+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Devletin Sosyal Görevlerinin Sınırı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Devletin Sosyal Görevlerinin Sınırı
  Devletin Sosyal Görevlerinin Sınırı  Devletin sosyal görevlerinin sınırları ağırlıkla anayasalar üzerinden öteden
  beri tartışılan bir konudur. Bu nedenle devletin anayasal düzeyde tanımış olduğu
  ekonomik ve sosyal hakları ne ölçüde yerine getirmekle sorumlu olduğu, bir başka
  ifade ile ekonomik ve sosyal alanda devletin yüklendiği sorumluluğun sınırı önem
  kazanmaktadır. Ülkemiz uygulamasında 1982 Anayasası 65. maddesi de 1961
  Anayasa’sına paralel bir düzenleme getirmiştir.
  1982 Anayasası’nın ilk şeklinde “Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı”
  başlıklı 65. madde metni şöyleydi: “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa
  ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, mali
  kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.” 2001 yılında yapılan değişiklikle
  maddenin başlığı, “Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları” şeklinde
  değiştirilmiştir. Bunu yanı sıra madde metninde yer alan “ekonomik istikrarın
  korunmasını gözeterek” ibaresinin yerine, “bu görevlerin amaçlarına uygun
  öncelikleri gözeterek” ibaresi konulmuştur. Buna göre 1982 Anayasası “Devletin
  iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları” başlıklı 65. maddesi ile devletin sosyal ve
  ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına
  uygun öncelikleri gözeterek ve mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine
  getirebileceğini belirtmiştir.
  1982 Anayasası’nın 65. maddesinin gerekçesinde maddenin getiriliş sebebi
  şöyle açıklanmaktadır: “Anayasada yer alan sosyal ve ekonomik hakların Devlet
  tarafından gerçekleştirilmesi ancak mali kaynakların yeterliği ölçüsünde
  mümkündür. Mali kaynakların yeterliği Devletin kaynaklarını zorlamadan tabii bir
  sınır teşkil eder. Bu kaynakların zorlanması halinde ekonomik istikrarın bozulması
  mukadderdir. Ekonomik istikrarın bozulması ise, her şeyden önce Devletin ekonomik
  ve sosyal ödevlerinin aksaması sonucunu doğurur. Bundan ise, her şeyden önce bu haklardan yararlanacak olan şahıslar zarar görür. Madde, hiç kimseye Devletten
  sosyal ve ekonomik hakları gerçekleştirmesini isteme hakkı vermediğini, bu hakların
  devlete yüklenen ödevlerden ibaret olduğunu belirtmektedir
 2. Acil

  Devletin Sosyal Görevlerinin Sınırı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder