+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Kurum Teftişi Raporu nasıl hazırlanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kurum Teftişi Raporu nasıl hazırlanır
  Kurum Teftişi Raporunun Hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar  Teftiş Kurulu Başkanlığı teftiş edilen kurumlarla ilgili olarak geçmişten günümüze kadar edindiği deneyimler ışığında geliştirdiği yöntemler yanı sıra birçok raporlama usulüne de denemiştir. Teftiş yapılırken müfettişler, belirleme ve kanaatlerini bir metin haline getirerek föyler oluştururlar. Raportör müfettişlerden föyleri toplayarak raporları hazırlar. Teftiş edilen eğitim kurumlarının amaçları yapıları, türleri ve etkinlikleri ayrı olmasına karşın düzenlenen “Genel Denetim” raporları aşağıdaki kısımlardan oluşturulur.

  1- Kurumu tanıtıcı bilgiler ile genel denetim raporu olduğunu gösterir başlık,
  2- Giriş, görev emri: Denetim onayı, denetlemenin yapıldığı tarih,
  3- Maddi durum: Kurumun fiziksel durumu ve var olan kaynakların kullanılması,
  4- Büro işleri: Bürokratik işlemlerin usulüne uygun olarak yapılma durumu,
  5- Hesap ve ayniyat işleri: Kurumda yapılan harcamalar, gelir ve giderler, ayniyat ile ilgili işlemler,
  6- Öğrenci işleri: Öğrenci hizmetleri ile ilgili işlemler ve kurallara uygunluğu,
  7- Öğretim işleri: Kurumda yürütülen öğretimle ilgili hizmetlerin durumu,
  8- Eğitim çalışmaları: Kurumda yapılan eğitim etkinliklerinin durumu,
  9- Öğretmenler kurulu çalışmaları: Okuldaki genel sınıf ve zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları alınan kararlar ve uygulama durumu,
  10- Döner sermaye çalışmaları: Kurumda döner sermayesi varsa işletilme durumu,
  11- Pansiyon hizmetleri: Kurumda pansiyon varsa iaşe ve ibate işlemleri,
  12- Genel denetimin değerlendirilmesi: Denetim sırasında ve sonunda yapılan toplantılarda görüşülen hususlar ile yapılan öneriler, alınan önlemler,
  13- Personelin değerlendirilmesi: Öğretmenlerin dışında kalan yönetici, uzman ve diğer personelin değerlendirilme sonuçlarının özetleri,
  14- Kurumun ihtiyaçları, teklifler: Denetleme sonunda varılan kanaatler doğrultusunda, gerekçeli olarak bütçe, malzeme ve personel ihtiyaçları ile karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli teklifler,
  Teftiş edilen kurumların özelliklerine göre başka bölümler veya bu bölümlerde alt
  başlıklar açılarak durum değerlendirilmeleri yapılabilir.

  Okullarda yapılan kurum teftişi sonunda hazırlanan rapor esas alınarak Okul teftiş defterine yazılacak “Teftiş Tebliği” hazırlanır. Bu tebliğde raporun özeti ve okul müdürüne yapılan öneriler yer alır.
  Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan genelgede, genel denetim sonunda rapor hazırlanırken dikkat edilecek bazı esaslar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  1- Raporların yazımında yazım kuralları, imla ve noktalama işaretlerine özen gösterilir. Raporlarda olumlu konular kısaca ifadelendirildikten sonra, olumsuz ve geliştirilmesi gereken hususlar açıklanır.
  2- Denetimde müfettişler tarafından düzenlenen föyler rapörder olarak görevlendirilen
  müfettişte toplanır.
  3- Rapörtör okulun genel denetim rapor taslağını hazırlar ve gruptaki müfettişlerce her yönü ile değerlendirildikten sonra raporun yazılmasını sağlar. Denetim raporlarının Teftiş Kurulu Başkanlığında kalacak nüshasının son sayfasının sol alt köşesine adını ve unvanını yazarak imzalar.
  4- Rapor bölümlerinin sonunda, her bölüm ayrı ayrı değerlendirilerek derecelendirme yapılır. Bölümlerin başarı dereceleri toplamının ortalaması okulun genel başarı derecesini ifade eder.
  5- Raporun Genel Değerlendirme bölümünde, bir önceki genel denetimde belirlenen eksiklik ve aksaklıkların giderilme durumu belirtilir.
  6- Denetlenen okullarda görevli yöneticiler ve diğer personelin yeterlik durumları ve çalışmaları değerlendirilerek her biri için iki örnek ”Personel Değerlendirme Formu” düzenlenir.
  7- Hazırlanan denetim raporu, Teftiş Kurulu Başkanlığına üç örnek olarak sunulur. Birinci ve ikinci nüshasında yer alan “Genel Değerlendirme” ve “Yöneticilerin Değerlendirmesi” bölümlerine okula gidecek nüshada yer verilmez.
  8- Genel denetim raporu ile ekindeki diğer belgeler disketiyle birlikte başkanlığa sunulur.

  İlköğretim kurumlarında kurum teftişi yapıldıktan sonra yönetici ve öğretmenler için düzenlenen teftiş formlarındaki bilgiler dikkate alınarak Kurum Teftiş Raporu üç nüsha olarak düzenlenir. Teftişe katılan müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından imzalanır ve bir hafta içinde Başkanlığa sunulur. Başkanlıkça incelenen raporların bir nüshası sicil dosyasına saklanmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, bir nüshası da ilgili kuruma gönderilir. Üçüncü nüsha Başkanlıkça saklanır.

  Kurum teftiş tebliği hazırlanır ve müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından imzalanarak teftiş defterine yapıştırılır. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  kurum teftiş raporu hazırlanırken bütün müfettişlerden genel bilgi bakımından bir rapor alınır ve bu rapor doğrultusunda hazırlanmaya çalışılmaktadır.
+ Yorum Gönder