+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda İslam Dininin dayandığı temel kaynaklar hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İslam Dininin dayandığı temel kaynaklar hakkında bilgi


  İslâm Dininin dayandığı temel kaynaklar


  İslâm dinine ait olup, dünyaya ve ahirete ilişkin bütün bilgi ve hükümler dört kaynaktan elde edilir. Bunlar sırasıyla Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas'tır. Temelde yine bu dört delile dayanan "fer'î delil" denilen; maslahat, istihsan, örf-âdet, önceki şeriatiar, sahabe sözü ve istishab gibi ikinci derecede deliller de vardır. Biz aşağıda dört temel kaynak hakkında kısaca bilgi vereceğiz:

  (1) Kitap: Allah Teâlâ'nın, elçisi Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve selim) Arapça olarak indirdiği, mushaflarda yazılıp bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, Fatiha sûresi ile başlayıp Nas sûresi ile sona eren Kur'ân-ı Kerim'dir. Kur'ân, yalnız bir inanç, ibadet ve ahlâk kitabı değil, hem inanç ve ibadet, hem de insanlar arası sosyal ve iktisadi ilişkileri genel ilkeler hâlinde düzenleyen bir kitaptır. Ayetlerde Kur'ân şöyle tanımlanır: "Biz bu Kitab'ı sana her şey için bir açıklama, bir yol gösterme, bir rahmet ve teslim olanlar için bir müjde olarak indirdik." (Nahi, 16/89), "Biz Kitap'ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık." (Kn'âm, 6/38)23

  Kur'ân-ı Kerim Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk olarak, 610 M. tarihinde tefekkür ve ibadet için çıktığı Mekke'deki Hira mağarasında, Ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlamış, Cebrail (aleyhisselâm) vasıtasıyla 22 yıl 2 ay 22 günde tamamlanmıştır. Kur'ân nazil oldukça, Allah'ın elçisi, inen ayederi vahiy kâtiplerine ya2dırır ve hangi ayetin nereye yazılacağını söylerdi. Ayetlerin sıralanışının vahye dayandığında görüş birliği vardır. Surelerin sıralanışının vahye dayandığı ise kuvvetli görüştür.
  (2) Sünnet Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirleridir. Sözlü sünnete örnek: "Bir kimse uyuyarak veya unutarak namazını geçirirse, hatırlayınca kılsın."24 Fiilî sünnete örnek: "Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kıkn.7'25 Takriri sünnet; Hz. Peygamber'in gördüğü veya işittiği bir işi ikrar ve kabul etmesidir. Yolculuk sırasında su bulamadığı için teyemmümle namaz Man bir sahabenin, namazdan sonra su bulduğu halde namazı iade etmemesi ve Hz. Peygamber'in onu tasvip etmesi gibi.
  Sünnetin delil oluşu Kur'ân ayetlerine dayanır: "Peygamber size neyi verirse onu alın; size neyi de yasakladıysa, ondan da uzak durun." (Haşr, 59/7), "Ham, Rabb'ine yemin olsun ki, onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp; verdiğin hükme, içlerinden bir sıkıntı duymaksızın rıza ve teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar." (Nisa, 4/65), "Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur." (Nisa, 4/80)
  (3) İcma: Sözlükte; bir işe azmetme ve bir konuda görüş birliği etme anlamına gelir. Bir fıkıh terimi olarak; Hz. Muhammed'in ümmetinden olan müctehitlerin, Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi ve sellem) vefatından sonraki herhangi bir devirde şer'î bir hüküm hakkında görüş birliğine varmalarıdır. Bu tarife göre icma'ya katılanların müctehit olması, konunun dini bir mesele olması ve müctehitlerin o konu üzerinde görüş birliğine ulaşması gerekir.
  İcma'ın bir delil oluşu şu Kur'ân ayetine dayanır: "Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra, Peygamberden ayrılıp, müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü yöne döndürürüz ve kendisini cehenneme sokarız. O, ne kötü dönüştür?' (Nisa, 4/115) Hz. Peygamber de hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: "Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah kalında da güzeldir."26 "Ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez."27
  (4) Kıyas: Bir şeyi başka bir şeyle ölçmek, karşılaştırmak anlamına gelir. Bir terim olarak; hakkında ayet ve hadislerde bir hüküm bulunmayan bir meseleyi ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırmak, onun hükmünü buna da vermek demektir. Buna şarabı örnek verebiliriz. Şarap, Kur'ân-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Ancak daha sonraki devirlerde rakı, votka, şampanya, viski, bira gibi değişik adlarda içkiler ortaya çıkmıştır. Bunlar, Kur'ân'da isim olarak zikredilmez. Şarabın, sarhoşluk verdiği için yasaklandığı, üzerinde düşünülünce anlaşılacağı gibi, çeşitli hadislerde de bu nokta bekrtilmiştir. Bu yeni içki çeşitlerinin de içeni sarhoş ettiği belli olunca, şarabın hükmü, ortak nitelik olan sarhoş etme (iskâr) özelliği yüzünden kıyas yoluyla diğer alkollü içkileri de kapsamına alır.
  Kıyas'ın bir delil oluşu ayet, hadis ve sahabe uygulamalarına dayanır. Bir ayette Medine yakınında oturan ve Uhud savaşından sonra Müslümanlar aleyhine Kureyş'le işbirliği yapan Nadir oğulları yahudilerinin başına gelen sürgün olayı anlatıldıktan sonra, şöyle buyrulur: "Ey akıl sahiplen, ibret alın!" (Haşr, 59/2)
  Has'amlı bir adam Hz. Peygamber'e gelerek, babasının yaşlı olduğunu ve hac kendisine farz olduğu halde bunu yapacak durumda bulunmadığını ve onun yerine hac yapıp yapamayacağını sordu. Hz. Peygamber, "Babanın borcu olsaydı, onu ödeseydin, baban borçtan kurtulmuş olmaz mıydı?" sorusunu sormuş, adam; "Evet" deyince de "O halde babanın yerine hac edebilirsin" buyurmuştur."28  23 Burada, "kitap" için "Levh-i Mahfuz" yorumu yapılmıştır, bk. En'âm, 6/59; Nemi, 27/75; Sebe', 34/3; Yâsîn, 36/12.
  24 Ebû Dâvûd, salât, 11; Dârimî, sulat, 26
  25 Buhârî, ezan, 18, edeb, 27.
  26 Ahmed ibn Hanbel, age, I, 379.
  27 İbn Mâce, Gten, 8.
  28 bk. Nesâî, menâsik, 11-14; Buhârî, hac, 1; Müslim, hac, 407; Zekiyüddin Şa'ban,
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  İslam dinin dayandığı en temel kaynak kuranı kerimdir kuranı kerim bütün müslümanlar için bir harita görevini üstlenmektedir yani onlara yol göstericidir.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  islam dininin dayandığı temel kaynaklar dört tanedir bunlar:kitap, sünnet icmai ve kıyastır. kitap allahın emir ve yasaklarını anlatır. sünnet peygamber efendimizin söylediği sözlerdir. icmai bir konuda görüş birliği etme anlamına gelir. sıyas bir şeyi başka bir şeyle kıyaslamaktır.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  İslam dini Kuranı kerime dayanır. Kuranı kerim her şey için yol göstericidir. Nasıl giyinilmesi, nelerin yenilmesi, nasıl davranılması hatta nasıl ticaret edilmesi ve akla gelebilecek her türlü şeye ışık tutması için islam alemine indirilmiş en büyük kutsal kitabımızdır.

+ Yorum Gönder