+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Yapısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Yapısı
  İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Yapısı


  Bölge halkının önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlar. Başta buğday olmak üzere Türkiye'de en çok tahıl üretimi yapılan bölge İç Anadolu'dur. Bundan başka yetiştirilen başlıca tarla ürünleri şekerpancarı, patates, ayçiçeği, soğan, baklagiller ile fiğ başta olmak üzere yem bitkileridir. Pek fazla sebze yetişti-rilmeyen İç Anadolu Bölgesi'nde bağlar ile bahçeler oldukça geniş yer tutar. En çok üretilen meyveler üzüm ve elmadır.
  İç Anadolu Bölgesi'nde yaygın biçimde koyun ve keçi yetiştirilir. Değerli bir hayvan-sal ürün olan tiftiğin elde edildiği Ankara keçisi Ankara ve Konya illerine özgü bir keçi türüdür. Bölgede sığır da yetiştirilir.
  İç Anadolu Bölgesi'nde sanayi fazla geliş-memiştir. Sanayi kuruluşlarının bir bölümün-de tarımsal ürünler işlenir. Bunlardan başlıca-ları un ve unlu ürünler, şeker, içki ve dokuma fabrikalarıdır. Bölgenin büyük kentlerinde savunma ve demiryolu sanayisi dallarında etkinlik gösteren metalürji fabrikaları vardır. İç Anadolu Bölgesi'ndeki önemli sanayi kuru-luşlanndan biri de Kırıkkale ilindeki Orta Anadolu Rafinerisi'dir.
  Bölge yeraltı kaynakları bakımından ol-dukça zengindir. Bor, cıva, demir, linyit ve lületaşı yatakları işletilir. Lületaşı çeşitli turistik eşyaların yapımında kul-lanılır. Tuz Gölü'ndeki tuzlalar Türkiye tuz üretiminin bir bölümünü karşılar.
  Tarih boyunca ticaret ve askerlik açısından önem taşıyan yolların geçtiği bölgeden bugün de kara ve demiryolları geçer. Türkiye'nin çeşitli yörelerini ve kentlerini birbirine bağla-yan karayolları başta Ankara olmak üzere Sivas, Kayseri, Yozgat, Konya ve Eskişehir' de kavşak yapar. E-5 ve E-23 karayolları Ankara'da kesişir. İç Anadolu Bölgesi'nin neredeyse sınırlarını belirleyen demiryolları bölgeyi kuşatmış gibidir. Elmadağ ile Kırık-kale arasında önemli demiryolu kavşakların-dan biri olan Irmak İstasyonu yer alır. Anka-ra, Sivas, Kayseri ve Konya kentleri yakının-daki havaalanları bölgeyi ulusal ve uluslar-arası havayolu ulaşım ağlarına bağlar.
  İç Anadolu Bölgesi doğal ve tarihsel değer-ler açısından da oldukça zengindir. Bölgede, Hititler'den Osmanlılar'a uzanan zengin tarih içinde, çeşitli uygarlıklarca yaratılmış birçok arkeolojik kent ve tarihsel yapıt bulunmakta-dır. Bunlar arasında Alacahöyük, Boğazköy, Çatalhöyük ve Gordion arkeolojik açıdan önem taşıyan ve kalıntıları günümüze kadar ulaşan yerleşim yerleridir.
  Niğde - Kayseri üçgeni içindeki Kapadokya bölgesi insan zekâsı ve becerisinin yarattığı görkemli yapıtlarıyla ünlüdür. İS 7. yüzyılda yoğun Arap saldırıları ve dinsel baskılar nedeniyle Hıristiyanlar bu yöreye göçmüş ve volkanik kayalardan oluşan bölgede kayaları oyarak yeraltı yerleşim yerleri oluşturmuşlar-dır. Bunlardan Nevşehir yakınlarındaki De-rinkuyu yeraltı kenti yedi katlı ve 85 metre derinliktedir. Bölümleri eğimli ve basamaklı koridorlarla birbirine bağlanan kentin en alt katında kilise, depolar, yatak odaları bulu-nur. Hava bacaları ve su sarnıçları gerekli hava ve suyu sağlayacak yeterliktedir. Göre-me vadisinin yamaçlarındaki peribacaları ve bunların içine oyulmuş mağara kiliseler hem doğal, hem de tarihsel açıdan ilgi çeken yerlerdir.
  Bölgede yapılan kazı ve araştırmalarda ele geçen çeşitli buluntulardan bazıları Anadolu Medeniyetleri, Gordion, Alacahöyük, Boğaz-köy, Eskişehir Arkeoloji, Konya Arkeoloji, Kayseri Arkeoloji, Kültepe, Ürgüp ve Göre-me müzelerinde sergilenir. İç Anadolu Bölgesi'nin bazı yörelerinde orman içi dinlenme yerleri kurulmuş, doğal yaşamın ve çevrenin korunması, soyu tüken-mekte olan bazı yabanıl hayvanların üretilme-si amacıyla belirli alanlar ayrılmıştır. Bunların başlıcaları Bozdağ'daki yaban koyunu, Sultansazlığf ndaki su kuşları üretme istasyonlarıdır. Bölgenin doğal ve tarihsel değerlerinin korunması amacıyla bazı ulusal parklar da kurulmuştur. Bunlar Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı ve Göreme Tarihi Milli Parkı'dır. İç Anadolu Bölgesi'nde kaplıca turizmi açısından önem taşıyan birçok sıcak madensuyu kaynağı vardır. Bunların başlıca-ları ise Haymana, Çardak, Ilgın ve Kozaklı kaplıcaları ile Balıklı Çermik'tir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  İç anadolunun ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Karasal iklimin görüldüğü bölgede tahıl üretimi yapılmaktadır. Tarım ürünleri olarak en çok buğday, arpa patates ve ay çiçeği yetiştirilmektedir.
+ Yorum Gönder


iç anadolu bölgesinin ekonomik özellikleri,  iç anadolu bölgesinin ekonomik yapısı,  iç anadolu bölgesi ekonomik yapısı,  iç anadolu bölgesi ekonomik özellikleri,  iç anadolunun ekonomik özellikleri,  güneydoğu anadolu bölgenin ekonomik yapısı