+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Ekosistem Örnekleri - Dünyadan Ve Yakın Çevremizden Ekosisteme Örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Ekosistem Örnekleri - Dünyadan Ve Yakın Çevremizden Ekosisteme Örnekler
  Ekosistem Örnekleri - Dünyadan Ve Yakın Çevremizden Ekosisteme Örnekler  Ekosistem Örnekleri - Dünyadan Ve Yakın Çevremizden Ekosisteme Örnekler Hakkında Bilgi


  Ekosistembelirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir. Eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa buna "agroekosistem" adı verilir.
  Organizmalarla cansız çevre elementleri birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla cansız maddelerin bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir.

  Ekosistem yaklaşımı bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm alanın işlevlerinin nasıl olduğuyla ilgilenir. Bir alandaki organizmalar ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerine bakar. Bir ekosistem temel olarak abiyotik maddeler üreticiler tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur. Ekosistemlerde yaşam enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Açık bir sistem olan ekosistemde enerji ve besin giriş-çıkışı süreklidir.(Sistem Teorileri ve Sibernetik düşüncesi de ekosistemden doğar.)

  Bir ekosistemin dört temel bileşeni vardır. Üreticiler ototroflar tüketiciler (hetotroflar) ayrıştırıcılar (saprofitler) ve doğal çevre. İlk üç bileşen dördüncü bileşenin oluşturduğu cansız doğa içinde varlıklarını sürdüren canlı yaşamı kapsar. Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji adı verilir.

  Ekosistemde enerji çevrimi

  Ekosistemde enerji çevrimi ototrof organizmaların katabolizma faaliyetleriyle başlar. Fotosentetik organizmalar güneş enerjisini sentezledikleri organik bileşiklerin bağlarında depolarken kemosentetik organizmalarda enerji kaynağı bazı inorganik bileşiklerin oksitlenmesinden sağlanır. Heterotrof organizmalar ise diğer organizmaların bünyesindeki enerjiyi kullanırlar.  EKOSİSTEM

  Canlı varlıklar canlı ve cansız çevreleriyle çeşitli karmaşık ilişkiler kurarak yaşamlarını sürdürürler ve böylece ekolojik sistemleri oluştururlar. Ekosistem olarak isimlendirilen bu karmaşık sistem “Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim içinde olan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bir bütün şeklinde” tanımlanır. Ekosistem = Kommunite (canlılar) + Cansız Çevre Büyüklüğü çok değişik olan tüm ekosistemlerin öğeleri ve işlevleri aynıdır yani her ekosistem üretici tüketici ve ayrıştırıcılar şeklinde canlılarla inorganik ve organik maddeler fiziksel koşullar gibi cansız öğelerlerden oluşmuştur.

  Canlı öğelerin başında üreticiler yani yeşil bitkiler gelir. Tüketicilere ise hayvanlar dahildir. Bunlar da 1. derecede tüketiciler (otoburlar) ve 2. derecede tüketiciler (etoburlar) iki gruba ayrılır. Canlı öğelerin son basamağı ayrıtımcılarıdan (bakteri ve mantarlar) oluşmuştur. Bunlar ölü canlı parçalarını ayrıştırarak hayatlarını sürdürürler ve bu maddeleri canlıların yeniden kullanabileceği bir şekle sokarlar.
  Ekosistemdeki madde ve enerji nakli organizmalar arasında görülen besin zinciri yoluyla olur. Besin zinciri ekosistemdeki canlılardan birinin diğerini besin olarak alması sonucu oluşan bir zincirleme olaydır. Bazı canlılar doğal enerjiden faydalanarak ürettikleri maddeleri besin zinciri yoluyla diğer canlılara vermek suretiyle enerji akışını sağlarlar. Enerji akışı iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada yeşil bitkiler güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye çevirerek besinsel ürünlerde depolar ikinci aşamada ise hayvanlar bu bitkileri ve birbirlerini yiyerek gerekli enerjiyi sağlarlar Yani otoburlar yeşil bitkileri yiyerek organik maddeyi alır ve birkısmını enerji şeklinde kullanır bir kısmını depolar. Karnivorlar (etçiller) ise otoburları ve birbirlerini yiyerek bu depolanmış organik maddeyi enerji üretimi büyüme gelişme ve üretimi için kullanır. Besin zincirinin son halkasını ayrıştırıcılar (parçalıyıcılar) oluşturur. Bunlar canlı artıkların (ceset dışkı vb.) ayrıştırarak organik maddeleri minaralleri tekrar toprağa iade eder. Bu minerallerde yeşil bitkiler tarafından kullanılır. Böylece tabiattaki madde döngüsü devam eder.
  Besin zincirine örnekler:
  1- Ot fare tilki dağ aslanı (üç üyeli bir zincir)
  2- Ot çekirge kurbağa yılan atmaca (dört üyeli bir zincir)
  3- Yonca dana insan (üç üyeli bir zincir)
  İnsan genellikle besin zincirinin son halkasıdır. Tabiatta birçok küçük besin zinciri birbiri içine geçmiş durumdadır. İç içe geçmiş besin zincirlerinin tümüne besin ağı denir. Besin zinciri veya besin ağını oluşturan canlılar arasında bir denge vardır. Herhangi bir basamaktaki bir değişim hayvan populaşyonları arasındaki dengeyi bozar ve herhangi bir basamaktaki değişimi onun üzerindeki veya onunla beslenen basamağı etkiler değişimlere hatta açlıktan ölüme sebep olur. Örneğin; fareler ortadan kalktığında bunla beslenen yılan tilki çakal yırtıcı kuşlar baykuş gibi hayvanlar açlıktan ölür. Veya tersi bir durumda ortamdaki yılın tilki çakal yırtıcı kuşlar başkuş gibi hayvanlar ortamdan kaldırılırsa köyler ve kentler fare istilasına uğrar (Üç sene önceki Samsun ve Muğla’daki sıçan istilası gibi). Fare ve sıçanların çoğalmasıyla tarladaki sebzeye meyveye verilen zarar arttığı gibi veba kuduz tularemi beyin zarı iltihaplanması kolera kanamalı sarılık gibi birçok hastalıkların yayılmasına sebep olur.
  Kısacası zincirin bozulması türlerden birinin azalmasına diğerinin çoğalmasına sebep olur. Bu dengenin bozulması ise besin ağının son halkası olan insanı her yönden etkiler ve insan soyunun geleceğini tehdit ederek sonunda insan soyu da ortadan kalkabilir.

  BİYOLOJİK ÇEVRE

  Ekosferde yaşayan canlı türlerinin işlevlerine göre üreticiler tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 gruba ayrıldığını belirtmiştik. Biyolojik çevremizle ilgili bazı terimlerin anlamlarından bahsedelim.
  Populasyon : Populasyon belli bir bölgede yaşayan aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluktur.
  Komünite : Ekosistemlerdeki yaşama birliğidir. Örneğin; bir adada yaşayan bütün bitki ve hayvan türleri o bölgede komünite oluşturur.
  Habitat : Belli bir türün yaşadığı bölgedir.
  Ekolojik Niş : Organizmanın uyum gösterdiği cansız ve biyolojik koşulların bütünüdür.
  Ekosfer : Canlı ve cansız öğelerden oluşur. Canlı öğeler; kendi aralarında üreticiler tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak cansız öğeler ise; inorganik ve organik maddeler fiziksel koşullar olarak ayrılır.

  EKOSİSTEMLERDE BESİN VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

  Ekosistemdeki enerjinin birincil kaynağı güneştir. Bitkiler tarafından üretilen enerji önce otoburlara oradan da etoburlara geçer (Bkz. Enerji Akışı).
  Doğada varolan enerji beslenme ilişkileri ve diğer ekolojik ilişkilerle biçim ve yer değiştirerek sürekli yenilenir asla kaybolmaz.

  DOĞA GEÇİMİN POTANSİYELİ (KAPASİTESİ)

  Beslenme İlişkileri
  Organizmaların beslenme ilişkileri her zaman bir organizmanın diğerini besin kaynağı olarak kullanması biçiminde görülmez. Değişik türden canlılar herhangi bir besin kaynağını elde etmek için yarışabilirler. Bu olaya “ekolojik rekabet” denir. Otobur hayvanların belli bir bölgedeki ot varlığı için rekabet etmesi örnek verilebilir.
  Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerinin her zaman düşmanca olduğu düşünülmemelidir. Bazen iki ayrı tür biraraya gelerek ortaklık kurabilir. Ekoloji biliminde bu olaya “simbiyoz yaşam” denir. Bunun ilginç örneği kaya ve taşların üzerinde yaşayan likenler verilebilir (Mantar ve alg ortaklığı).
  Beslenme ilişkileri aynı tür canlılar arasında da görülür. Bu ilişki bir arada beslenme besin yerini birbirlerine bildirme ya da tersi olarak besin içi birbirleriyle savaşma şeklinde kendini gösterir.

  ENERJİ AKIŞI

  Her ekosistemde temel üreticiler güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürürler. Bitki dokularında organik madde olarak depolanan bu enerjinin bir kısmı bitkilerin yaşamları için kullanılır diğer kısmı beslenme yoluyla otobur hayvanların vücuduna geçer. Onlar da besin yoluyla aldıkları bu enerjinin bir kısmı kendi yaşamları için kullanılır; kalan kısmı otobur hayvanları yiyen etobur hayvanlara aktarılır. Böylece son tüketicilere doğru sürekli ve tek yönlü bir enerji akışı sağlanır.


  BESİN ZİNCİRİ

  Bitkilerde birincil net üretim biçiminde biriken kimyasal enerji beslenme yoluyla bir hayvandan diğerine zincirleme olarak geçer. Bu geçiş sırasında bitkiyi oluşturan organik maddelerle inorganik maddeler onları yiyen hayvanlara aktarılmış olur. Böylece ekolojide besin zinciri ortaya çıkar. Bitkiler otobur ve etobur hayvanlar besin zincirinin halkalarını oluştururlar.
  Etobur hayvanlar
  Otobur hayvanlar
  Bitkiler
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Ekosistem belirli bir alanda canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistemlere denilmektedir. Dünyanın bir çok yerinde ekosistem vardır bunlardan örnek olarak canlı ve cansız varlıkların bir bir biriyle aynı ortamda olmalarıdır.
+ Yorum Gönder


ekosistem örnekleri,  ekosistem örneği,  ekosisteme örnekler,  ekosistemlere örnekler,  ekosisteme örnek,  dünyadaki ekosistem örnekleri