+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Iman Anlamı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Iman Anlamı Nedir
  iman anlamı nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Iman Anlamı Hakkında Bilgi

  İman sözlükte, "bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine gü*ven vermek, güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak" anlamlarına gelir.

  Terim olarak ise, Hz. Peygamber'i, Allah Teâlâ'dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde (zarûrât-ı dîniyye) tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak demektir.

  Buna göre; imanın hakikati ve özü kalbin tasdikidir. Kalbin tasdiki imanın değişmeyen aslî unsurudur. İmanla bilgi arasında çok yakın bir ilişki söz ko*nusudur. Her inanan kişi, neye inandığını bilir, fakat her bilme inanmayı ge*rektirmez. İnanılacak esaslarla ilgili bilgiye iman denilebilmesi için, kişinin gönlünde ve kalbinde hür iradeye dayalı bir boyun eğişin, teslimiyetin ve tas*dikin bulunması gerekir. İman edene sevap, etmeyene ceza verilmesinin da*yanağı, kişinin gönülden bağlılığının ve tasdikinin bulunup bulunmamasıdır.

  İmanın, bir kalp işi, kalbin tasdiki olduğunu gösteren âyet ve hadisler*den bazıları şunlardır:

  "Ey Peygamber, kalpleri iman etmediği halde, ağızlarıyla inandık diyen*lerden ve yahudilerden küfür içinde koşuşanlar seni üzmesin" (el-Mâide 5/41).

  "Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar" (el*En‘âm 6/125).

  "Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyacak, sonra da bakın kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan birisini bulursanız onu cehennemden çıkarın diyecektir" (Buhârî, “Îmân”, 15; Müslim, “Îmân”, 82).

  Görüldüğü üzere imanın esası, inanılacak şeyleri kalbin tasdik etmesidir. Bir kimse diliyle inandığını söylese bile kalbiyle tasdik etmezse mümin ola*maz. Buna karşılık kalbiyle tasdik edip inandığı halde, dilsizlik gibi bir özrü sebebiyle inancını diliyle açıklayamayan veya tehdit altında olduğu için kâfir ve inançsız olduğunu söyleyen kimse de mümin sayılır. Bunun en belirgin örneği şu olaydır:

  Sahâbîlerden Ammâr b. Yâsir, Kureyş müşriklerinin ağır baskılarına ve ölüm tehditlerine dayanamayarak kalben inanmakla birlikte, diliyle müslüman olmadığını, Hz. Muhammed'in dininden çıktığını söylemiş, bu olay hakkında âyet-i kerîme inerek, Ammâr'ın mümin bir kimse olduğu belirtilmiştir: "Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan kimse hariç, kim iman ettikten sonra Allah'ı inkâr ederse ve kim kalbini kâfirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır" (en-Nahl 16/106).


 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  allahın emir ve yasaklarını teredütsüz şüpheye yer vermeyecek şekilde yerine getirmeye iman denir. bunu diliyle söyleyip kalbiyle inanmıyorsa iman etmiş sayılmaz. hem diliyle söyleyecek hemde kalbiyle inanması lazım.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Allahın emir ve yasaklarına hiç bir şekilde şüphe duymamak gönülden kabul etmek inanmak anlamına gelir.İnsanın iman etmesi için dil ile söyleyip kalp ile onaylaması gerekir ki kendisine iman ettiği ile muamele edilsin.

+ Yorum Gönder