+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Rönesans rönesans nedir? Rönesansın nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Rönesans rönesans nedir? Rönesansın nedenleri
  Rönesans rönesans nedir? Rönesansın nedenleri hakkında bilgi

  15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya'da başlayan ve daha sonra Avrupa'da yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmeler, yenilikler ve anlayışlara "Yeniden Doğuş" anlamında Rönesans denilmiştir.


  Rönesans'ın Nedenleri
  Ortaçağ'ın sonlarına doğru kültür ve sanatta önemli bir birikimin oluşması.
  Avrupa'nın İspanya'da Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığı ile İslam Medeniyeti'ni tanıması.
  Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve düşüncelerin yayılması.

  Avrupa'da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkârları himaye eden varlıklı kişilerin (mesenlerin) ortaya çıkması.

  *Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa'da, sanattan ve edebiyattan zevk alan bir sınıfın ortaya çıkması.

  *Antikçağ (Eskiçağ) eserlerinin incelenmesi.

  *İstanbul'un fethinden sonra Bizanslı bazı bilginlerin İtalya'ya göç ederek eski Yunanca'yı öğretmeleri ve eski eserleri tanıtmaları.

  Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında İtalya'da başlamıştır. Rönesans'ın ilk önce İtalya'da başlamasında; İtalya'nın coğrafi konumu, ekonomik durumu, dini ve tarihi önemi, siyasal durumu ve İslam Medeniyeti'nden etkilenmesi önemli rol oynamıştır.

  İtalya'da Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında Hümanizma ile başlamıştır. Hümanizma; Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Ortaçağ'ın skolastik düşüncesine karşı Avrupa'da doğup gelişen felsefe, bilim ve sanat görüşü, insanlık sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan bir doktrindir.

  İtalya'da Eskiçağ'dan kalan antik eserleri incelemek ve benzerlerini yapabilmek amacıyla akademiler kurularak Yunanca, Latince ve İbranice metinler incelendi. Hümanizma, insanın kendini tanımasına, yasalarını yapmasına ve haklarını korumasına zemin hazırlamıştır.


  Rönesans'ın Sonuçları

  *Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı.

  *Skolastik düşünce yıkıldı. Düşüncede serbest bir ortam doğdu.

  *Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıktı.

  *Kilise zayıfladı. Bu durum Reform Hareketlerini başlattı.

  *Bu döneme kadar bilim, sanat ve medeniyet alanlarında İslam Ülkeleri öncülük yaparken, Rönesans hareketleriyle Avrupa Ülkeleri öne geçti.

  *Avrupa'da insan faktörü öne çıktı. İnsanlar kendi haklarına sahip çıkmaya başladılar.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Rönesans Nedir (Özet) 15. ve 16 yy larda Avrupa’da bilmi2edebiyat ve sanat alanında yeniliklerin meydana geldiği döneme “yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans denir.

  Rönesans "yeniden doğuş" anlamına gelen bir süreçtir. 15. yüzyılda başlayan bu süreç, aynı yüzyıl içinde bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu yenilikte, Roma ve Grek başarılarının yeniden cezalandırılması istemi vardır. Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu.

  • Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir.
  • İhsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir.
  • İnsanın sürekli faal olması şerefli bir şeydir ve "gerçek" güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur, anlayışı hakimdir.

  Rönesans’ın Sebepleri:
  1. Kâğıt ve matbaanın icadı.
  2. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa’da sanattan zevk alan zengin bir sınıfın ortaya çıkması.
  3. İstanbul’un fethinden sonra birçok bilim adamının İtalya’ya giderek çalışmalarda bulunması.
  4. Coğrafi keşiflerin etkisi.
  5. Antik kültürün ( Eski Yunan kültürü ) incelenmesi.

  Rönesans ilk olarak İtalya’da başladı.Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Bu dönemde insan
  ve insana ait değerlere ön palana çıkaran hümanizm akımı ortaya çıkmıştır.Bu dönemde edebiyat alanında

  Dante, Petrark ve Makyavel,resim alanında Leonardo da Vinci, heykeltıraşlık alanında Mikelanj, mimarlık alanında Rafael önemli sanatçılardır.

  Rönesans’ın Sonuçları:
  1. Bilim ve teknik alanında gelişmeler oldu.
  2. Hür düşünce ve yeni sanat anlayışları ortaya çıktı.
  3. Skolastik düşünce yerini bilimsel düşünceye bıraktı. Gözlem ve deney önem kazandı.Akılcılık egemen olmaya başladı.
  4. Avrupa’da gelişmenin ve ilerlemenin hız kazanmasına neden oldu.
  5. Avrupa’da bilim ve teknik alandaki gelişmelerin önünü açtı.

  Rönesans, İtalya'da başlamış, Fransa, Almanya, İngiltere, XVII.yy.da da İspanya ve Hollanda' ya yayılmıştır.

  İtalya'da Başlamasının Nedenleri :
  Coğrafi Konumu: Akdeniz ülkesi olarak, Antikite ve İslam Kültür ve Uygarlığı ile tanışmıştır.
  Ekonomik Durumu: Akdeniz ticaretiyle uğraştığından, İtalyan şehirleri zenginleşmişlerdi.
  Tarihsel Durumu: İtalya ; Roma, Yunan ve Hellen uygarlıklarının izlerini, ve birikimini taşıyan, zengin bir uygarlık merkeziydi.
  Siyasal Durumu: Şehir devletleri şeklindeki yaşamda, insanlar daha özgürdüler.
  Dinsel Nedenler: Roma, Hıristiyanlığın dinsel merkeziydi. Papa, bütün Avrupa'da etkili bir dini liderdi. Papa, Hıristiyanlarca ziyaret edilir ve kilise'ye bağışta bulunulurdu.

  İtalya 'da Rönesans Hareketleri :
  1. Edebiyat Alanında :
  *İtalya'da Rönesans hareketleri, " Hümanizma " ile başlamıştır. ( Antikite edebiyatının incelenmesidir.)
  *Yunanca, Latince ve İbranice metinler, Eflatun, Napoli, Yeni,Roma Akademilerinde incelenmiştir.
  *Hümanizmanın öncüleri ; Dante, Petrark, Bokaçius' dur. ( XIV.yy)
  *XV. ve XVI. yy.da, Makyavel, Gişarden, Ariyosto ve Tosso, Hümanizmanın önde gelen isimleridir.
  2. Güzel Sanatlar Alanında :
  a. Resim :
  *Anatomi Biliminin gelişmesi, perspektifin incelenmesi, insan vücuduna ve güzelliğe değer verilmesiyle resimde Rönesans doğmuştur.
  *İtalya'da zamanla üç resim okulu oluşmuştur. Venedik Okulu ; daha çok, manzara resmi yapmışlardır. ( Paysagiste) en önemli temsilcisi Tisiyen' dir. Floransa Okulu ; İnsan vücuduna, perspektif ve Anatomi'ye değer vermişlerdir. Temsilcilerinden Ciyoto, İtalyan resmini, Bizans etkisinden kurtarmış ve resimde Rönesans'ın doğmasını sağlamıştır. Önemli temsilcileri, Leonardo da Vinci , Mikel Anj ( Mikelancelo ) dır. Roma Okulu ; Dini konuları işlemişlerdir.En önemli temsilcisi "Rafeal" ( Rafeal Sanzino ) dir.
  b. Mimarlık ;
  *Rönesans devrinin mimarları, ortaçağ mimarisi olan Gotik tarzını terk etmişler ve yeni bir mimari üslup oluşturmuşlardır.
  *En önemli temsilcileri " Bramant " ve " Mikel Anj " dır.
  c. Heykeltıraşlık :
  *Antik dönem heykellerinin incelenmesi ve kopya edilmesiyle heykeltıraşlık gelişmiştir.
  *En önemli temsilcileri ; Donatello, Giberti, Mikel Anj dır.

  Rönesans Hareketlerinin Diğer Avrupa Ülkelerine Yayılması :
  İtalya' da başlayan Hümanizma ve Rönesans hareketleri; İtalya'nın Din ve Kültür merkezi oluşundan ve İtalya'nın Fransa,İspanya ve Almanya arasında paylaşılamaması nedeniyle çıkan İtalya Savaşlarının etkisiyle, batı Avrupa'ya yayılmıştır.

  Fransa'da Rönesans :
  Kralların etkisi ve çalışmalarıyla başlamıştır. Önemli temsilcileri ; Rable ( Rabelais ), Ronsar ( Ronsard ), Montaigne Hümanizmada. Piyer Lesko, Jan Bülan mimaride,Jan Gojon heykeltıraşlıkta, Fransuva Klue resimde.

  İngiltere' de Rönesans: En önemli temsilcisi, Hamlet-Otello-Romeo ve Jülyet'in yazarı Şekspir ( Shakespeare) dir.

  İspanya' da Rönesans: Don Kişot 'un yazarı " Cervantes "

  Hollanda' da Rönesans: Ressam " Rambrand "

 3. Asel
  Bayan Üye
  Rönesansın nedenleri nelerdir

  KISACA RÖNESANS'IN NEDENLERİ


  İstanbul'un fethedilmesiyle bilim adamlarının İtalya'ya göç etmesi.
  Arapçaya çevrilmiş eski Arap ve Roma eserlerinin tercüme edilmesi.
  Kuzey Avrupa'dan gelen Novgorod kavimlerinin medeni Avrupa toplulukları üzerindeki yıkıcı etkisi.
  Coğrafi keşifler sonucunda zenginleşen ve güzel sanatlar gibi alanlara destek veren, koruyan bir sınıfın oluşması (coğrafi keşifleri yapan Burjuva sınıfı)

  Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu ;

  Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir,
  İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir,
  İnsanın sürekli faal olması şerefli bir şeydir.
  Gerçek güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, 'Başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur' anlayışı hakimdir.

+ Yorum Gönder


rönesans nedenleri,  rönesans nedir forum alev