+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Efendimize (S.a.v) Büyü Yapılmışmıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Efendimize (S.a.v) Büyü Yapılmışmıdır
  Efendimiz'in Sihre Galebesi


  Efendimize (S.a.v) Büyü Yapılmışmıdır.jpg


  Büyü yoktur, inanmam, diyenlerin bir kısmı meseleyi dinî menşeli görüp, küfrün muktezası olarak reddeden inkarcılardır. Diğer kısmı ise hiçokumamış, duymamış ve dünyada olup bi*tenlerin farkına varamayanlardır.

  Kur'ân-ı Kerîm, karı ile kocanın arasını açan sihirden bah*setmekte ve Süleyman (as) ve Musa (as) zamanındaki sihir hadi*selerini tafsilatıyla anlatmaktadır.

  İkinci olarak: Bir yahudi (Lebîd İbnü-1 Esam) bizzat Efendi*miz (sav)'e sihir yapmıştı. Efendimiz (sav) belli bir ölçüde (Allah'ın müsaadesiyle ve bir hikmete binaen) tesirinde kalıp sıkıntı duy*maya başlayınca sahirin malzemeleri meleğin işaretiyle kuyu*dan çıkarılıp getirilmişti. Muavvizeteyn'in (Felâk ve Nâs Sûrele*ri) okunmasıyla da Allah (cc) tarafından tesiri yok edilmişti.

  Bir itirazcı, Efendimiz (sav)'e yapılan bu büyüyü kastederek "Peygamber, Felâk Sûresi'ndeki uyarıya kulak asmamış mı acaba? Sığınmamışmı? Yoksa Tanrı'ya sığınmış da büyü*nün etkisi karşısında O'nun Tanrı'ya sığınmasının etkisi birşeye yaramamış mı?" diyor. Böyle derken de şu gerçekleri gözardı ediyor:

  1) Cumhur-u müfessirine göre bu sûreler Efendimiz (sav)'e yapılan sihirden sonra inmiştir. Felâk ve Nâs sûrelerinin iniş se*bebiyle ilgili rivayetler de bu görüşü desteklemektedir.

  2) Efendimiz (sav)'e sihir yapılmasıne O'nun Allah'a sığın*madığıne de Allah'ın O'nun bu duasını cevapsız bıraktığı ma*nasına gelmez.

  Allah Resulü'nün (sav) bütün hareketlerinde, bir Ölçü ve denge vardır. O, cihanı fethedecek ordular sevkederken, bir karıncayı dahi incitmeme prensibini de daima korumuştur. Se*beplere tevessül etmiştir; ancak duayı da hiçbir zaman ihmal etmemiştir.

  Gece gündüz münacat ve inleme içinde geçen bir ömür görmek isteyen, Resûlullah (sav)'ın hayatına baksın. Baksın ve insanlık, duanın ne demek olduğunu, dua etmenin adabına ve duanın insana maddî manevî kazandırdıklarını görsün, ibret al*sın. Efendimiz (sav)'in bir gün içerisinde okuduğu duaları ve is*tiğfarı merak edip araştıranlar görecektir ki; duada da O'na ulaşmak mümkün değildir. Sanki O, (sav) hayatının her ânını dua ile geçirmiş gibidir. Bir insan başka hiçbir şey yapmasa ve sadece dua etse, bir ömrü dolduran duası, ancak Allah Resûlün'den nakledilen dualar kadar olabilir. Evet, Rasûlullah (sav) aksiyon adamıydı, muhakeme insanıydı, fakat ibadet ve duada da eşi benzeri yoktu.

  Efendimiz (sav)'e "O, meşhurdur" (Sihire mağlub olmuştur) demekle; "O'na sihir yapıldı da bu sihir def ve iptal edildi" demek arasında büyük fark vardır. Bu husustaki rivayetler; Efendimiz (sav)'in sihre mağlup olduğunu veya O'nun duasının icabetsiz kaldığını değil, bilakis Efendimiz (sav)'in mucizesi ola*rak sihre ve sihirbazlara galebesini haber vermektedir.

  Ayrıca bu sihir, Peygamberimiz (sav)'in aklına, kalbine, iti*kadına değil, ancak beşeriyet icabı O'nun mübarek vücud-u sa*adetlerine tesir etmiştir. Bu da arız olabilecek bazı hususlardan rahatsız olması şeklindedir. İşte bu anlatılan haberler de mües*sir bir sihre karşı, bir mucizeye delalet etmektedir.

  Hayata mal olmuş çok hadiseler ve misaller var ki bunların hepsi de sihirin tesirini göstermesi bakımından önemlidir. Me*selâ şu hatıra bu konuda kayda değer.

  "Ben geçen yıla kadar büyü diye birşeye inanmıyordum. Derken, akrabalarımdan biri delirdi. Nöbet geldiğin*de kaskatı kesiliyor ve gözlerini bir noktaya dikiyordu. Git*mediğimiz doktor ve hoca kalmadı. En son gittiğimiz yerde bu işlerle uğraşan kişi hastaya okudu ve daha başka şeyler yaptı. Dönüşte arabaya bindik ve o yakınımız hiç alışmadı*ğımız bir ses tonuyla 'Neredeyim ben, ne oldu bana? dedi. Şaştım kaldım ve ondan sonra inandım ki büyüo luyor*muş." 2. Fatma
  Administrator

  Bir yahudi peygamber efendimize büyü yapmış, efendimiz büyünün tesiri ile sıkıntı duymaya başlamış. Ve çok kısa süre içinde Muavvizeteyn'in okunmasıyla Allah (celle celaluhu), o musibeti Efendimiz'den defetmişti.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyet dinine göre büyü vardır ancak büyü yapmak , büyü bozmak ve büyü yaptırmak çok büyük bir günahtır . hatta büyünün yapılmaması gerektiği hem hadislerde hemde kuranı kerimdeki ayetlerde belirtilmiştir.
+ Yorum Gönder