+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Hukuk devletinin ingilteredeki tarihsel gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Hukuk devletinin ingilteredeki tarihsel gelişimi
  Hukuk devletinin ingilteredeki tarihsel gelişimi


  Hukuk devleti fikir ve sisteminin ortaya çıkışının tarihsel gelişimi ile ilgili olarak değineceğimiz ilk ülke "İngiltere" olacaktır. İngiltere'de devletin kendi kendini kayıtladığı ilk belge; İngiltere tahtına oturanların ülkeyi adalete, var olan hukuk kurallarına uygun olarak yöneteceklerine, İngiliz halkını zamanla bütün özgürlüklerine kavuşturacaklarına ilişkin içtikleri ant olan ve 1215 yılında kabul edilen "Magna Carta Libertatum"dur .Magna Carta ile "Kral" bir nebze olsun sınırlandırılmış ise de, iktidarın özünde bulunan "kayıtlama kabul etmeme" özelliği nedeniyle bir süre sonra mutlak monarşi devrine yeniden dönülmüştür. Ancak aynı şey, diğer taraf, yani özgürlüklerini ve haklarını otoriteden almak için mücadeleye girişen, üstelik bunu bir kez başararak, bunun olabileceğini kanıtlamış taraf, yani yönetilenler için de geçerliydi. Bu kesim de ilerleyen yüzyıllar boyunca boş durmamış ve arada kabul edilen bildirgelerle kamu özgürlükleri alanında önemli kazanımlar elde edilerek otoritenin bağıtlanması perçinlenmiştir .Bütün bu belgelerin ortak amacı, bir yanda politik özgürlüğü, yani Parlamentonun haklarına kralın saygı duymasını sağlamak, öte yandan kamu özgürlüklerini etkili bir biçimde garanti altına almaktır. Bu belgeler, kesin bir ideolojiye rastlanmayan somut metinlerdir. Etkinlikleri hiçbir zaman gözden kaçırılmayan ve temel amaçları İngiliz yurttaşının bütün kurumlar karşısında korunması olan belgelerdir. Bu yüzden İngiliz belgelerinin yurt dışında büyük yankıları olmamış, bunlarla, daha çok garanti edilmiş bir hukuk güvenliği düşüncesi ortaya atılmıştır.İngiltere'de hukuk devletinin tarihsel gelişimi aktarılırken, konumuzla ilgili olarak İngiliz yargıçlarının tutumundan da bahsetmek gerekli bulunmaktadır. İngiliz özgürlük anlayışının doğup gelişmesinde ve özellikle korunmasında, İngiliz yargı organlarının rolü büyüktür. Yüzyıllardan beri başı dara düşen her İngilizin ilk işi hâkime başvurmak olmuştur. İngiliz, siyaset ve idare organlarından çok yargıcına güvenir. Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yargıçlar yarı memur durumda iken, İngiltere'de yargıçlık egemen bir kurum olarak kendini kabul ettirmiştir. Üstelik İngiliz yargıçları belirli ve zengin bir sınıftan geldikleri halde, kendi sınıfına bağlı kalmamışlar, geniş halk kitlelerinin yararına çalışmışlardır. Yargı organının diğer bir kolu olan avukatlar da kendi sınıflarına bağlı olmaksızın diğer sınıfların haklarını korumayı bilmişlerdir.Sonuç olarak belirtmek gerekirse; İngiltere'de demokrasiyi şatafatlı prensiplerle ilân etmek, sonra da bunları çeşitli istibdat şekillerini saklayan bir paravana olarak kullanmak yoluna başvurulmamıştır. İngiltere için demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri günlük hayata da uygulanan, yaşanan kurallar, yani bir yaşam şekli olmuştur. Toplumun içinden gelen bir itişle yerleşen bu yaşam biçimini ayakta tutabilmek için İngiliz hukuk düzeni; temsili (seçime dayanan) rejim, iki meclis sistemi, bölgesel idare, çok partili rejim, meşruti (anayasaya bağlı) hükümet gibi bir takım kurumları gerekli saymış, bütün bunlara, yasama-yürütme organları arasındaki dengeyi kurmaya çalışan hükümet sistemi de 18 nci Yüzyıl'da eklenmiştir.
 2. Acil

  Hukuk devletinin ingilteredeki tarihsel gelişimi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


ingilterede hukuk devletinin gelişimi