygıya büyük
  zarar verir. Bu saygı eksikliği yeni yeni sorunların
  ortaya çıkmasına neden olur. Siyasi otorite halkın
  desteğinden yoksun kalır; hükümet ile vatandaşlar
  birbirine yabancılaşır.

  Rüşvet; ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmeyi tahrip
  etmektedir. Gerek ülke ölçeğinde, gerekse dünya
  genelinde gelir dağılımı dengesizlikleri veya
  bölgeler arası kalkınmışlık farklılıklarına yol
  açmaktadır.

  Rüşvetin ekonomik maliyeti oldukça yüksektir. Rüşvet
  nedeniyle öncelikle kamu yatırımlarının maliyeti
  artmaktadır. Ayrıca ekonomik belirsizlik
  pekişmektedir. Rüşvet, ekonomide kaynakların
  verimli bir şekilde kullanımım sekteye uğratmakta,
  uzun vadeli yerli ve yabancı yatırımları
  frenlemekte, rant sağlamaya yönelik faaliyetler
  teşvik edilmekte, sektörel öncelikler ve teknolojik
  tercihler olumsuz yönde etkilenmektedir. Rüşvet
  olgusu birçok şirketi resmi sektör dışına itmekte,
  böylece kayıtdışı ekonomi büyümekte ve büyük vergi
  kayıplarına yol açmaktadır.

  Ayrıca
  çok sayıda kamu idaresine rüşvet verildiğinde,
  artan rüşvet tutarı yatırım yapma olanaklarım
  daraltmaktadır. Bunun yanı sıra rüşvet gizlilik
  gerektirdiğinden, yatırımlar ülke ekonomisi
  açısından en uygun projeler yerine, gizliliğe en
  uygun alanlara yönelmekte ve kaynak dağılımı
  etkinliği bozulmaktadır.

  Ülkeler arası karşılaştırmaların sonuçlarına göre;
  rüşvetin yaygın olduğu birçok ülkede eğitim ve
  sağlık harcamalarından çok, büyük alt yapı
  yatırımları harcamalarına öncelik verilmektedir.
  Ayrıca regrasyon analizlerinin sonuçlarına göre;
  rüşvet katsayısının azaltılması (rüşvetin daha az
  yaygın olması) milli gelirin ve kişi başına düşen
  gelirin artmasına olumlu katkılar sağlamaktadır (Mauro
  1996).

  Türkiye’de rüşvete yol açan nedenlerin etki
  dereceleri konusunda yapılan bir araştırma sonucuna
  göre; ezbere dayanan eğitim sistemi ve kalabalık
  kamu görevlileri (bürokrasi) en önemli faktörler
  olarak gösterilmektedir. Beyaz Nokta Vakfı’nm
  rüşvet konusu ile ilgili çalışmasında kalabalık kamu
  kadrolarının düşük ücrete ve verimsizliğe,
  verimsizliğin ise ezbere dayalı eğitim sisteminden
  kaynaklandığı vurgulanmaktadır.

  Aşağıda, Uluslararası Saydamlık Kurumu’nun
  hazırladığı Uluslararası Yolsuzluk Sıralaması yer
  almaktadır. Bu sıralamada Türkiye 22. sıradadır.

  1
  Nijerya 19. Bolivya 37. Hong Kong

  2
  Pakistan 20. Arjantin 38.Japonya

  3
  Kenya 21. İtalya 39. Avusturya

  4
  Bengladeş 22. Türkiye 40. A.B.D.

  5
  Çin 23. İspanya 41. İsrail

  6
  Kamerun 24. Macaristan 42. Almanya

  7
  Venezuela 25. Ürdün 43. İngiltere

  8
  Rusya 26. Tayvan 44. İrlanda

  9.
  Hindistan 27. Yunanistan 45. Avustralya

  Kaynak: 1996 Transparency International Corruption
  Perceptions Index

  Rüşvet, listeden de görüldüğü gibi evrensel bir
  sorundur. Bu sorun, az gelişmiş ekonomilerde,
  demokrat ve şeffaf olmayan sistemlerde kendini daha
  açık göstermektedir. Gelir dağılımının bozukluğu,
  yoksulluk, ekonomik ve siyasal istikrarsızlığın
  fazla olduğu ülkelerin bu listede üst sıralarda
  olması şaşırtıcı olmamalıdır.

  Aşırı kamu müdahaleleri, bürokraside liyakat yerine
  ganimet sisteminin uygulanması, kamu sektörünün rant
  dağıtıyor olması rüşvetin yaygınlaşmasında önemli
  unsurlardır. Nitekim, rüşvetin minimum seviyede
  olduğu 15 ülke incelendiğinde etkin işleyen
  bürokrasinin,
  demokrasinin gelişmiş
  olmasının, kitle kültürünün yüksek olmasının
  katkısı yadsınamaz.

  Rüşvet konusunda bakanlarını, üst düzey
  bürokratlarını, askeri personelini Yüce Divan’da ya
  da bağımsız mahkemelerde yargılayabilmiş, suçu sabit
  görülenleri mahkum edebilmiş, demokratik hukuk
  devleti olma yolunda sürekli çaba sarfeden
  Türkiye’nin ise bu listede üst sıralarda yer alması,
  daha atılması gereken çok ciddi adımların varlığının
  göstergesidir.

  Rüşvete karşı alınacak önlemlerin özü, rüşvet
  olasılığını azaltmaya yönelik olmalıdır. Rüşvette
  bulunan taraflara ağır yasal yaptırımların
  öngörülmesi, rüşvetin riskini ve maliyetini
  yükselteceğinden, rüşvet olasılığı azalacaktır.
  Ayrıntılarda farklılık olmakla birlikte, günümüzde
  hemen hemen tüm ülkelerde rüşvet (ve zimmet) ceza
  yasalarında düzenlenmiştir. Türk Ceza Yasasında da
  “Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler”
  başlığında rüşvet suçları (md. 221-227)
  düzenlenmiştir, ancak etkinliği kamuoyu vicdanında
  şüphelidir.
 2. Acil

  Rüşvetin Etkileri nelerdir , rüşvetin etkisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder