+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İlahi sözleri Forumunda en güzel cuma hadisleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MEGASXL
  Devamlı Üye

  en güzel cuma hadisleri
  Cuma günüyle alakalı hadisler


  Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:
  "Cum'a gününde bir saat vardır Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir" Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu (11)
  Cum'a gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise, güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir
  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:
  - 'Cum'a günü, ibâdet .ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurm.uşlardır
  -"Size bir sûre haber .vereyim mi ki, azameti semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek. teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah .onu öteki cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyâdesi. vardır Ve semâya ulaşan bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhaf.aza edilir Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunu.r ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır" (13)
  "Ey Rabbim! Perş.embe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl" (14)
  Hadîsin şerhinde deniliyor ki, bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikâh akdetmek.. ve bunun gibi mühim işler sünnettir
  "Cum'a gününd.e; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan so.nra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından v.e kıyâmet korkularından emin kılar " (15)
  "Şu duâ ile. cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olu.nur" (16)
  "Cum'a g.ününde bir saat vardır, mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah 'dan bir şey i.ster ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet eder Ashab-ı kirâm: '.Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah" dediklerinde: "İkindi namazı ile güneş .batması arasındaki vakittir" buyurdular
  "Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa
  diyen .kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah .mağfiret eder" (17)
 2. Fatih
  Yeni Üye

  Cuma hadisi

  Olsun ki, yürekler atsın Allah Allah diye.
  Olsun ki, aşk-ı Muhammed gönüllere azık olsun.
  Olsun ki, paramparça bu ümmet;
  kardeşlik bilinciyle kaynatılmış, tevhid temeli üzerine kurulmuş,
  çatısı Kuran, ziyneti sünnet olan bir kaleye dönüşsün!
  Cumanız Mübarek Olsun.

  Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana?
  Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna.
  Cumanız Mübarek Olsun

+ Yorum Gönder


güzel cuma hadisleri