+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Cumhurbaşkanı Ve Başbakanın Görevleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhurbaşkanı Ve Başbakanın Görevleri Nelerdir
  cumhurbaşkanı ve başbakanın görevleri nelerdir söylermisiniz
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cumhurbaşkanı Ve Başbakanın Görevleri


  Başbakanın Görevleri Nelerdir?


  (1)Başbakan, bakanlıklar arası işbirliğini, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlar.

  (2) Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek, Bakanlar Kurulunun çalışma düzenini ve disiplinini sağlamak ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

  (3) Başbakan, Bakanlar Kurulunun programından ve uygulanmasından veya önemli bir politika girişiminden, Cumhuriyet Meclisine karşı sorumludur.

  (4) Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder. Cumhurbaşkanı gerekli gürdüğü hallerde veya Başbakanın istemi üzerüne Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir. Cumhurbaşkanı oy kullanamaz.

  (5) Başbakan, resmi görevleri dışında başka bir iş yapamaz; Devletin ve kamu kuruluşlarının herhangibir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez.

  Başbakanın maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.

  (6) Başbakan bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.


  cumhurbaşkanın görevleri nelerdir  a) Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri

  1. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak,

  2. TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak,

  3. Kanunları yayımlamak,

  4. Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermek,

  5. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halko*yuna sunmak,

  6. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM İçtüzüğünün, tü*münün ya da belirli hükümlerinin Anayasa'ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,

  7. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.

  b) Yürütme ile İlgili Görev ve Yetkileri

  1. Başbakan'! atamak ve istifasını kabul etmek,

  2. Başbakan'ın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

  3. Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek veya Bakan*lar Kurulu'nu, başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

  4. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

  5. Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

  6. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvveti eri'nin Başkomu*tanlığını temsil etmek,

  7. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,

  8. Genelkurmay Başkanını atamak,

  9. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,

  10. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek,

  11. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağa*nüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

  12. Kararnameleri imzalamak,

  13. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

  14. Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atamak

+ Yorum Gönder